A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL AND SOCIAL INNOVATIVENESS: THE CASE OF SELCUK UNIVERSITY

In today’s competitive environment, innovativeness is considered to be one of the most important means of increasing social welfare while being a competitive advantage for organizations. Additionally, innovativeness helps organizations in differentiating themselves on the market and providing value with advanced products and services as well as solving customer problems. Within this framework, it is necessary to emphasize an individual’s openness to changes and one’s ability to innovate. It is supposed that the individual might provide positive changes to the organization and society, as well as solve problems arising in it by considering innovation from both managerial and social perspectives in case he/she wants to innovate. Social innovation regards to innovative practices and services while meeting social needs and providing solutions to such social issues as women empowerment, training for disabled people, waste management etc. There are many studies in the literature that examined the relationship between individual innovativeness and creative behavior. However, as literature review did not demonstrate any research on the relationship between individual innovativeness and generation of social value, this study aims to contribute to the literature by filling this gap. In this context, the main purpose of this research is to be the leading study in the literature by examining the relationship between individual and social innovativeness along with the causality relationship between these two variables. The survey method has been applied in this research. The results of the field study held on academicians who play an important role in the emergence and dissemination of innovation were evaluated along with the suggestions and limitations of the research. We find a statistically significant relationship between two variables and we conclude that individual innovativeness can be used to explain social innovativeness.

BİREYSEL VE SOSYAL YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Günümüzün rekabetçi yapısında yenilikçilik; işletmeler için rekabetçi bir avantaj sağlamanın, toplumsal olarak ise refahı artırabilmenin önemli araçlarından birisidir. Bununla birlikte araştırmalara göre yenilikçilik; örgütlere pazarda kendilerini farklılaştırma konusunda yardım etmekte, daha gelişmiş mal ve hizmetler ile değer sağlamakta ve müşteri sorunlarını çözmektedir. Bu çerçevede bireyin yeniliğe açık olması ve yenilik yapabilmesi hem toplum, hem örgüt için oldukça önemlidir. Bireyin yenilik yapmak istediği ve ona hazır olduğu zaman, yeniliği idari ve sosyal bakımından göz önüne alarak onun örgüt ve toplum içinde ortaya çıkan sorunları çözebildiği ve pozitif değişimleri sağlayacağı düşünülmektedir. Sosyal yenilik; yenilikçi uygulamalar ve hizmetler ile alakalı olup sosyal ihtiyaçları karşılamakla birlikte günümüzde önemli olan kadınların güçlendirme, programlar ve teknolojik uygulamalar aracılığıyla engelli insanların eğitim almaları, atık yönetimi, sürdürülebilir gelişim, içme suyu sağlaması ve kıtlık gibi sosyal sorunları çözmektedir. Bireysel yenilikçiliğin, yaratıcı davranış ile ilişkisi literatürde birçok çalışma ile tartışılmış ancak sosyal fayda yaratma ile ilişkisini irdeleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, literatüre bu boşluğu doldurarak katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, bireysel yenilikçilik ile sosyal yenilikçilik arasındaki ilişkiyi tespit etmenin yanı sıra nedensel ilişkisini inceleyerek, literatürde öncül çalışmalardan biri olmaktır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Çalışmada, yeniliğin ortaya çıkmasında ve yayılmasında önemli rol oynayan akademisyenler üzerinde yapılan bir alan araştırmasının sonuçları değerlendirilmiş olup, öneriler ve kısıtlılıklar tartışılmıştır. Yapılan alan araştırması sonucunda akademisyenlerin bireysel yenilikçilik ile sosyal yenilikçilik düzeyleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bireysel yenilikçiliğin sosyal yenilikçiliğin açıklanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Kaynakça

Abernathy, W. J. & Clark, K. B. (1985). Innovation: Mapping the winds of creative destruction. Research Policy, 14(1), 3-22.

Abu-Saifan, S. (2012). Social entrepreneurship: Definition and boundaries. Technology Innovation Management Review, 2(2), 22-27

Al Mamun, A., Muniady, R., Yukthamarani, P. P., Noor Raihani Binti, Z. & Mohamad, M. R. (2016). Micro-enterprise development initiatives and entrepreneurial competencies, innovativeness, and social capital in Malaysia. Development in Practice, 26(8), 1094-1110.

Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10(1), 123-167.

Baregheh, A., Rowley, J. & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 47(8), 1323-1339.

Blythe, J. (1999). Innovativeness and newness in high-tech consumer durables. Journal of Product & Brand Management, 8(5), 415-429.

Bright, D. S. & Godwin, L. N. (2010). Encouraging social innovation in global organizations: Integrating planned and emergent approaches.  Journal of Asia-Pacific Business, 11(3), 179196.

