Ali B. Ahmed El-Hîtî ve Es-Seyfü’l-Bâtir Adlı Eseri Üzerine El-Ferrâ’nın, Meâni’l-Kur’ân’ında Kullandığı Kûfe Dil Okulu’na Ait Terimler

Bu makalenin amacı, el-Ferrâ'nın Meâni'l-Kur'âan'ında kullandığı Kûfe Dil Okulu terimlewriyel Basra Dil Okulu terimlerinin karşılaştırılmasıdır. Makale dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda meâni'l-kur'ân kavramı hakkında bilgi verildi. İkinnci kısımda h. 207 yılında vefat eden el-Ferrâ'dan bahsedildi. Üçüncü kısımda da el-Ferrâ'nın Meâni'l-Kur'ân'ı kısaca tanıtıldı. Makalenin esas kısmı olan dördüncü kısımda ise el-Ferrâ'nın bu eserinde kullanılan Kûfe Dil Okulu'na ait terimler incelendi. Makalede varılan sonuç şudur: Bu terimlerden çoğu kullanım alanı bulamayıp unutulmuştur. Sadece nesak, cahd gibi pek azı dilciler tarafından kabul görmüştür. Basra Okulu’na ait terimler bunlara ihtiyaç bırakmamıştır.

The Terms Belonged To The Language School Of Qufa Used İn The Meanî’l Qur’an Of Al-Farra

The main purpose of this article is to compare the terms belonged to the Language School of Qufa used in the Meanî’l Qur’an of al-Farra with the terms belonged to the Language School of Basra. The study consists of four parts. The first part examines the meanings of pareses in the Meanî’l Qur'an. The second part includes the life of al- Farra who lived in Qufa, in the last of second and the beginning of third century d. 207/H. The third part tries to explore the Meanî’i Qur'an of al-Farra in general. The fourth part discusses some terms belonged to the Language School of Qufa. It is concluded that since the most of the terms belonged to the language of School of Qufa were not used, they could not survive until our times. Few of them have been used in our times. Since the terms of Basra were the first school and used commonly by grammarians and linguistic people, they arrived to our times while the terms belonged to the Qufa were not.

Kaynak Göster

ISNAD Bulut, Ali . "Ali B. Ahmed El-Hîtî ve Es-Seyfü’l-Bâtir Adlı Eseri Üzerine El-Ferrâ’nın, Meâni’l-Kur’ân’ında Kullandığı Kûfe Dil Okulu’na Ait Terimler". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 323-340 .