Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin Ses Davranışına Olan Etkisi Ve Bir Araştırma

Bu çalışmada ilk olarak çalışanın ses davranışı tanımlanmış ve sesin örgütler için ne denli önemli olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte güven olgusu tanımlanmış ve çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ne anlama geldiği ve ses davranışı ile olan ilişkisi açıklanmıştır. Çalışmanın esas amacı, çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin gerçekleştirdikleri ses davranışı üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın giriş bölümünde, hangi kavramların açıklanacağı ve tanımlanacağı belirtilmiş ve çalışmanın yaratacağı önem üzerinde durulmuştur. Ayrıca ses davranışının günümüz örgütlerinde ne denli önemli bir kavram haline geldiğinden de bahsedilmiştir. İkinci bölüm olan kuramsal çerçeve bölümünde, çalışanın ses davranışı ve yöneticiye duyulan güven kavramları detaylı olarak incelenmiş ve sesin önemine de değinilerek güven ile olan ilişkisinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmanın nasıl yapıldığı, araştırmada uygulanan analizler ve oluşturulan soru ve hipotezlere yer verilmiştir. Bunun yanında veri analizi bulgu ve yorumlarına da değinilmiştir. Analiz sonucunda, yöneticiye duyulan güvenin çalışanın ses davranışı üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, araştırma bulguları özetlenerek değerlendirilmiş ve hem yöneticiler hem gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada genel anlamda, ses davranışı ve güven literatürüne katkı sağlanması amaçlanmıştır.

The Effect Of Employees Trust In Manager On Voice Behavior And A Research

In this study, firstly, employee voice behavior was determinated, clarified and the importance of voice in organizations was declared. In addition to this, conception of trust was explained, trust in manager and its’ relation with voice behavior was determined. The main purpose of this study is, discover the impact of trust in manager on employee voice behavior. In introduction part, it was pointed out that which concepts will going to be explained, the importance of this study and the value of employee voice as a behavior for organizations as a competitive advantage was stressed. In second part, which includes literature review, employee voice behavior, trust in manager conceptions and the relation between them were explained. In third part, it was stated that how analysis was done and which statistical techniques was used during the analysis. That part also includes the interpretations about the analysis of findings. As a conclusion, it was found that trust in manager affects employee voice behavior. In the conclusion part, the explanations about voice were summarized and stated that which studies should be done in a field of employee voice in future in order to enlighten organizations and the voice and trsut literature.

Kaynakça

Whitener, E. M. (1997). The Impact of Human Resource Activities on Employee Trust. Human Resource Management Review, 7.4, 389-404.

Van Dyne, L., Ang, S., ve Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Eemployee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies,40, 1359–1392.

Ünler, E. (2015). Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var Mı?. İ. Tamer (Ed). Örgüt Yönetimi: Bir Derleme içinde. İstanbul: Nobel Yayın, 2015, 1-16.

Swanson, R. A. ve Holton, E. F. III (2009). Foundations of Human Resource Development. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Shockley-Zalabak, P., Ellis, K. ve Winograd, G. (2000). Organizational Trust: What It Means, Why It Matters. Organization Development Journal, 18, s.35-48.

Rusbult, C. E., Farrell, D., Rogers, G. ve Mainous III, A. G. (1988). Impact of Exchange Variables on Exit, Voice, Loyalty, and Neglect: An Integrative Model of Responses to Declining Job Status Satisfaction. Academy of Management Journal, 31.3, 599-627.

Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış (Organizational Behavior), (Çev. Editörü: Erdem, İ.) 14. Basımdan Çeviri, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.

Reinke, S. J. ve Baldwin J.N. (2001). Is Anybody Listening? Performance Evaluation Feedback in the U.S., Air Force. Journal of Political and Military Sociology, 29.1, 160-176.

Nyhan, R. C. ve Marlowe, H. A. (1997). Development and Psychometric Properties of Organizational Trust Inventory. Evaluation Review, 21.5, 614 – 635.

Morrison, E. W. (2011). Employee Voice Behavior: Integration and Directions For Future Resarch. The Academy of Management Annals, 5.1, 373-412.

Mayer, R. C., Davis. H. ve Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 20.3, 709-734.

Kassing, J. W. (2011). Dissent in organization. Malden: Polity Press

Hosmer, L.T. (1995). Trust: The connecting link between organizational theory and philosophical ethics. Academy of Management Review, 20, 379-403.

Hodson, R. (2001). Dignity at work. Cambridge: Cambridge University Press.

Hirschman, A., O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States: Harvard University Press.

Gao, L., Janssen, O. ve Shi, K. (2011). Leader Trust and Employee Voice: The Moderating Role of Empowering Leader Behaviors. The Leadership Quarterly, 22, 787-798.

Dyne, V., L. ve LePine, J. A. (1998). Helping and Voice Extra-role Behaviors: Evidence of Construct and Predictive Validity. Academy of Management Journal, 41.3, 108–119.

Dundon, T., Wilkinson, A., Marchington, M., ve Ackers, P. (2004). The Meanings and Purpose of Employee Voice. International Journal of Human Resource Management, 15.6, 1149-1170.

Dirks, K. T. ve Ferrin, D. L. (2002). Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practice. Journal of Applied Psychology, 87.4, 611–628.

Detert, J. R. ve Burris, E. R. (2007). Leadership Behavoir and Employee Voice: Is The Door Really Open?. Academy of Management Journal, 50.4, 869-884.

Budd, J., W. (2004). Employment with a Human Face: Balancing Efficiency, Equity, and Voice. Cornell University, ILR Press.

Borgen, S. O. (2001). Identification as a Trust-Generating Mechanism in Cooperatives. Annals of Public and Cooperative Economics, 72.2, 209-228.

Borman, W. C. ve Motowidlo, S. J. (1997). Task Performance and Contextual Performance: The meaning for Personnel Selection Research. Human Performance, 10.2, 99-109.

Kaynak Göster