Bund, E., Gerhard, U., Hoelscher, M. & Mildenberger, G. (2015). A methodological framework for measuring social innovation. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 40(3), 48-78.

Cai, L., Chen, B., Chen, J. & Bruton, G. D. (2017). Dysfunctional competition & innovation strategy of new ventures as they mature.  Journal of Business Research, 78, 111-118.

Cajaiba-Santana, G. (2014). Social innovation: Moving the field forward. A conceptual framework.  Technological Forecasting and Social Change, 82, 42-51.

Capaldo, A. & Petruzzelli, A. M. (2011). In search of alliance-level relational capabilities: Balancing innovation value creation and appropriability in R&D alliances.  Scandinavian Journal of Management, 27(3), 273-286.

Coakes, E. W., Smith, P. A. & Alwis, D. (2011). Sustainable innovation and right to market.  Information Systems Management, 28(1), 30-42.

Celik, K. (2013). The relationship between individual innovativeness and self-efficacy levels of student teachers. International Journal of Scientific Research in Education, 6(1), 56-67.

De Jong, J. (2006). Individual Innovation. The connection between leadership and employees’ innovative work behavior. European Journal of Innovation Management, 10(1), 41-64.

Demiralay, R., Bayır, E. A. & Gelibolu, M. F. (2016). Öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özellikleri ile çevrimçi öğrenmeye hazır bulunuşlukları ilişkisinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 161-167.

Dibrell, C., Craig, J. B., Kim, J. & Johnson, A. J. (2015). Establishing how natural environmental competency, organizational social consciousness, and innovativeness relate.  Journal of Business Ethics, 127(3), 591-605.

Erdoğan, D. G. & Güneş, D. Z. (2013). The relationship between individual innovatiness and change readiness conditions of students attending faculty of education.  Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 3033-3040.

Eröz, S. S. (2017). The relationship between individual innovativeness and locus of control: A research on tourism faculty students. Journal of Tourism and Hospitality Management, 5(1), 46-52.

European Commission (2010). This is social innovation. Brussels. https://youngfoundation.org/ publications/this-is-european-social-innovation/

Gilbert, D. H. (2007). Firm innovativeness in SMES: Lessons from Japan. International Journal of Organisational Behaviour, 12(1), 126-143.

Goldsmith, R. E., & Foxall, G. R. (2003). The measurement of innovativeness. in Shavinina L.V. (Ed.), The International Handbook of Innovation. Oxford: Elsevier, 321-328.

Halaç, Duygu S., Eren, H. & Bulut Ç. (2014). Sosyal yenilikçilik bir ölçek geliştirme çalışması, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 165-190.

Hannan, A., English, S. & Silver, H. (1999) Why innovate? Some preliminary findings from a research project on ‘innovations in teaching and learning in higher education, Studies in Higher Education, 24(3), 279-289.

Heunks, F. J. (1998). Innovation, creativity and success.  Small Business Economics, 10(3), 263-272.

Hurley, R. F. & Hult, G. T. M. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination. The Journal of Marketing, 62(3), 42-54.

Hurt, H. T., Joseph, K. & Cook, C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4(1), 58-65.

Kılıçer, K. & Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164

Kocziszky, G. & Somosi, M. V. (2016). Generating social innovation with knowledge engineering. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 223, 167-174.

Lam, A. (2000). Tacit knowledge, organizational learning and societal institutions: An integrated framework. Organization Studies, 21(3), 487-513.

Leadbeater, C. (2007). Social enterprise and social innovation: Strategies for the next ten years. A social enterprise think piece for the Cabinet Office of the Third Sector.

Lisetchi, M. & Brancu, L. (2014). The entrepreneurship concept as a subject of social innovation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 87-92.

London, M. (2012). CSR partnership initiatives. Organizational Dynamics, 3(41), 220-229.

Manning, K. C., Bearden, W. O. & Madden, T. J. (1995). Consumer innovativeness and the adoption process. Journal of Consumer Psychology, 4(4), 329-345.

Matei, A. & Antonie, C. (2015). Complexity theory and the development of the social innovation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 185, 61-66.

Midgley, D. F. & Dowling, G. R. (1978). Innovativeness: The concept and its measurement. Journal of Consumer Research, 4(4). 229-242.

Mulgan, G. (2006). The process of social innovation. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(2), 145-162.

Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., & Sanders, B. (2007). Social innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated, Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Oxford Said Business School. London: Young Foundation.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd Edition. Paris: OECD.

Parzefall, M. R., Seeck, H. & Leppänen, A. (2008). Employee innovativeness in organizations: A review of the antecedents. Finnish Journal of Business Economics, 2(08), 165-182.

Pater, R. & Lewandowska, A. (2015). Human capital and innovativeness of the European Union regions. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(1), 31-51.

