Bankalarda iç denetimin yeniden yapılandırılması

Küresel finans krizi ile birlikte finansal sistemde uzun süredir saklı kalmış aksaklıklar gün ışığına çıkmış ve şirketlerin denetim yapılarının objektif olarak çalıştıklarına dair inanç yıkılmıştır. Serbest piyasa işleyişine en yakın yapının sağlanması, piyasalardaki finansal skandalların önüne geçilmesi ve tasarrufların reel sektöre destek vermesi için yatırımcıların piyasalara olan güveninin sağlanması esastır. Bu nedenle, piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardaki yapı, işleyiş ve düzenlemelerden başlayarak finans sektöründeki şirketler, bağımsız denetim şirketleri ve kredi derecelendirme kuruluşlarına kadar tüm finans kurumlarının iç denetim sisteminin şeffaf, düzenli ve sağlıklı işlemesi gerekmektedir. Makalede, Türkiye’de ilk defa bu konu üzerinde yapılan kalitatif bir araştırma sonucunda iç denetim üzerine yeni bir model önerilmektedir.

Restructurıng of ınternal audıtıng of banksı

The recent global financial crisis has uncovered the long-lasting hidden problems of the financial system and made these problems visible. As a result investors’ confidence in the objectivity of the internal auditing systems of the companies has decreased significantly. Investors’ confidence in the markets is essential for the markets to function efficiently, to eliminate the financial scandals, and to transfer savings to the real sector. Therefore, it is required that all financial institutions such as the banks, independent audit firms and credit rating agencies have transparent, well functioning and healthy internal auditing systems. In this article, a new model of internal auditing is recommended based on a qualitative research conducted in Turkey for the first time.

Kaynakça

[1] Küçüksözen, C., Küçükkocaoğlu, G. Finansal Bilgi Manipülasyonu.(www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselearningmanipulation2.pdf) [24.06.2010]

[2] Akerlof, G. A. (1998). An Economic Therorist’s Book of Tales.America: Cambrıdges University Press.

[3] Okuyan, H.A. (2009). Asimetrik Bilginin Türk Bankacılık Sektörü ve Kredi Piyasaları Üzerinde Etkisi.EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, Haziran,1-10.

[4] Baret, M. J. (2004). Enron and Andersan – What Went Wrong anda Why Similar Audit Failures Could Happen Again,(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=794831) [10.10.2010].

[5] Özel, D.Y. (2002).Enerji Devi Enron’un Çöküşü ve Etkileri. (http://www.ekodialog.com/Makaleler/enron_enerji_devi_cokusu.html) [10.08.2010].

[6] Celani, C. (2004). The story behind Parmalat’s bankruptcy. (http://www.larouchepub.com/other/2004/3102parmalat_invest.html) [19.10.2010].

[7] Ferrarini, A. G. (2005). Financial Scandals and the role of private enforcement: the Parmalat case.Online Journal of University of Genoa, Law School; European Corporate Governance Institute.(http://ssrn.com/abstract=730403) [01.12.2011].

[8] Görkey, İ. S. (2009). Son Yılların En Büyük Skandalları- Hindistan’ın Enronu: SATYAM. Cgs Center, (http://www.cgscenter.org/haberler/son_yillarin_en_buyuk_skandallari.pdf) [04.07.2010].

[9] Çapanoğlu, S.G. (2009). Avrupa Finans Piyasalarının Düzenlenmesine Yönelik Önemli Bir Çalışma:Larosiere Raporu. İktisadi Kalkınma Vakfı,2.

[10] Çikot, Ö. (2011). Finansal Kriz Sonrası Avrupa’da Denetim ve Düzenleme Çalışmaları. TSPAKB, 8.

[11] Döner, Ö. (2009).Uluslararası İç DenetimStandartlarına Göre Bankalarda Denetim ve Türkiye Uygulamaları. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi.

[12] Gönen, S., Çelik, M. (2010). Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Ortaklığı. Ege Academic Review, (http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=247876) [07.08.2010 ]

[13] Ionescu, L. (2009).Internal Control and Risk Assessment. Spiru Haret University, (http://www.contemporaryscienceassociation.net)[05.05.2012 ]

[14] Akpınar, M. (2011).Denetim Anlayış ve Metodolojisinde Değişimin Adı: İç Denetim.ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,14, 285-303.

[15] Yaman, A. (2008). Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması sürecinde Türk Denetim sistemine Genel Bakış, Güncel Sorunlara İlişkin Değerlendirmeler ve Öneriler. Mali Hukuk Dergisi, 133, 1-17.

[16] Uzun, A. K. (2009). “Şirketlerde İç Kontrollerin Yeterliliğinde İç Denetimin Rolü”, (http://www.denetimnet.net/Pages/ic_kontrol_ic_denetim.aspx) [08.04.2012].

[17] Uzay, Ş. (2004). Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı, Erciyes Üniversitesi Dergisi, (http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/ suzay/suzay_d1e.pdf)[07.04.2012]

[18] Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, (5), 51-63.

