DOĞUM SONRASI ANNE VE BEBEK BAKIMI ASİSTAN HİZMETİNİN SATIN ALMA EĞİLİMİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ İLE İNCELENMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 25-40 yaş arası evli, son 5 yıl içinde doğum yapmış ya da çocuk sahibi olmayı düşünen kadınların anketimize verdikleri cevaplar doğrultusunda bir satın alma eğilimi oluşturmak, bu eğilimi etkileyen faktörleri belirleyip satışı arttırmak ve pazarlama stratejisi belirlemek için sektöre yol göstermektir.Yöntem: Araştırmanın evrenini 25-40 yaş arası evli, son 5 yıl içinde doğum yapmış ya da çocuk sahibi olmayı düşünen kadınlar oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacılar tarafından literature dayalı olarak oluşturulmuştur. Araştırmamızda kullandığımız sorular asistan hizmeti veren hastanelerde çalışan yenidoğan hemşirelerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Anket formu sosyal paylaşım sitelerinde sunulmuş ve cevaplar sanal ortamda saklanmıştır. Veriler Yapısal Eşitlik Analizi ile analiz edilmiş ve model kurulmaya çalışılmıştır.Bulgular: Ankete katılan 173 kadının; yaş ortalaması 30 dur ve %3.5 i ilköğretim mezunu, %28.3 ü lise veya dengi okul mezunu, %68.2 si üniversite veya lisans üstü mezunudur. Gelir seviyesi bakımından büyük bir çoğunluğu iyi bir gelir düzeyine sahipken, çok az bir kısmı düşük gelir seviyesine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Hizmeti veren kurumların kadınların ihtiyaçları ve beklentileri yönünde hizmeti sunmaları, bunun paralelinde ise maddi açıdan ailelerin bütçelerini aşmayacak yönde bir ücretlendirme yapmaları gerektiğidir

INVESTIGATION OF PURCHASING TRENDS OF AFTER BIRTH MOTHER AND BABY CARE ASSISTANT SERVICE WITH STRUCTURAL EQUATION MODELS

Aim: The purpose of this study, 25-40 years married, gave birth in the last 5 years or are considering having children according to their answers to the survey on women in a buying trend, identify the factors that affect this trend and create sales and marketing strategy is to show the way for the sector to determine.Method: The research population aged 25-40 are married, have given birth in the last 5 years or so were women who are considering having children. Used in the research literature is very collection tool was created based on the research literature. Questions that we used in our study has been prepared in accordance with the opinion of the assistant nurses working in neonatal hospital care providers. The questionnaire was presented on social networking sites and answers are stored in a virtual environment. Data were analyzed by analysis and structural equation models were tried to be.Results: 173 women participated in the survey; The average age is 30 and 3.5% of primary school graduates, 28.3% graduated from high school or equivalent, 68.2% have graduated from college or higher education. The majority in terms of income level while a good income, have stated that they have a very small portion of the lower income levels.Conclusions: Service organizations that provide services to women's needs and the expectations are in line with the family financially if it should make a compensation in the direction to exceed the budget

Kaynakça

[1] ANDERSON, J. ve GERBING, D. 1984. The Effect of Sampling Error on Convergence, Im-proper Solutions and Goodness of Fit Indicates for Maximum Likelihood Confirmatory Factor Analysis. Pyschometrika

[2] BALKAYA, N. 2002. Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hem-şirenin Rolü. C.Ü Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

[3] BAYRAM, N. 2010, Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, AMOS Uygulamaları, Ezgi Kita-pevi.

