Liderlik Tarzının Örgütsel Adalet ile İlişkisi ve Liderlere Olan Güvenin Bu İlişkideki Rolü

Özet: Günümüzde örgütsel adalet kavramı farklı yönleriyle ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bireylerin çalıştıkları örgütte kendilerine ne kadar adil davranıldığına ilişkin algıları olarak ifade edilen örgütsel adalet vatandaşlık davranışı, bağlılık, iş tatmini gibi örgütsel çıktılarla ilişkili olup, kişisel özelliklerden örgütsel uygulamalara kadar çok farklı unsurlardan etkilenmektedir. Bu çalışmada örgütsel adalete ilişkin algıda liderlik tarzının etkisi ve bu ilişkide yöneticiye duyulan güvenin rolü inceleme konusu yapılmıştır. Bu amaçla bir anket çalışması yapılmıştır. Aynı örgütte görev yapan beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yapılan analizlerde, dönüştürücü liderlik tarzı faktörlerinin örgütsel adalet boyutları üzerinde etkili olduğu ve yöneticiye duyulan güvene ilişkin faktörlerin bu ilişkide anlamlılık kazandığı ortaya çıkmıştır.

The Relationship Between Leadership Style and Organizational Justice and the Role of Trust Toward Managers

Abstract: Nowadays the concept of organizational justice has been evaluated in many aspects. Organizational justice, defined as the perception of employees in relation to how fair the organization's processes are, is related by a number of factors such as organizational citizenship behavior, organizational commitment and job satisfaction while being affected by individual characteristics and organizational applications. In this study, the effect of leadership style on the perception of organizational justice and the role of trust is analyzed. The survey method is carried out to collect data from employees who work in the same organization. The results indicate that transformational leadership affects the perception of organizational justice and trust in leader.

Kaynakça

[1]Folger, R. & Cropanzano, R. (1998). Organizational Justice and Human Resource Management, California: Sage Publications Inc.

[2]Özdevecioğlu, M. (2003). "Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, Temmuz-Aralık, 77-96.

[3]Püsküllüoğlu, A. (2001). Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınları.

[4]Özkalıp, E. & Kırel, Ç. (2001). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Ünv. Yay. No: 19

[5]Uysal, D. (2002). Örgütlerde Kişilerarası Adil Davranış Algısı İle İletişim Tarzı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara

[6]Yılmaz, G. (2004). İnsan Kaynaklan Uygulamalarına İlişkin Örgütsel Adalet Algısının Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi

[7].Irak Uysal, D. (2004). Örgütsel Adalet: Ortaya Çıkısı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Bugünkü Durumu. Türk Psikoloji Yazıları, 7(13), 25-43.

[8]Gürpınar, G. & Yahyagil, M.Y. (2007). Örgütsel Adalet, Lider Üye Değişimi ve Örgüte Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişki. 15. Ulusal Yönetim Kongresi Bildirisi, 25-27 Mayıs, Sakarya, 296-303.

[9]Töremen, F. (2001). Öğrenen Okul. Ankara: Nobel Yayınları.

[10]Greenberg, J. (1988). Equity and Workplace Status: A Field Experiment. Journal of Applied Psychology, 73(4), 606-613.

[11]Pfeffer, J. & Langton, N. (1993). The Effect of Wage Dispersion on Satisfaction, Productivity and Working Collaboratively: Evidence From College and University Faculty. Administrative Science Quarterly, 38(3), 382-407.

[12]Schwarzwald, J.; Koslowsky, M. & Shallt, B. (1992). A Field Study of Employee's Attitudes and Behaviors After Promotion Decisions. Journal of Applied Psychology, 77(4), 511-514.

[13]Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.

[14]Folger, R. & Cropanzano, R. (1998). Organizational Justice and Human Resource Management. London: Sage Publications.

