Meslek liselerinde sınıf içi öğretmen öğrenci iletişimine yönelik öğrencilerin algılamaları

İletişim; insanların birbirini anlaması, isteklerini muhataplarına anlatması ve problemlerin oluşmadan çözüme kavuşması için en önemli araçtır. Gelişen teknoloji insanların birbirleri ile iletişim kurma yol ve yöntemlerini değiştirmiş, artık insanlar birbirlerini görmeden ve tanımadan da birbirleri ile iletişim kurar hale getirmiştir. Böyle bir dünyada çocuklarımızın okullarda iletişimin doğal yönünü iyi kavramaları ve kendilerini gerektiği şekilde ifade edebilmeleri için öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında okumakta olan öğrencilerin, sınıfta öğretmenlerinin iletişim kurma becerilerini algılama biçimlerini ortaya koymaktır. Araştırma Gebze, Kocaeli’de bulunan 13 meslek lisesinde yapılmış, araştırmaya 509 kız, 389 erkek olmak üzere 898 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler öğretmenlerin iletişim becerilerini değerlendirmiş; uygulanan iletişim becerisi anketi soruları, öğretmenlerin meslek sevgisi, öğretmenlerin öğrencilerle birebir ve bütün sınıfla iletişim becerisini ölçmek üzere üç kategoride toplanmıştır. Araştırma neticesinde, öğrencilere göre öğretmenlerin mesleklerini severek yaptığı söylenemeyeceği gibi öğretmenlerin öğrencilerle iletişim becerileri de zayıf çıkmıştır.

The perception of vacational high school students concerning the teacher-student communication in class

Communication is the most important means of people’ understanding each other, explaining what they want and a way to solve problems before they occur. Advancements in technology has changed the method of communication. Today people can communicate without knowing and seeing each other. In such a world, teachers have high responsibility to ensure that children learn natural ways of communication and expressing themselves in a way they need. Purpose of this study is to present perceptions of public vocational high school students regarding communication skills of their teachers. The research was conducted in 13 vocational and technical high schools in Gebze, Kocaeli. Sample consisted of 509 girls and 389 boys. The questionnaire has three sections, namely teachers' interest in their profession, teachers' ability in one-to-one communication with students, and teachers' ability in communication with whole class. The results indicate that teachers' interest in their profession is weak, and their communication skills with students are poor.

Kaynakça

[1] Başar. H. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınlan.

[2] Demirel, Ö. (1994). Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Usem Yayınları.

[3] Ergin, A. (1995). Öğretim Teknolojisi İletişim. Ankara: Pegem Yayınlan.

[4] Cafaloğlu, Z. (1992). Sınıf Yönetimi. Eğitim Dergisi, 1(2), 152-155.

[5] Dökmen, Ü. (1995). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

[6] Girgin, A. (2003). Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i. 2.Basım. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

[7] Aydın, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınları.

[8] Özen, Ü. (2001). İlköğretimde İletişim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

[9] Kuzu, T.S. (2003). Eğitim Öğretim Ortamında Etkili Sözel İletişim. Milli Eğitim Dergisi, 4(158), 22-23.

[10] Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.

[11] Memişoğlu, E. (2005). Sınıf Yönetimi, Sınıfta İletişim ve Grup Etkileşim Süreci. (Ed.: Şişman, M. & Turan, S.). Ankara: Pegem Yayınları.

[12] Akçay, C. (1996). Okul Yönetimi. Çanakkale.

[13] Tubbs, S.L. & Moss, S. (1974). Human Communication: A Interpersonel Perspective. New York: Random House.

[14] Cüceloğlu, D. (1993). İçimizdeki Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

[15] Ergen, M.Ö. (1990). Sözlü ve Yazılı İletişim. İzmir: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları.

[16] Ünal, F. & Şimşek, A.B. (2000). Eğitim Amaçlı Yazılı İletilerin Tasarımı. Kurgu Dergisi, (17), 211-223.

[17] Fiske, J. (1996). İletişim Çatışmalarına Giriş. (Çev.: Irvan, S.). Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

[18] Yavuz, M.A, (1999). İletişim Kuramı Açısından Dil Öğretimi ve Dil Öğretiminde Güdülemenin Önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 101-109.

[19] Kılıç, A.G. (2003). Sınıf İçi İletişim. Yaşadıkça Eğitim, 79(3), 22-23.

[20] Gordon, T. (1998). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. (Çev.: Aksoy, E.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

[21] Celep, C. (2001). Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Ankara: Anı Yayıncılık.

[22] Erdoğan, İ. (2000). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

[23] Büyükkaragöz, S. (1998). Öğretmen Mesleğine Giriş. İstanbul: Mikro Yayınevi.

[24] Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Nobel Yayım Dağıtım.

[25] Harold, L. (1978). Managerial Psychology. Chicago: The University of Chicago Press.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.8b 496