Laiklik – Din İlişkisi

Laiklik-din ilişkisini izah etmeden önce, tarihi süreç içerisinde din ile devlet arasındaki ilişkileri tespit etmek gerekir. İlk çağlardan itibaren iktidar erki kutsala dayandırılmak suretiyle yapılmıştır. Eski Mısır ve Roma bunun en tipik örnekleridir. Yönetene itaat, kutsala itaatla eş değerde görülmüş, yönetimdeki oluşum din olgusuyla birleşerek kutsal devlet tipolojilerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. İlk çağlardan modern döneme kadar geçen sürede din-devlet ilişkileri, toplumun medeniyet ve kültürel gelişimini etkileyerek, siyasal bir değişime yol açmıştır. Böylece devlet yapılarında köklü nitelik değişiklikleri birbirinden ferklı yönetimleri ortaya çıkarmıştır. Zamanla hukuk kuralları din kurallarından ayrılmış, toplumun ve çağın ihtiyaçlarına uygun devlet sistemleri oluşmuş, din ile siyaset arasında bir farklılaşma meydana gelmiştir. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması bu farklılaşmanın son halkasını teşkil etmiş, din ile devlet ilişkilerini belirleme açısından son halka olan yeni sisteme laik devlet modeli denilmiştir. Esasen laiklik ve din birbiri ile çelişecek bir konumda değildir. Laiklik, toplumda fikir ve inanç ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmesini önleyen modern değişim dinamizmini sağlayacak bir ilkedir. İslam dini de, akla, bilime düşünceye ve hoşgörüye verdiği önem dolayısıyla laikliğe giden yolu açmıştır. Kur’an ve Sünnette bunlara işaret eden sayısız örnekler vardır. Netice olarak vahyin ve peygamberin dışında akıl ve bilim İslâm’ın temel merciileri olduğu gibi laikliğin de temel dayanaklarıdır.

The Relationship Between Laicism And Religion

Perior to detailing relationship between laicism-religion state religion perspective, schould be pointed out. Governing power has been related to holiness since ancient times. Typical examples of these are old Egyptian and Roman traditions. Obeying to the ruler was found equal to holiness. This structure of governing body through joining with the realities of religion has caused holy state typlogies to come into life. State religion relations, from medieval times to modern times, through affecting socio cultural and civil growth of society, have permitted to (caused) a politikal chage. So, radical changes on state structure have resulted in different government structures By the time rules of law are segregated from rules of religion. State systems, which are suitable for needs of that age and society occured and differentiation between religion and politics happened. Separation of state and religious affairs is the last ring of these changes. The new system, that is the last ring of identifying state and religious affairs, is called laicist state model. İn realty, laicism and religion are not situated in a contradicting position. Laicism prevents the faith ideological differences’to become enemosity. İt also is expected to construct modern reyolution dynamism. Due to its positioning before intelligence, science, ideology, end tolerance, İslam has opened the path that leads to laicism. There are numerous examles in Qur’an and Prophet Muhammad’s life. As a conclusion, other than prophed’s teachings and revelations, intelligence and science are some of the basic references of İslam that is similar for laicism.

Kaynak Göster

ISNAD Uslu, Şükrü . "Laiklik – Din İlişkisi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 16 (Ağustos 2004): 235-250 .