[4] BENTLER, P.M. 1986. Lagrange Multiplier and Wald Tests for EQS/PC. Los Angeles: BMDP Statistical Software

[5] BOBAK, I.M. ve JENSEN, M.D. 1993.Maternity and Gynecologic Care, Fifth Edition, St. Louis, The Mosby-Year Book

[6] BOLLEN, K.A. ve CURRAN, P.J. 2006. Latent Curve Models: A Structural Equation Ap-proach. Hoboken, N

[7] BROWN, S.G. ve JOHNSON, B.T. 1998. Enhancing Early Discharge With Home Fol-low-Up: A Pilot Project, JOGNN

[8] BROWNE, M.W. ve CUDECK, R. 1993. Alternative Ways of Assessing Model Fit. (Edi.: K.A. Bollen ve J.S.Long). Testing Structural Equation Models. Thousand Oaks: Sage

[9] BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. 2004. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara

[10] BYRNE, B.M. 1998. Structural Equation Modelling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic Concepts, Applications and Programming. New Jersey

[11] BYRNE, B.M. 2010. Structural Equation Modeling with AMOS. New York

[12] COCHRAN, W. G. 1968. Errors of Measurement in Statistics, Technometrics

[13] DARJ, E. ve STALNACKE B. 2000. Very Early Discharge from Hospital After Normal De-liveries, Ups J Med Sc

[14] FULLER, W. A. 1987. Measurement Error Models, New York

[15] GORRIE, T.M. MCKINNEY, E.S. ve MURRAY, S.S. 1998. Foundations of Maternal-New-born Nursing, Second Edition, W. B. Saunders Company, Philadelphia

[16] HOYLE, R.H. 1995. The Structural Equation Modeling Approach: Basic Concepts and Fundamental Issues. (Edi.: R.H. Hoyle), Sturctural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications. Newbury Park, CA

[17] JÖRESKOG, K.G. 1969. A General Approach to Confirmatory Maximum Likelihood Fac-tor Analysis, Psychometrika

[18] LIEU, T.A. ve BRAVEMAN, P.A. ve ESCOBAR, G.J. 2000. A randomised Comparision of Home and Clinic Follow-Up Visits After Early Postpartum Hospital Discharge, Pediatrics

[19] LUGINA, H.I. CHRISTENSSON K. ve MASSAWE, S. 2001. Change in Maternal Concerns During the 6 Weeks Postpartum Period: A Study of Primiparous Mothers in Dar Es Sala-am, Tanzania, J Midwifery&Womens Health

[20] MALNORY, M. 1997. Mother-Infant Home Care Drives Quality in a Managed Care Envi-ronment, J Nursing Care Quality

[21] MEREDITH, W. ve TISAK, J. 1990. Latent Curve Analysis. Psychometrica

[22] NEYZİ, O. 1994. Anne ve Çocuk Sağlığında Öncelikler, İstanbul

[23] PEDHAZUR, E.J. 1997. Multiple Regression in Behavioral Research. Orlando, FL

[24] RAYKOV, T. ve PENEV, S. 2001. The Problem of Equivalent Structural Equation Models: An Individual Residual Perspective. New Developments and Techniques in Structural Equation Modeling, Marcoulides G. A. and Schumacker R. E. (eds.), Mahvah, NJ

[25] RAYKOV, T. ve MARCOULIDES, G.A. 2006. A First Course in Structural Equation Mo-deling. Mahwah, New Jersey

[26] REEDER, S. MARTIN, L.L. ve KONIAK-GRIFFIN, D. 1997. Maternity Nursing, Eighteenth Edition, Philadelphia

[27] SAĞLIK BAKANLIĞI 1997. Çocuk Sağlığı El Kitabı, 7. Baskı, Ankara

[28] SCHUMACKER, R.E. ve LOMAX, R.G. 2004. A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. Mahvah, New Jersey

[29] TEZCAN, C. 2008. Yapısal Eşitlik Modelleri, Ankara

[30] WILLIAMS, J.L. BOZDOGAN, H. AIMAN-SMITH, L. 1995. Inference Problems with Equivalent Models. (Edi.: A.G. Marcoulides ve R.E. Schumacker) Advanced Structural Equation Modeling Issues and Techniques, New Jersey

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.7b 486