Finans Etiği

Özet: Etik insan davranışlarındaki ilişkileri yöneten kural ve standartları içeren felsefi bir disiplindir. Etik; değerler, ahlak ve toplum içinde davranışlara rehberlik eden normlarla ilgilidir. Son yıllara kadar etik değerlere uygun çalışmak yeterli ilgi görmemiştir. Her geçen gün kamuoyu ve işletmeler için etik önemli bir konu haline gelmesine rağmen, çok sayıda işletme kar maksimizasyonu sağlamanın etik prensiplerle çeliştiğini ve aralarında ters orantı olduğunu düşünmektedir. Oysa yapılan çalışmalar göstermiştir ki, etik davranan ve bu bilinçte olan işletmelerin fıııansal yapıları da güçlü olmaktadır. Bu çalışmada, fınansal yönetimde ve finansal piyasalarda etik davranışların benimsenmesinin yatırımcıların ve hissedarların lehine bir ortam oluşturduğunun ve etik ile kar maksimizasyonu hedefinin çelişmeyerek aksine birbirini desteklediğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Financial Ethics

Abstract: Ethics is a philosophical discipline including rules and standards for relations governing human behaviors of individuals and groups. Ethics is related to philosophical values, moral and behavioral norms guiding behaviors within the society. Working with ethic values in business was not taken sufficient attention in the past until last years. Even though, ethics has become one of the most important topic for the public opinion and business enterprises, a number of companies claim that ethic principles conflicts with profit maximization and there is a reverse relation (balance) in between them. Recent studies however showed that the business enterprise which are running ethically and are aware of the ethic has stronger structures. In this study, it is aimed to prove that acting ethically in financial management and financial markets provide a positive environment for investors and stakeholders and ethic principles do not form conflict with profit maximization, on the contrary they support each other.

Kaynakça

[1]Lee, C.Y. & Hildeki, Y. (1997). Business Ethics of Korean and Japanese Managers. Journal of Business Ethics, 16(1), 464-471.

[2]Daft, R.(1998). Management. Fifth Editon. New York: The Dryden Pres.

[3]Velasquez, M.G. (1998). Business Ethics: Concepts and Cases. Forth Edition.. New Jersey: Prentice Hall.

[4]Uçkun, G.; Uçkun S. & Latif, H. (2004). Turizmde Etik. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

[5]Aydın, P.İ. (2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. 3. Baskı. İstanbul: Pagem A. Yayınları.

[6]Francis, R. & Anona, A. (2003). Ethics as a Risk Management Strategy; The Australian Experience. Journal of Business Ethics, July, 45(4), 2-17.

[7]Weiss, J.W. (1998). Business Ethics. Second Edition. New York: The Dryden Pres.

[8]Post, J.E.; Frederick, W.C.; Lawrence, A.T. & Weber, J. (1996). Business and Society. Eighth Edition. New York: McGraw-Hill Inc.

[9]Dufrene, U. & Wang, A. (1996). Stakeholders versus Stockholder and Financial Ethics; Ethics to Whom? Managerial Finance, 22(4), 2-22.

[10]Dobson, J. (1993). The Role of Ethics in Finance. Financial Analyts Journal, November-December, 49(6), 58-69.

[11](2002). The World Business Council for Sustainable Development. 2001 Annual Report, WCSD, February, 4-15.

[12]Aydın, N.; Başar, M. & Coşkun, M. (2006). Finansal Yönetim. Eskişehir: Aktüel Basım.

[13]Becker, J. (1998). Marketing- Konzeption, Grundlagen Des Strategischen und Operativen Marketing, Managements. 6.Auflage. Münih: Verlag Franz Vahlen.

[14]James, S. (1993). On Finacial Ethics. Financial-Management, 22(3), 46-53.

[15]Gürbüz, O. & Ergincan, Y. (2004). Dünya'da ve Türkiye'de Kurumsal Yönetim Düzeyinin ve Şirket Performansının Karşılaştırmalı Analizi. Geleneksel Finaııs Sempozyumu. M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü MÜ Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul, 216-226.

[16]Kensicki, P.R. (2000). Do Ethical Mandates Go Beyond Merely Following the Letter of the Law? National Underwriter, 104(43), 59-60.

[17]Veyesy, S. (2000). Broader View of Risks Taken. Business Insurance, 34(42), 65-67.

[18]Stapledon, G. & Taylor, M. (1998). Applied Corporate Govermance, Disclosure Under Listing Rulo 4.10.3. Australian Company Secretary, 50(2), 334-336

[19]Comenisch, P.F. (1998). Perspectives in Business Ethics. (Ed.: Hartman, L.C.). Singapure: Mc. GrawHill.

Kaynak Göster