Küreselleşmeninmaliyeti: Finansal krizler üzerine bir değerlendirme

Özet: Finansal küreselleşme, ulusal piyasaların uluslararası piyasalara bağlanmasıdır. Finansal küreselleşme ile birlikte uluslararası fon hareketlerinin önündeki bütün engeller ortadan kaldırılmıştır. Fon hareketlerinin serbestleşmesinin en önemli maliyeti bir ülkede başlayan bir finansal dalgalanmanın çok kısa sürede diğer piyasalara sıçramasıdır. Ulusal finansal piyasalarda ortaya çıkan dalgalanma eğilimleri kriz kavramı ile ifade edilmektedir. Bölgesel ya da küresel düzeyde yayılan kriz eğilimleri makroekonomik dengeleri tahrip ederek çok önemli sorunlara yol açmaktadır. Yabancı sermayenin sınır tanımadan ülkeler arasındaki kontrolsüz hareketliliği krizin boyutunu ve etkisini artırmaktadır. Finansal krizlere son yıllarda yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de rastlanmaktadır. Bu çalışmada, küreselleşmenin etkisiyle son yıllarda artan finansal krizlerin yol açtığı etkiler üzerinde durulacaktır.

Cost of globalization : An Evaluation on financial crises

Abstract: Financial globalization is the integration of national capital markets to international capital markets. Financial globalization has eliminated the barriers from international fund transfers. Cost of the fund mobility liberalization is that, financial fluctuation in one country can bounce to other markets in a very short time. Fluctuation tendency in national financial markets is described as crisis. Spread of local or global crisis destroys the macroeconomic equilibrium and causes very important problems. The uncontrollable mobility of foreign capital between countries increases the extent and effect of crisis. In the recent years, financial crisis are not only seen in the developingcountries, but in the developed countries as well. This study examines the impact of financial crisis increased by the effect of globalization.

Kaynakça

[1]Romain, R.; Tornell, A. & Westerman, F.(2005). Sistemic Crises and Growth, NBER Working Paper Series, Working Paper, 11076, 1-33. (http://www.nber.org/papers/wll076). [26.11.2008].

[2]Manasse, P.; Rubini, N. & Schimmelpfennig, A. (2003). Predicting Sovereign Debt Crises. IMF Working Paper/02/221.

[3]Gerni, C.; Emsen, S. & Değer, M.K. (2005). Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye'deki Ekonomik Krizlerin Analizi. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (2), 39-62.

[4]Liu, W. (2007). An Empirical Study of Financial Crises Among Middle-Income Countries Between 1993-2003. Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research, 1(1), 1-33.

[5]Eren, A. & Süslü, B. (2001). Finansal Kriz Teorilerilşığmda Türkiye'de Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi. Yeni Türkiye, 41(7), 662-674.

[6]Mishkin F.S. (1996). Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective. Annual World Bank Conference on Development Economics, The World Bank,29-62. •

[7]Mishkin F.S. (2001), Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries, NBER Working Paper Series, Working Paper 8087, 2-3. (http://www.nber.org/papers/w8087). [26.11.2008].

[8]Feldstein, M.(1999). Self-Protection for Emerging Market Economies. NBER Working Paper Series, 6907,1-23.

[9]Cecchetti, S.G. (2008). Crisis And Responses: The Federal Reserve And The Financial Crises of 2007-2008. NBER Working Paper Series, Working Paper 14134, June, 1-23. (http://www.nber.org/papers/wl4134) [25.11.2008].

[10]Girón, A. & Correa, E., Emergent Markets And Fragility (Latin America And Mexico), 1-21. (http://project.iss.u-tokyo.ac.jp/nakagawa/members/papers/GironAlicia.pdf). [26.11.2008],

[11]Aglietta, M. (1995). Macroéconomie fınanciere. Paris: La Decouverte.

[12]IMF (1998). World Economic Outlook. 1-221, (http ://www. imf. org/external/pubs/ft/weo/weo05 98/ index.htm). [16.12.2008].

[13]Gülcan, Y. & Ayhan, D. (2004). Leading Financial Crises Indicators in Turkey. Journal of İstanbul Kültür University, 2(2), 35-44.

[14]Mishkin, F.S. (1998). International Capital Movements, Financial Volatility and Financial Instability. NBER Working Paper Series, Working Paper 6390, National Bureau of Economic Research, 1-33. (http://www.nber.org/papers/w6390). [26.11.2008].

[15]Semmler, W. (2000). Exchange Rate Volatility, Financial crisis and large Output Loss: Stylized Facts and Some Useful Theories. 1-12. (http://www.ejournal.unam.mx/moe/ nol 12/MOE11202.pdf). [25.11.2008],

[16]Kaminsky, G.L. (2003). Varieties of Currency Crises. NBER Working Paper Series. Working Paper 10193, 1-29. (http://www.nber.org/papers/wl0193). [16.12.2008].

[17]Evans, O.; Leone, A.M.; Gill, M. & Hilbers, P. (2000). Macroprudential Indicators of Financial System Soundness, International Monetary Fund. Occasional Paper, 192, Washington DC, 1-47.

[18]Bell, J. (2000). Leading Indicator Model of Banking Crisis: A Critical Review. Financial Stability Review, (9), 116-117 (http://www.bankofengland.co.uk/publications/fsr/2000/ fsr09art3.pdf). [25.11.2008],

[19]Isard, P.; Razin, A. & Rose, A. (2000). International Finance and Financial Crises: Essays in Honor of Robert P. Flood Jr. Washington DC.: Kluwer Academic Publishers.

[20]Sakarya, B. (2008). Küresel Finansal Yapı ve 2007 Yılı Dalgalanmaları. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Çalışma Tebliği, (2), 1-41.

[21]Yay, G.G. (2001). 1990'h Yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi. Yeni Türkiye, Ekonomik Kriz Özel Sayısı II, (42), 1234-1248.

[22]Krugman, P. (2001). Crises: The Next Generation? Economic Policy in the International Company. Assays in Honor of Assaf Razin (Ed.: Helpman, E. & Sadka, E.). (http://books.google.com/books). [ 29.12.2008],

[23]Kaminsky, G.L. (2008). Crises and Sudden Stop: Evidence from International Bond and Syndicated-Loan Markets. NBER Working Paper Series. Working Paper 14249, 1-17. (http://www.nber.org/papers/wl4249). [25.11.2008].

[24]Calvo, G.A. (2005). Crises in Emerging Market Economies: A Global Perspective, NBER Working Paper Series, Working Paper 11305. 1-40, http://www.nber.org/ papers/wl 1305. [25.11.2008].

[25]Şimşek, H.A. (2008). Küreselleşme Sürecinde Finansal ' Krizler ve Maliye Politikaları: Teorik Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-208.

[26]Baldacci, E. ; Mello, L. & Inchauste, G. (2002). Financial Crises, Poverty, And income Distribution, Finance $ Development, A quarterly magazine of the IMF, 39 (2)June. (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/06/ baldacci.html). [25.11.2008].

[27]Keller, C.; Rosenberg, C.; Roubini, N. & Setser, B. (2002), The Bottom Line. Finance and Development, 39(4), (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/12/ keller.htm). [25.11.2008]..

[28]Guitan, M. (1998). The challenge of managing global capital flows. Finance & Development, 35(2). (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/06/ guitian.htm). [25.11.2008].

Kaynak Göster