Karar Ağacı Yardımıyla Suçluların Özelliklerinin Belirlenmesi

Özet: Bu çalışmada, suçluların farklı değişkenlere bağlı olarak betimlenmesi amaçlanmaktadır. Amaç doğrultusunda, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğünden suçlu veri tabanından yararlanılmıştır. İlgili veri tabanı içerisinden, ağır suç işleyen bireylerin profilleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Ağır suç işleyen bireylere ilişkin yapılan betimlemede, bu bireylere ilişkin bir takım değişkenlerden hareketle, CHAID algoritması sonucunda elde edilen karar ağacından yararlanılmıştır. CHAID (Chi-sqııared Automatic Interaction Detector; Ki-kare Otomatik Etkileşim Dedektörü), optimal bölünmelerin teşhisi için ki-kare istatistiğini kullanan bir yöntemdir. CHAID, böliimlendirme amaçlı kullanılan etkili bir istatistiksel tekniktir. Yapılan bir ön analiz sonucunda, bireyin ağır sııç işlemsiııde en fazla etkili olan bağımsız değişkenlerin sırasıyla; olay saati, doğum yeri, meslek, sabıka durumu ve yaş değişkenleri olduğu anlaşılmıştır.

Description Criminals With Decision Tree

Abstract: In this study, it is aimed to describe criminals based on different variables. For this purpose, criminal database of Bursa was utilized within project of Uludag University. By way of using this database it was tried to create the profiles of heavy criminals. During the description of criminals, the decision tree is used which is a result of Chi squared Automatic Interaction Detector (CHAID) algorithm. CHAID algorithm is a method which uses chi square statistic in order to detect optimal separation. According to preliminary analysis result, it was found out that the most effective independent variables are time of incident, place of birth, occupation and date of birth respectively.

Kaynakça

[1]Bursa Emniyet Müdürlüğü, ("http://www.bursa.pol.tr/ haklariniz/insanhaklari.asp). [13.10.2006].

[2]Gaziantep Emniyet Müdürlüğü. Gasp Nedir? (http://www.gaziantep.pol.tr). [13.10.2006].

[3]Yalova Emniyet Müdürlüğü, (http://www.yalova.pol.tr/ yalovapolis/default.asp?git=ana&Tal=asayis#agir_suclar). [13.10.2006].

[4]SPSS. (2001). Answer Tree 3.0 User's Guide. USA: SPSS Inc.

[5]Oğuzlar, A. (2004). Cart Analizi ile Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlarının Özetlenmesi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(3-4), 81-82.

[6]Oğuzlar, A. (2004). Veri Madenciliğine Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

Kaynak Göster