[15]Welbourne, T.M. (1998). Entailing Procedural and Distributive Justice Their Relative Effects On Gain Sharing Satisfaction. Group & Organizational Management, 23(4), 329.

[16]McFarlin, D.B. & Sweeney, P.D. (1992). Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction With Personal and Organizational Outcomes. Academy of Management Journal, 35(3), 626-637.

[17]Folger, R. & Ikonovsky, M.A. (1989). Effects of Procedural and Distributive Justice on Relations to Pay Raise Decisions. Academy of Management Journal, 32(1), .115-130.

[18]Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. 11.Bası. İstanbul: Arıkan Yayınları.

[19]Eren, E. (1998). Yönetim ve Organizasyon. 4. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.

[20]Russell, R.F. (2001). The Role of Values in Servant Leadership. The Leadership & Organization Development Journal, 22(2), 76-83.

[21]Hartog, D. & Van Muijen, J.J. (1997). Transactional versus transformational leadership: An analysis of the MLQ", Journal of Occupational & Organizational Psychology, 70(1), 19-35.

[22]Block, L. (2003). The Leadership-Culture Connection: An Exploratory Investigation. The Leadership & Organization Development Journal, 24(6), 318-334.

[23]Yukl, G.A. (1999). An Evaluation of Conceptual Weaknesses in Transformational and Charismatic Leadership Theories. Leadership Quarterly, 10(2), 285-305.

[24]Pillai, R.; Schriesheim, C.A. & Williams, E.S. (1999). Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study. Journal of Management, 25(6), 897-933.

[25]Farh, J.; Podsakoff, F.M. & Organ, D.W. (1990). Accounting for Organizational Citizenship Behavior: Leader Fairness and Task Scope versus Satisfaction. Journal of Management, 16(4), 705-721.

[26]Williams, S. & Pitre, Z. (2002). Justice and Organizational Citizenship Behavior Intentions: Fair Rewards versus Treatment. The Journal of Social Psychology, 142(1), 33-44.

[27]Konovsky, M.A. (2000). Understanding Procedural Justice and Its Impact on Business Organizations. Journal of Management, 26(3), 489-511.

[28]Mayer, R C.; Davis, J.H. & Schoorman, F.D. (1995). An Integrative Model Of Organizational Trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734.

[29]Whitener, H.; Brodt, S.; Korsgaard, M.A. & Werner, J. (1998). Managers as Initiators of Trust: An Exchange Relationship Framework for Understanding Managerial Trustworthy Behavior. Academy of Management Review, 23(3), 513-530.

[30]Deluga, R.J. (1994). Supervisor Trust Building: Leader-Member Exchange and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 67,315-326.

[31]Saunders, M.N.K. & Thornhill A. (2003). Organizational justice, trust and the management of change: An exploration. Personnel Review, 32(3), 360-375.

[32]Hoy, W.K.; Tarter, C.J. (2004). "Organizational Justice In Schools: No Justice Without Trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.

[33]Avolio, B.J. & Bass, B.M. (1999). Reexamining The Components Of Transformational Transactional Leadership Using The Multifactor Leadership Questionnaire. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 72(4), 441-463.

[34]Yurtkoru, S.E. (2001). The Role Of Leadership in The Organizational Change Process. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

[35]Trafıno, A.J. (2000). Transformational Leadership: Moving Total Quality Management to World Organizations. International Nursing Management, 47(4), 232-243.

[36]Hinkin, T. & Tracey, J.B. (1999). The relevance of charisma for transformational leadership in stable organizations. Journal of Organizational Change Management, 12(2), 105-120.

[37]Bass, B.M.; Jung, D.I.; Avolio, B.J. & Yair, B. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207-219.

[38]Niehoff, B. & Moorman, R. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organization al Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 36(3): 527-556.

[39]Börü, D.; îslamoğlu, G. & Birsel, M. (2007). Güven: Bir Anket Geliştirme Çalışması. ÖNERİ - M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(27), 49-59.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.1b 271