Murâdı İlâhîye Ulaşma Çabası Ekseninde Kıyâme Sûresi 16-19’un Komşu Âyetlerle İlgisizliği Vehmi Üzerine Bir Mülâhaza

Bu makale, Kıyâme suresinin 16-19. ayetlerinin muradını belirlemeyi hedeflemektedir. Nitekim ilgili ayetlerin Hz. Peygamberin vahyin inişi esnasında dilini aceleyle kıpırdatması üzerine nazil olduğu haber verilmektedir. Öte yandan Kıyame suresinin tamamının, dirilişi kabul etmeyen inkarcı insanla ilgili olduğu düşünüldüğünde; anılan ayetlerin Hz. Peygamber’le değil, inkarcı insanın durumuyla ilgili olması gerektiği de makul görünmektedir. Sonuçta bir ayetin birden fazla veçheye ışık tutması mümkün görülmekte ve bu seçeneklerin her birisi murâdı ilâhîye ulaşma çabası olarak değerlendirilmektedir.

An Effort For Reachıng To Dıvıne Intentıon And Some Reflectıons About The Illusıon On The Irrelevance Between The Verses 16-19 And Theır Surroundıngs In The Kıyama Surah

This article aims to point out the intention of Kıyama Surah’s 16-19th. verses. As a matter of fact it was narrated that these verses had been revealed when the prophet moved his tonque quickly during descending the revelation. On the other hand, when we think over, that whole sura is concerned with the unbeliever person, it is reasonable that these verses must be connected with the same person. Consequently this study allows that the verse can shed light more than one direction and considers these two different interpretations as possible comments and an effort for catching divine intention.

Kaynak Göster

ISNAD Ünver, Mustafa . "Murâdı İlâhîye Ulaşma Çabası Ekseninde Kıyâme Sûresi 16-19’un Komşu Âyetlerle İlgisizliği Vehmi Üzerine Bir Mülâhaza". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 207-220 .