Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıfta 1998-1999, 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim yıllarında öğretmenlik uygulaması yapan toplam 683 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının genel olarak öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik uygulamasıyla ilgili şu değişkenler arasındaki ilişki önemli bulunmuştur: Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında kendilerini yeterli görüp görmemeleri, öğretmenlik uygulamasının kendilerinin öğretmenlik mesleği konusunda gelişmelerine katkısının olup olmadığı, öğretmenlik uygulamasında öğrencilerden kaynaklanan sorunlarının olup olmaması.

The Examining of the Relationship Between the Practice of Teaching and the Attitudes towards the Teaching of the Last Grade Teacher Candidates of the Faculty of Theology, Ondokuz Mayıs University

In this study, the relationship between the practice of teaching and the attitudes of the last grade students of the Faculty of Theology, Ondokuz Mayıs University, towards the teaching was examined. This research was accomplished to the total of 683 teacher candidates who worked at the schools for the purpose of practicing of teaching in the academic years of 1998-1999, 1999-2000 and 2000-2001. In the study, “an attitude scale of orientation to the teaching” was administered to the teacher candidates. In general, it was found that the attitudes of teacher candidates towards the teaching were positive. Some statistical significances were found in terms of the practice of teaching and the attitudes toward it between the following variables: whether the teacher candidates found themselves in teaching qualified or not, whether the teaching process contributed to their development of career or not, and whether they had any problems concerning to the students during the practice of teaching in the schools or not.

Kaynak Göster

ISNAD Kaya, Mevlüt . "Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 89-115 .