İhvân-ı Safâ’nın Felsefî Düşünce Sisteminde Kur’an ve Yorum

İhvân-ı Safâ, IV/X. yüzyılda Basra’da ortaya çıkmış dinî-siyâsî bir harekettir. Bu hareketin isimleri bilinmeyen entelektüel üyeleri tarafından kaleme alınan Risaleler’deki felsefî görüş ve düşünceler üzerine son dönemde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmış; fakat bu çalışmalarda İhvan’ın Kur’an ve yorum anlayışı üzerinde pek durulmamıştır. Bu tespitten hareketle kaleme alınan makalede İhvân-ı Safâ’nın dinî-felsefî düşünce sistemine özgü Kur’an ve yorum anlayışı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

The Qur’an and Its Interpretation in the philosophical taught of Ikhvan al-Safa

Ikhvan al-Safa (Epistles of the Brethern of Purity) is a religio-political movement that came in being Basra in tenth century. In recent years it has been done various studies on the philosophical views in the epistles which were written by unknown entellectual members of this movement. However, it was rarely dealt with their Our’anic interpretation and understandings in these studies. By taking into account this point, in this article it was tried to consider Ikhvan al-Safa’s Our’anic interpretation in the light of their philosophical taught system.

Kaynak Göster

ISNAD Öztürk, Mustafa . "İhvân-ı Safâ’nın Felsefî Düşünce Sisteminde Kur’an ve Yorum". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 283-309 .