Güven: Bir Anket Geliştirme Çalışması

Özet: Güven konusunda,yapılan çalışmalar, çalışan açısından güvenin farklı düzeylerde ve farklı boyutlar içerisinde ele alınabileceğini ortaya koymaktadır. Literatürde bu boyutların ortaya konmasında kullanılabilecek farklı güven ölçeklerinin bulunmaktadır. Ancak, bu ölçekle incelendiğinde güvenin bütüncül bir yaklaşım içerisinde ele alındığı ve çoğunun yabancı literatürden tercüme edildiği dikkat çekmektedir. Oysa güven; yöneticiye giiven, çalışma arkadaşlarına güven, kuruma güven açısından farklı anlamlar ifade edebilir. Diğer yandan literatürdeki güven anketlerinin tercüme yolu ile literatüre katılan güven ölçekleri Türk kültürü içerisinde güveni tam olarak ortaya koyamayabilir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada çalışanlar açısından farklı düzeylerde (yöneticiye giiven, çalışma arkadaşlarına güven, kuruma güven ) giiven duymada gerekli olan unsurlar ortaya konmaya çalışılarak, bir güven anketi geliştirilmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yöneticiye güvenin 10 faktör başlığı altında toplanan 40 ifade ile, çalışma arkadaşlarına güvenin 9 faktör altında toplanan 38 ifade ile ve kuruma güvenin 10 faktör başlığı altında toplanan 38 ifade ile ölçülebildiği bulunmuştur.

Trust: A Scale Development

Abstract: Studies related with trust reveal that trust has been analyzed at different levels and in different dimensions. There are various scales developed for measuring these different dimensions. However, all these scales take trust as a single dimension and they are mostly translated from other languages. Trust might mean different things when analyzed in terms of trust toward the organization, toward the manager and toward the peers. On the other hand, those scales that have been developed through translation might not reflect the trust in Turkish culture. As a result, this study aimed to develop a scale to find out different dimensions of trust that lead to trust toward the manager, organization and the peers. The analyses conducted have revealed that trust toward the manager has been collected under 10 factors including 40 items, trust toward the peers is collected under 9 factors including 38 items and trust toward the organization is collected under 2 factors including 38 items.

Kaynakça

[1]Hans-Werner, B. & Bernd, V. (2004). Analyse und Kritik. The Social Psychology of Trust with Applications in the Internet Wiesbaden, 26(1), 48-63.

[2]Kramer, R.M. (1999). Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions. Annual Review of Psychology, 50(1), 569-598.

[3]Hosmer, L.T. (1995). Trust: The connecting link between organizational theory and philosophical ethics. Academy of Management Review, 20(2), 379-402.

[4]Carnevale, D.G. (1995). Trustworthy Government: Leadership and Management Strategies for Building Trust and High Performance. San Francisco: Jossey-Bass.

[5]Robinson, S. (1996). Trust and breach of the psychological contract. Administrative Science Quarterly, 41(4), 574-599.

[6]Küslcü, F. (1999). Yöneten-Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi, 32(1), 137-145.

[7]Mishra, J. & Mprrissey, M.A. (1990). Trust in employee/employer relationships: A survey of West Michigan managers. Public Personnel Management, 19(4), Winter, 443-463.

[8]Demircan, N. (2003). Örgütsel Güven Kavrami: Nedenleri ve Sonuçları. Celal Bayar Üniversitesi Dergisi, 10(2), 139-150.

[9]Mayer, R.; James, H.; Davis, F. & David, S. (1995). An Integrative. Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-735.

[10]Whitener, E.M. (1997). The impact of human resource activities on employee trust. Human Resource Management Review, 7(4), 389-404.

[11]Lewicki, R.J.; McAllister, D. & Bies, R.H. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. Academy of Management Review, 23(3) , 438-459.

[12]Caudron, S. (1996). Rebuilding employee trust. Training and Development Journal, 50(8), 19-21.

[13]Şimşek, S. & Taşçı. A. (2004). Örgütlerde "Güven" Konsepti ve Emniyet Örgiitü'nde Güven Modellerinin Değerlendirilmesi. Polis Dergisi, 34(1), 1-8.

[14]Nyhan, R. (1999). Increasing Affective Organizational Commitment in Public Organizations. Review of Public Personnel Administration, 19(3), 58-70.

