Eğlenceli Perakendecilik (Retailtainment) "İstanbul'da Faaliyet Gösteren Başlıca Alışveriş Merkezlerinde Retailtainment Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma

Özet: Günümüzde alışveriş, sçılt doğal gereksinimlerin karşılanmasını sağlayan bir eylem değil, fakat aynı zamanda, psikolojik tatmin sağlayan ve boş zamanların değerlendirildiği bir faaliyet niteliğini de taşımaktadır. Bu gelişme, özellikle, perakende alışveriş ile eğlence sanat kültür ve spor faaliyetlerinin bir araya geldiği alışveriş merkezlerinde (A VM) ortaya çıkmaktadır. Çalışmamız, gerek dünyada ve gerekse ülkemizde giderek artan bir gelişme gösteren "eğlenceli alışveriş / keyifli perakendecilik, "retailtainment" anlayışının, istanbul'daki başlıca 11 alışveriş merkezindeki (AVM)i uygulamalarını araştırmaktadır. Bu amaçla, söz konusu AVM' lerin web siteleri incelenmiş, yerinde gözlemler yapılmış ve AVM yöneticilerine bir anket çalışması uygulanarak, belirtilen 11 A VM deki "retailtainment" faaliyetleri analiz edilmiştir. Sonuçta, araştırma kapsamında yer alan A VM lerin hemen tümünün, alışveriş ile eğlencenin, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin birleştirilmesinin önemini son derece açık bir şekilde kavradıkları ve büyük bir çoğunlukla "retailtainment" uygulamalarını gerçekleştirmeye çalıştıkları saptanmıştır.

Retailtainment " A Survey of Retailtainment Activities of the Major Shopping Center in Istanbul"

bstract: Recently, shopping is not only activities which has eceived with necessity but also has provided psychological tiisfy and utilized free times. This new trend which combines tertainment and retailing is called "retailtainment". There jas been an increasing interest in the 'retailtainment' concept in the retail sector and especially in the shopping center which combines shopping with entertainment, art, culture and sporting activities. This interest has been seen in the world and in our country. In this study, we examine the retailtainment of major shopping center located in İstanbul. With this aim 11 major shopping center in Istanbul and web sites are visited, their printed material collected and survey method as data collection with their managers. The results indicate that almost all centers have already implemented the retailtainment concept in their centers. As part of such activities these shopping center offer recreational centers, movie, theaters, dining, and other cultural and social activities to their customers.

Kaynakça

[1]Alkibay S.; Doğan, T. & Hoşgör, Ş. (2007). Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

[2]Argan, M. (2007). Eğlence Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.

[3]Oluç, M. (2006). Temel Pazarlama Kavramları. İstanbul: Beta Yayınevi.

[4]Blythe, J. (2004). Pazarlama İlkeleri. (Çev.: Odabaşı, Y) İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.

[5]Zikmund, W.G. & d'Amico, M. (2002). Effective Marketing: Creating and Keeping Customers. St. Paul--West Publishing Company.

[6]Solomon, M.R. (1995). Consumer Behaviour. Second Ed New Jersey: John Wiley&Sons Inc.

[7]Griffith, D.A. (1998). Cultural Meaning of Retail" Instittutions: A Traditional - Based Culture Examination. Journal of Global Marketing, 1 (8), 47

[8]Nicholls, J.A.F.; Li Fuan, K.; Carl, J. & Mandakovic, T.*. (2003). Structural or Cultural: An Exploration into, Influences on Consumer's Shopping Behaviour of Country Specific Factors versus Retailing Formats. Journal of. GlobalMarketing, 16(4), 97

[9]Altunışık, R. & Kazım, M. Tüketicilerin Alışveriş"; Merkezlerindeki Satmalma Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor mu? (www.ampd.org/sektorel_bilgiler/tuketici-kontrolu). . "* [10.03.2007].

[10]Tek, Ö.B. (2006). Pazarlamada Değer Yaratmak, Pazarlamada Değer Çağı Türkiye 'de Değer Pazarlaması.İstanbul: Hayat Yayınları.

[11]ÇSC Shopping Center Definitions, Basic Configuations and Types for the United States. (www.icsc.org/search/lib/usdefmitions.pdf). [15.04.2007]

[12](2007). AMPD 11. Perakende Zirvesi Büyümeyi ve Değişimi Yönetmeyi Tartışıyor. Arasta (Alışveriş Merkezleri ve Perakende Sektörü Dergisi), (34), Ocak-Şubat, 36-38

[13]Tek, Ö.B. (2005). Perakendeciliğin Ufkunda Neler Var? Arasta, Kasım-Aralık, cilt (sayi), 70

[14]Özdemir Ş. (2006). Yeni Tüketiciler Yeni Alışveriş Mekanları. (Editörler: Torlak, Ö.; Altunışık, R. & Özdemir, Ş.). Postmodern Dünyada Tüketimi Yeniden Anlamlandıracak Yeni Müşteri. İstanbul: Hayat Yayınları.

[15]Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama Tüketim ve Tüketici. İstanbul: Mediacat Yayınları.

[16]Powers, E.H. (2007). The Shopping Center and Its Industry of Tomorrow A Membership Perspective. Research Review, 14(1), 9.

[17](www.istanbulcevahir.com). [14.07.2007].

[18](www.galleria.com.tr). [29.05.2007].

[19](www.tepenautilus.com). [29.03.2007].

[20](www.profiloalisverismerkezi.com.tr). [29.05.2007].

[2l](www.kanyon.com.tr). [29.05.2007].

[22](www.metrocity.com.tr). [29.05.2007].

[23](www.akmerkez.com.tr). [29.05.2007].

[24](www.capitol.com.tr). [29.03.2007].

[25](www.carousel.com.tr). [29.05.2007).

[26](www.beyliciumavm.com). [9.06.2007 ]

[27](www.dsilva.com.tr). [29.05.2007].

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

2.4b 669