[19] Yıldırım, M. (2005), “Uluslararası Son Gelişmeler Işığı Altında Denetçinin Bağımsızlığı, 3568 Sayılı Yasa ve Türkiye’deki Durum”, (http://www.muhasebetr.com/ozelbolum/006/) [09.10.2010].

[20] Hillison,W., Pacini, C., Sinason,D., Carson, J. M., Marlett, D. C.(2000). The Insurance Firm İnternal Auditor As Fraud Buster.CPCU Journal.Fall 2000,168.

[21] Yıldırım, O.(2007). “Türkiye’de Bankacılık Sektörü”, (http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/banka %20ve%20 sermaye%20piyasas%C4%B1%20hukuku/bankac% C4%B1l%C4%B1 k% 20sekt%C3%B6r%C3%BC-tarihi%20 geli%C5%9Fim.doc) [17.08.2010].

[22] Sezal, L. (2006). Banka İşletmelerinde Etkin Bir İç Denetim ve Risk Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Ticari Bir Bankanın Uygulamaları Üzerine İncelemeler. Sosyal Bilimler Enstitüsü,Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi.

[23] BIS (2012), “Basel Committee on Banking Supervision – The Internal Audit Function in Banks”, (http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm) [10.11.2012].

[24] Akça, A. (2008). Bankalarda İç Denetim Sistemi ve Türkiye’de Uygulamalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.Gazi Üniversitesi.

[25] Baştürk, H. (1999), Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoritelerin Yapılanmaları.SPK, Yayınlanmamış Yeterlik Etüdü. Ankara.

[26] Biçer, A. (2006). İç Kontrol Sistemi Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Marmara Üniversitesi.

[27] Dipci, S. (2007). Bankalarda İç Denetim ve Bir Bankada İç Denetim Faaliyeti Uygulaması. Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.

[28] Döner, Ö.(2009). Uluslararası İç DenetimStandartlarına Göre Bankalarda Denetim ve Türkiye Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uludağ Üniversitesi.

[29] Bayram, N. (2011). Bankalarda Küresel Kriz Sonrası İçDenetimin Yapılanması. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.

[30] TÜSİAD (2008). Yönetim Kurullarında İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru. İstanbul: Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Yayını.

[31] Fikirkoca, E., Çikot ,Ö., Değertekin, E. (2009). Finansal Piyasalarda Reform Çalışmaları. Gündem,(http://www.tspakb.org.tr)[30.10.2010].

[32] Değertekin, E. (2010). Finansal Krizle İlgili UluslararasıKurumların Yürüttüğü Çalışmalar-2.TSPAKB, 8.

[33] Gönülaçar, Ş. (2007). İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler. Mali Hukuk Dergisi, (http://icdenetim.blogcu.com/denetimde-hedef-ve-beklentiler-sener-gonulacar-meb/2771595.) [03.02.2011].

[34] Demirbaş, M. (2005). İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler. İstanbul:İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayını.

[35] Özeren, B. (2000).İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları.Ankara:Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Yayını.

[36] Gegin, E. (2012). Türkçe İç Denetim Terminolojisinin Gelistirilmesi İhtiyacı: İç Denetimde Etkinlik, Verimlilik, Etkililik ve Ekonomiklik Kavramlarının Netlestirilmesi.Deloitte, (http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/ Ic%20Denetim%20Terminoloji%20Gelistirme%20Ihtiyaci.pdf) [01.04.2012 ].

[37] BIS (2012), “Basel Committee on Banking Supervision – The Internal Audit Function in Banks”, (http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm) [10.11.2012], 4.

[38] Aktaş , R., Kaymaz, Ö., Alp, A. (2008). İyi Kurumsal Yönetim Yapıları ve Üç Temel Ayağı: İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları.İMKB Dergisi, (http://www.imkb.gov.tr/Libraries/imkbdergi/IMKB_Dergisi_ Turkce40.sflb.ashx ) [17.11.2010].

[39] BIS (2012), “Basel Committee on Banking Supervision – The Internal Audit Function in Banks”, (http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm) [10.11.2012], 18.

[40] BIS (2012), “Basel Committee on Banking Supervision – The Internal Audit Function in Banks”, (http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm) [10.11.2012], 15.

[41] BIS (2012), “Basel Committee on Banking Supervision – The Internal Audit Function in Banks”, (http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm) [10.11.2012], 6-7.

[42] Okur, Y. (2010). Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme. Maliye Dergisi,(http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/158/30.YaSar.OKUR.pdf)[18.11.2010 ]

[43] Akça, A. (2008). Bankalarda İç Denetim Sistemi ve Türkiye’de Uygulamalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.Gazi Üniversitesi, 84.

[44] BIS (2012), “Basel Committee on Banking Supervision – The Internal Audit Function in Banks”, (http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm) [10.11.2012], 5.

[45] Uzay, Ş. (2004). Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı, Erciyes Üniversitesi Dergisi, (http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/ suzay/suzay_d1e.pdf)[07.04.2012],1.

[46] BIS (2012), “Basel Committee on Banking Supervision – The Internal Audit Function in Banks”, (http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm) [10.11.2012], 18.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

786 131