Dereboğazı Köyü'nde (Ilıca-Erzurum) Mesken Tipleri Ve Yerel Mesken Terminolojisi

Öz Kırsal kesim meskenlerinin İncelenmesi, yerleşme coğrafyası açısından büyük bir öneme sahiptir Çünkü bu meskenler ait oldukları ailelerin istek ve ihtiyaçlarının yanı sıra, doğal çevre şartları, gelenekler ve eldeki imkânların etkilerini, açık bir biçimde yansıtmaktadırlar. Son yıllarda ulaşım ve haberleşme araçlarında meydana gelen gelişmelere paralel olarak, ülkemizdeki kırsal kesim ailelerinin daha modern ve konforlu evlerde yaşama arzusu ile evlerinde bir takım değişiklikler yapmaya başladıkları, hatta eski evlerini terk ederek, yeni ve daha çağdaş meskenler yaptıkları gözlenmektedir. Başta Türkiye coğrafi bölgelerinin kıyı yöreleri olmak üzere, özellikle karayolları güzergâhları çevresi, verimli tarım alanları, kentlere yakın çevreler, sanayi yöreleri ve turizm yöreleri gibi, ailelerin gelir düzeylerinin nispeten yüksek ve yükselmekte olduğu yerleşme bölgelerinde bu değişme, çok daha dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler:

Dereboğazı, Köyü'nde, Mesken

Kaynakça

ATALAY, İ., 1978, "Erzurum Ovası ve Çevresinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi".

Atatürk Clniv. Yay.No. 543, Ed.Fak. Yay. No. 91, Araş. Kit. Ser.

No 81, Sevinç Matbaası, ANKARA.

DOGNAY, H., 1991, "Erzurum'da Gecekondulaşma Sorunu ve Başlıca Çözüm

Yolları". Fırat Dniv. Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ye Ekonomik

Sorunları Sempozyumu (7-9 Nisan 1988), ELAZIĞ.

DOGANAY, H., 1994, "Türkiye Beşeri Coğrafyası". Gazi Büro Kitabevi, ANKARA.

DOGANAY H., 1994, "Türkiye Ekonomik Coğrafyası". Atatürk Üniv. Yay.

No.767, Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Yay. No 39, ERZURUM.

EMİROGLU, M., 1981, "Korunması Gereken Örnek Bir Kentimiz, Safranbolu".

Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğ rafya Fak. Yay. No 297, ANKARA.

ERİNÇ, S., 1953, "Doğu Anadolu Coğrafyası". İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Yay,

No. 15, İSTANBUL

KARPUZ, H., 1984, "Türk-lslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri", Kültür ve

Turizm Bakanlığı Yay. 562. Sanat Eserleri Dizisi 5, ANKARA.

KUBAN, D., 1973, "Mimarlık Kavramları". İstanbul Teknik Üniv. Mimarlık Fak.,

İstanbul Teknik Üniv. Matbaası, İSTANBUL.

SÖZER, A.N., 1970, "Erzurum Ovası'nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası". Atatürk

Üniv. Yay. No. 101, ERZURUM.

SÖZER, A.N., 1972, "Kuzeydoğu Anadolu'da Yaylacılık".İş Matbaacılık ve Ticaret,

ANKARA,

SÜR(ONUR), A., 1961, "Erzurum ve Çevresinde Kar Yağışlı ve Kar Örtülü

Günler". Türk Coğrafya Derg. Sayı 21, ANKARA.

SÜR(ONUR), A., 1961, "Erzurum Ovası ve Çevresinin İklimi". Ankara Üniv. Dil

ve Tarih-coğrafya Fak. Derg. Cilt XX, Sayı 1-2, ANKARA.

Kaynak Göster

APA Uzun, S . (2014). Dereboğazı Köyü'nde (Ilıca-Erzurum) Mesken Tipleri Ve Yerel Mesken Terminolojisi . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 215-243 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20258/215220