Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Türkiye'de tarım sigortalarına etkisi

Özet: Dünya ülkelerinin son yıllarda ortak sorunu haline gelen küresel ısınma dünya üzerindeki yaşamı ciddi boyutta tehdit etmektedir. Yaşamın devam edebilmesi için zorunlu ihtiyaçlar olan su ve gıda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle yaşanan beklenmedik hava olayları sonucunda büyük kayıplara uğramıştır. Gıdanın karşılanması için gerekli olan tarım sektörü küresel ısınmanın yol açtığı katastrofik risklerle karşı karşıya kalmaktadır. İleriki yıllarda yiyecek kıtlığının yaşanmaması için tarım sektörü teknolojik gelişmelerle (damlama yolu ile sulama gibi) desteklenmeli ve kontrol edilemeyen risklere karşı çiftçi tarım sigortası ile güvence altına alınmalıdır. Böylece çiftçinin tarım sektöründeki yeri korunacak ve gıda ihtiyacını karşılamadaki katkısı sürekli kılınacaktır. Bu çalışmada Türkiye'deki tarım sigortasının gelişimi 1986 - 2007 yılları arasındaki tarım sigortası prim tutarlarından oluşan zaman serisi ele alınarak incelenmiş 2008 ve 2009 yılı için tarım sigortası prim tutarları Pegels'in üstel düzeltme tekniği ile tahmin edilmiştir.

The effects of global warming and climate change on agricultural insurance in Turkey

Abstract: A world country in recent years which has become the common problems global warming life on earth is seriously threatened in size. Mandatory requirements to continue life as water and food linked to global warming due to climate change experienced as a result of unexpected weather event has suffered great losses. The agriculture sector is necessary for food against the risk of catastrophic global warming is the cause is faced with. In the coming years to avoid food shortages in the agriculture sector should be supported with technological developments (through drip irrigation as) and risks that cannot be checked against the farmers with agricultural insurance should be guaranteed. The place to protect the agriculture sector so that farmers and their contribution to meet food needs will be made permanent. In this study agricultural insurance in the development of Turkey between the years 1986-2007 agricultural insurance premium amount of time-series were examined by hand and for the year 2009 amount of agricultural insurance premiums Pegels Exponential Smoothing method were made.

Kaynakça

1]Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, (http://www.meteor.gov.tr). [05.12.2008],

[2]Türkeş, M. (2000). Hava, İklim, Şiddetli Hava Olayları ve Küresel Isınma. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Seminerleri. Teknik Sunumlar. Seminer Dizisi: 1, Ankara, 187-205.

[3]Çepel, N. & Ergim, C. Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişimi, (http://www.tema.org.tr/Sayfalar/ CevreKutuphanesi/kureselIsmma.html). [15.12.2008].

[4]Alper, D. & Anbar, A. (2008). İklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 225-253.

[5]Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (http://www.ipcc.eh/ipccreports/ar4-syr.htm).[15.11.2008].

[6]Şahin, A. & Miran, B. (2007). Çiftçi Algılarına Göre Bitkisel Ürünlerin Risk Haritası: Bayındır İlçesi Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2), 59-74.

[7]Özer, H. & Özer, S. (2003). İklim Değişikliği ve Tarım Üzerindeki Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 287-292.

[8]Dinler, T. (2000). Tarımda Risk Yönetimi ve Türkiye'de Tarım Sigortaları Uygulamaları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası V. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Ankara, 1117-1126.

[9]Korkmaz, K. (2007). Küresel Isınma ve Tarımsal Uygulamalara Etkisi. Alatarım, 6(2), 43-49.

[10]Şenel, E. (2008). Küresel Isınmanın Türk Dış Ticareti Üzerine Ekonomik ve Ticari Etkileri: Analiz ve Örnekler. 11. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi. (http://www.kongreikt.ege.edu. tr/cd/pdf718.pdf). [09.02.2009],

[11]Perkin, A. Y. Tarım Sigortası. Ankara İl Tarım Müdürlüğü. (http://www.ankara-tarim.gov.tr/diger/sigorta/sigorta.htm). [05.12.2008],

[12]Meteoroloji Sözlüğü. (http://www.dmi.gov.tr/genel/ meteorolojisozlugu.aspx). [22.12.2008].

[13]Demir, A. (2003). Tarım Sigortası. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü T.E.A.E. Bakış, Eylül, 4(2), 1-4.

[14]TARSİM. Tarım Sigortalan Faaliyet Raporu 2006-2007. stanbul: TARSİM..

[15]Armutlulu, İ.H. (2008). İşletmelerde Uygulamalı İstatistik. İstanbul: Alfa Yayınları.

[16]Serper, Ö. (2004). Uygulamalı İstatistik 2. Bursa: Ezgi Kitabevi.

[17]Yıldırım, H. & Çakır, Ö. (2008). İMKB 100 Endeksine Ait Zaman Serisinin Üstel Düzeltme Teknikleri Yoluyla Tahmini. IX.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayıs, İzmir, basım aşamasında.

[18]Gardner, E.S. (1985). Exponential Smoothing. The State of the Art Journal of Forecasting, 4(1), 1-28.

Kaynak Göster