Erkeklerin Tüketici Kitleler Haline Getirilmesinde Erkek Dergilerinin Rolü ve İçerik Analizi

Özet: Sanayi kapitalizminin başlangıcında, toplumsal yaşamda kadın ev içinde tanımlanırken, erkeğin görevleri ve etkinlikleri evin dışındaydı. Tüketim arenası olan ev kadına aitti ve bu dönemde doğal olarak çok az miktarda reklâm erkeklere yöneliyordu. Oysa yaşadığımız tüketim toplumunda, erkekler gittikçe artan bir biçimde üreticilerin ve reklamcıların hedef kitlesi haline gelmektedir. Tüketim uygarlığının yasallaşmasında erkekleri ve erkek dergilerini inceleyen bu yazıda, öncelikle soluduğumuz, içinde yaşadığımız uygarlığı niteleyen bir kavram olarak tüketim uygarlığı kavramına değinilecek, daha sonra, erkeklerin bu uygarlığın müşterileri konumuna nasıl getirildiği konusu irdelenecektir. Son olarak, doğrudan erkeklere seslenen bir kitle iletişim aracı olan ve bu alanda çok az çalışmanın yapıldığı erkek dergileri, ülkemizde tirajı eıı yüksek 3 derginin (Boxer, Esquire, FHM) 2006 yılının Aralık sayıları bağlamında içerik analizine tabii tutulacaktır.

Men Magazines in the Establishment of Mass Consumer Society and the Content Analyses of Three Men Magazines in This Context

Abstract: At the beginning of industrial capitalism, while women were being described in the home, men's activities and tasks were out of the house. In that age, this domestic area, which as a consuming arena belonged to women, in that age, very few ads were oriented to men. But in the age of consumer society, men increasingly have become the target for producers and advertisers. Hence, this paper will analyze men's journals from the perspectives of legitimatise of consumer civilization. Firstly, it will describe consumer civilization in order to better understand today's society and it will observe how individuals are becoming the customers of such society. Finally, it will make content analysis of the first three most circulated magazines in Turkey (Boxer, Esquire, FHM) November issues 2006.

Kaynakça

[1]Jhally, S. (2002). Kıyametin Sımrnda Reklamcılık. (Çev.: Aydoğan, F.). Birikim, (159), 77-86.

[2]Bocock, R. (1997). Tüketim. (Çev: Kutluk, İ.). Ankara: Dost Yay.

[3]Ewen, S. (1976). Captains of Consciousness. New York: McGraw-Hill BookCompany.

[4]Hebdige D. (1995). Kitlelerin Ardından. Yeni Zamanlar. (Der.: Hall, S. & Jacques, M.). (Çev.: Yılmaz, A.). Istanbul: Ayrıntı Yayınları.

[5]Baumann, Z. (2000). Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları. (Çev.: Türkmen, İ.). Istanbul: Ayrıntı Yay.

[6]Klein, N. (2002). No Logo. (Çev.: Uysal, N). Ankara: Bilgi Yay.

[7]Ritzef, G, (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. (Çev.: Kaya, Ş.S.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

[8]Baudrillard, J. (1995). Bir Tüketim Kuramı Üzerine. (Çev.: Kunal, O.O.). Cogito, (5), 89-102.

[9]Baudrillard, J. (1995). Kredi. (Çev.: Özdoğan, E.). Cogito, (5), 157- 161.

[10]Kellner, D. & Harms, J. Toward A Critical Theory of A dvertising. (http ://www. uta. edu/huma/ill uminations/ kell6.htm). [25.10.2003].

[11]Rutherford, P. (1996). Yeni İkonalar. Televizyonda Reklam Sanatı. (Çev.: Gerçeker, M.K.). İstanbul: Yapı Kredi Yay.

[12Mort, F. (1995). Tüketim Politikası. Yeni Zamanlar. (Der.: Hall, S. & Jacques, M.). (Çev.: Yılmaz, A.). İstanbul: Ayrıntı Yay.

[13]Goldman, R. (1992). Reading Ads Socially. London: Routledge.

[14]Wernick, A. (1996). Promosyon Kültürü. (Çev.: Akınhay, O.). Ankara: Bilim ve Sanat Yay.

[15]Craine, D. (2003). Moda ve Gündemleri. (Çev.: Çelik, Ö.). İstanbul: Ayrıntı Yay.

[16]Leiss, W.; Kleine, S. & Jhally, S. (1986). Social Communication in Advertising. New York: Meuthen Inc.

[17]Reisman, D. (1961). The Lonely Crowd. New York: Yale University Press.

[18]Kocabaş, F.E. & Elden, M. (2005). Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. 8.Bası. İstanbul: İletişim Yay.

[19]Der, G. Erkeklerin Dergileri: Bencil, Gamsız, Keyfine Düşkün. (http://www.eski.bianet.org/kadin/018/erkek dergi.htm). [16.03.2007],

[20]Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev.: İrvan, S.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

[21](http://www.abcturkiye.org/index.asp?page=tiraj-dergi-detay&tip=3). [21.02.2007].

[22](2006). Boxer, Aralık.

[23]Williamson, J. (1986). Consuming Passions, The Dynamics of Popular Culture. London: M. Boyar.

[24](2006). Esquire, Aralık.

[25](2006). FHM, Aralık.

[26]Tomlinson, J. (1999). Kültürel Emperyalizm. (Çev.: Zeybekoğlu, E.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.8b 498