Antoine de Saint Exupery'nin Küçük Prens'inde Evrensel ve Mitsel Yaklaşımlar

Özet: Aııtoine de Saint Exupery'nin Küçük Prens adlı eseri, kahramanlarıyla, ele aldığı konuları ve gizemli üslubuyla oldukça ilginç bir özelliğe sahiptir. Yazar, kahramanı Küçük Prens'i çıkardığı bir seyahat aracılığıyla XX. Yüzyıl insanının karşısına koyar. Eserde her şey sevgi üzerine odaklaşmıştır. Doğal bir sevgi ve arkadaşlık arayışında olan Küçük Prens, tam olarak sevgi kavramının ne anlam içerdiğini yaptığı bu seyahat sırasında karşılaştığı insanlardan değil de bir Tilki'den öğrenir. Bu son derece anlamlı bir göstergedir. Küçük Prens sevgi duygusuyla birlikte arkadaşlık, yalnızlık, ölüm gibi temaları da işlemiş, bunları kapalı, sır dolu ifadelerle okuyucuya aktarmaya ve onları bir anlamda erozyona uğramış bu konularda tekrar düşünmeye sevk etmiştir. Bu anlatım biçimi yazarın yeni bir ifade tarzı arayışında olduğunu da göstermektedir. Eserin zaman ve mekan ötesi boyutuyla güncel zamana hitap etmesi de oııa mitimsi bit görünüm vermektedir. Küçük Prens, evrensel değerlerin yeniden kazandırılmasını isteyen didaktik bir eserdir. Düşsellik yoluyla bize, insanlığa seslenerek insanı insan yapan değerlere sahip çıkılmasını ve her şeyin temeli olan sevginin doğal haliyle korunmasını istemektedir.

The Universal and Mythical Approches in the Little Prince of Antoine de Saint Exupery

Abstract: Antoine de Saint Exupery's Little Prince is an interesting novel its plot, characters, style and tone. The writer introduces his character, Little Prince, to XX'th century reader, through travels. In the work, everything is focused on love. The Little Prince, in the pursuit of natural love and genuine friendship is thought what love really is by not the residents he meets but by a fox he coincides during his travels. This is an extremely meaningful sign. The Little Prince depicts the feeling of love, the themes of friendship, loneliness, and death and introduces them implicitly and mysteriously to the readers making the readers think on these corrupted themes. This narrative mode shows that the reader seeks new ways for his narration. The work addresses the present day reader, but with its time and place-beyond-dimension it has a mythical view. In fact, The Little Prince is a didactic novel aiming at rebuilding universal values. The writer, through his visionary style, style, addresses us that we should preserve humane values as well as natural love as they are naturally existed.

Kaynakça

[1]Bodin de Galembert, L. Le Petit Prens de Saint Exupéry. (http://[email protected]). [28/11/2001].

[2]Held, J. (1985). Connaître et choisir les livres pour enfants. Paris: Hachette.

[3]Jan, I. (1984). la littérature enfantine. Paris: les Editions ouvrières.

[4]Lequeux, P. (1974). L'enfant et le conte. Paris: l'école, 11 rue des Sevres.

[5]Exupéry, A.S.. (1995). Küçük Prens. (Çev.: Yiğitler, N.). 2. Basım. İstanbul: Oda Yayınları

[6]Rıfat, M. (1996). Göstergebilimcinin Kitabı. İstanbul: Düzlem yayınları.

[7]Moran, B. (1991). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: Cem Yayınevi.

[8]Eco, U. (1996). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. (Çev.: Atakay, K.). 3.Basım. İstanbul: Can Yayınları.

[9]Karakaya Zeki., Edebi bir söylem olarak sözsüz aktarım, Etüd Yayınları, Samsun, 1995, s.97.

10]Butor, M. (1964). Essais sur le roman. Imprimé en France. Collection tel: Les Editions de Minuit.

[11]Robert, P. (1996). le Nouveau Petit Robert. Paris: Dictionnaires Le Robert.

[12]Tadié, J.Y. (1994). Le récit poétique. Imprimé en France. Collection tel: Editions Gallimard.

[13]Tökel, D.A. (2000). Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar. Ankara: Akçağ Yayınları.

[14]Wellek, R. & Warren, A. (1983). Edebiyat Biliminin Temelleri. (Çev.: Uysal, A.E.). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

[15]Robert, M. (1972). Roman des origines et origines du roman. Imprimé en France. Collection tel: Editions Bernard Grasset.

[16]Mythe, conte et légende, (www.chez.com/feeclochette/ Theorie/mythe.htm). [25.12.2002].

[17]Le conte, définition et fonction dans la société, (www.cafe.umontreal.ca/genres/n-conte.html). [25.12.2002],

[18]Zeraffa, M. (1971). Roman et Société. Paris: Presses Universitaires de France.

[19]Le Mythe, Mythe africain: le caméléon et le serpent. (http://stehly.chez.tiscali.fr/lemythe3.htm). [29.12.2002],

[20]Propp, J.V. (1987). Masalların Yapısı ve İncelenmesi. (Çev.: Gümüş, H.). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Kaynak Göster