[15]Madzar, S. (2001). Subordinates' Information Inquiry: Exploring The Effect of Perceived Leadership Style And Individual Differences. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 74(2), 221-233.

[16]Gilbert, J.A. & Tang, T.L.P. (1988). An examination of organizational trust antecedents. Public Personnel Management Washington, 27(3), 321-338.

[17]Hartog, D. (2003). Trusting Others in Organizations: leaders, management and co-workers. (Eds.: Nooteboom, B. & Six, F.). Trust Process in Organizations: Emprical Studies of Determinants and The Process of Trust Development. New York: E. Elgar Publishing, 125-145.

[18]Butler, J.K.Jr. (1991). Toward understanding and measuring conditions of trust: Evolution of a conditions of trust inventory. Journal of Management, 17(3), 643-663.

[19]Stratton, D.; Pelton, L.E. & Tanner, J.F.Jr. (1996). Shall we gather in the garden: The effect of ingratiatory behaviors on buyer trust in salespeople. Industrial Marketing Management, 25(2), 151-62.

[20]Whitener, H.; Brodt, S.; Korsgaard, M.A. & Werner, J. (1998). Managers as Initiators of Trust: An Exchange Relationship Framework for Understanding Managerial Trustworthy Behaviour. Academy of Management Review, 23(3), 513-30.

[21]Cummings, L.L. & Bromiley, P. (1997). The Organizational Trust Inventory (OTI): Development and validation. Trust in organizations: Frontiers of theory and research. (Eds.: Kramer, R.M. & Tyler, T.R.). Thousand Oaks, CA: Sage.

[22]Mayer, R.C., Davis, J.H. & Schoorman, F. D. (1995). An •integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-34.

[23]McKnight, D.H.; Cummings, L. & Chervany, N.L. (1998). Initial trust formation in new organizational relationships. The Academy of Management Review, 23(3), 473-90.

[24]Mishra, A. K. (1996). Organizational responses to crisis: The centrality of trust. (Eds.: Kramer, R.M. & Tyler, T.R.). Trust in organizations: Frontiers of theory and research. Thousand Oaks, CA: Sage, 261-287.

[25]Swan, J.E.; Trawick, F. & Silva, D.W. (1985). How industrial salespeople gain customer trust. Industrial Marketing Management, 14(3), 203-11.

[26]Börü, D. (2001). Örgütlerde Güvenilir İnsanın Yaratılmasında İlk Adım... Güvenilir İnsan Kim? 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs, Silivri -İstanbul, 189-204.

[27]Butler, J.K. & Cantrell, R.S. (1984). A behavioral decision theory approach to modeling dyadic trust in superiors and subordinates. Psychological Reports, 55(1), 19-28.

[28]Schindler, P.L. & Thomas, C.C. (1993). The structure of interpersonal trust in the workplace. Psychological Reports, Oct., 73 (2), 563-574.

[29]Svensson, G. & Wood, G. (2004). Corporate ethics and trust in intra-corporate relationships: An in-depth and longitudinal case description. Employee Relations, 26(3), 320-336.

[30]Cook, J. & Wall, T.D.. (1980). New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and Personal Need Non-fulfillment. Journal of Occupational Psychology, 53(1), 39-52.

[31]Deutsch, M. (1958). Trust and suspicion. Conflict Resolution, 2(4), 265-279.

[32]Jones, A.P.; James, L.R. & Bruni, J.R. (1975). Perceived leadership behavior and employee confidence in the leader as moderated by job involvement. Journal of Applied Psychology, 60(1), 146-149.

[33]Sitkin, S.B. & Roth, N.L. (1993). Explaining the limited effectiveness of legalistic "remedies" for trust/distrust. Organization Science, 4(3), 367-392.

[34]Ho viand, C.I.; Janis, I.L. & Kelley, H.H. (1953). Communications and persuasion: Psychological studies in opinion change. New Haven, CT: Yale University Pres.

[35]Cohen, D. & Prusak, L. (2001). Kavrayamadığımız Zenginlik Kuruluşların Sosyal Sermayesi. (Çev.: Kardeım, A.). İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.

[36]Yılmaz, E. (2005). Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 567-580.

[37]Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), July, 20-38.

[38]McAllister, D.J. (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59.

Kaynak Göster