Phillips, W., Lee, H., Ghobadian, A., O’Regan, N. & James, P. (2015). Social innovation and social entrepreneurship: A systematic review. Group & Organization Management, 40(3), 428461.

Phillis, J. A., Deiglmeier, K. & Miller, D. T. (2008). Rediscovering social innovation Stanford Social Innovation Review, 6(4), 34-43.

Pierce, J. L. & Delbecq, A. L. (1977). Organization structure, individual attitudes and innovation. Academy of Management Review, 2(1), 27-37.

Prange, C. & Pinho, J. C. (2017). How personal and organizational drivers impact on SME international performance: The mediating role of organizational innovation. International Business Review, 26(6), 1114-1123.

Rahman, S. A., Taghizadeh, S. K., Ramayah, T. & Alam, M. M. D. (2017). Technology acceptance among micro-entrepreneurs in marginalized social strata: The case of social innovation in Bangladesh. Technological Forecasting and Social Change, 118, 236-245.

Roehrich, G. (2004). Consumer innovativeness: Concepts and measurements. Journal of Business Research, 57(6), 671-677.

Rogers, E. (1971). Diffusion of Innovations. 2nd edition. New York: The Free Press.

Salim Saji, B. & Ellingstad, P. (2016). Social innovation model for business performance and innovation. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(2), 256-274.

Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.

Seelos, C. & Mair, J. (2005). Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the poor. Business Horizons, 48(3), 241-246.

Shavinina, L.V. & Seeratan, K. L. (2003). On the nature of individual innovation. In Shavinina, L.V. (Ed.) The International Handbook on Innovation. Oxford: Elsevier, 31-43

Shin, C. (2018). How social entrepreneurs affect performance of social enterprises in Korea: The mediating effect of innovativeness. Sustainability, 10(8), 2643.

Sinkovics, N., Sinkovics, R. R. & Yamin, M. (2014). The role of social value creation in business model formulation at the bottom of the pyramid–implications for MNEs?. International Business Review, 23(4), 692-707.

Standing, C., Jackson, D., Larsen, A. C., Suseno, Y., Fulford, R. & Gengatharen, D. (2016). Enhancing individual innovation in organisations: A review of the literature. International Journal of Innovation and Learning, 19(1), 44-62.

Steenkamp, J. B. E., Hofstede, F. T. & Wedel, M. (1999). A cross-national investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness. The Journal of Marketing, 63(2), 55-69.

Thakur, R., Angriawan, A. & Summey, J. H. (2016). Technological opinion leadership: The role of personal innovativeness, gadget love, and technological innovativeness. The Journal of Business Research, 69(8), 2764-2773.

The Young Foundation (2012). Social Innovation Overview – Part I: Defining social innovation. A deliverable of the project TEPSIE. Brussels: European Commission. http://www.tepsie. eu/images/documents/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocialInnovation.Part%201%20-%20defining%20social%20innovation.pdf\

Tracey, P. & Stott, N. (2017). Social innovation: A window on alternative ways of organizing and innovating. Innovation, 19(1), 51-60.

Unceta, A., Castro-Spila, J. & García Fronti J. (2016). Social innovation indicators. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 29(2), 192-204

Uzkurt, C. (2017). Yenilik (İnovasyon) Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü (Kültürel, Yönetimsel ve Makro Yaklaşım). İstanbul: Beta Yayınları.

Vandecasteele, B. & Geuens, M. (2010). Motivated Consumer Innovativeness: Concept, measurement, and validation. International Journal of Research in Marketing, 27(4), 308318

Van der Have, R.P. & Rubalcaba, L. (2016) Social innovation research: An emerging area of innovation studies? Research Policy, 45(9), 1923-1935.

Van Rijnsoever, F. J. & Donders, A. R.T. (2009). The effect of innovativeness on different levels of technology adoption. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(5), 984-996.

Van Wijk, J., Zietsma, C., Dorado, S., de Bakker, F. G. & Martí, I. (2018). Social innovation: Integrating micro, meso, and macro level insights from institutional theory. Business & Society, forthcoming, 1-32.

Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313.

Waychal, P., Mohanty, R. P. & Verma, A. (2011). Leading indicators of innovation as a competence for individuals: An empirical study. Journal of Advances in Management Research, 8(2), 301-322.

Winby, S. & Worley, C. G. (2014). Management processes for agility, speed, and innovation. Organizational Dynamics, 3(43), 225-234.

Woodman, R. W., Sawyer, J. E. & Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational creativity. Academy of Management Review, 18(2), 293-321.

Yesil, S. & Sozbilir, F. (2013). An empirical investigation into the impact of personality on individual innovation behaviour in the workplace. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 81, 540-551.

Yilmaz, O. & Bayraktar, D. M. (2014). Teachers’ attitudes towards the use of educational technologies and their individual innovativeness categories. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3458-3461.

Kaynak Göster