ÇOCUKLARIN KÜLTÜRLERARASI GÖRSEL SÖYLEMİ KARİKATÜRLER ARACILIĞIYLA ALGISI

Bu çalışmanın amacı çocukların kültürlerarası görsel söylemi karikatürler aracılığıyla nasıl algıladıklarını saptamaktır. Çalışmanın diğer amacı ikinci dil edinen çocukların yaşlarının öğrenim sürecine etkisini de ortaya koymaktır. Bilindiği üzere kültür dil öğrenmenin bir parçasıdır. Bu nedenle de dil öğrenenler, güncelleştirilmiş öğretim yöntemleri aracıyla yeni kültürle karşı karşıya gelirler. Kültür, farklı bağlamlarda farklı anlamlar yüklenen söylemle öğrenen bireylere sunulmalıdır. Söylem elbette yazılı ya da sözlü dille sınırlı değildir; dilötesi ve göstergeler içeren süreci de kapsar. Bu bağlamda görsel değer olan karikatürler, okunabilir ve anlaşılabilir oldukları kadar kültürlerden de etkilenirler. Bu nedenle dil dışında işlevleri vardır ve görsel söylem çözümlemesi olarak adlandırılan bir çözümleme sürecinden geçmek durumundadırlar. Görsel söylem, algı kodlarını açtığı gibi görsellerin anlaşılabilirliğini sağlar ve ayrıca bakanın nasıl algıladığı ve verilen anlamın neyi anlatmak istediğini de ortaya çıkarır. Bu çalışma ilk ve ortaokul öğrencilerinin karikatürlerdeki görsel söylemi ne derece anladıkları ve yorumladıklarını tartışmaktadır. Kültür öğesi beş tane karikatür gelişigüzel seçilmiştir. 139 öğrenci araştırma evrenini oluşturmaktadır. Dil ediniminin yaşam boyunca tek tip olmadığı ancak erken çocukluk döneminde daha iyi gerçekleştiğini varsayan dilde eşik kuramı gereğince 3ncü, 4ncü, 5nci ve 6ncı sınıf öğrencileri bu çalışma için seçilmiştir. Sonuç olarak karikatürler, dil öğrenenlerin kültürler arası farklılıktan kaynaklanan yanlış anlamalarını görsel söylem yardımıyla en aza indirerek onların anlam çıkarmalarına yardımcı olabilir.

COMPREHENSION OF INTERCULTURAL VISUAL DISCOURSE BY CHILDREN THROUGH CARTOONS

The purpose of that study is to use cartoons for comprehension of intercultural visual discourse by cartoons. This study also aims to reveal the effect of age of children acquiring a second language. As is known, culture is said to be an integrated part of language learning in language classrooms,. Therefore, learners are exposed to new culture through updated teaching methods. Culture should be presented in a discourse that it can take on different meanings in different contexts. Discourse is not limited to the written and spoken language, but it includes extralinguistic and semiotic processes. Cartoons as a visual are texts which can be read and understood and are influenced by cultures. Thus, they function outside of language and they are required to a process of analysis called as visual discourse analysis. Visual discourse analysis deepens decoding and understanding the meaning of visuals and what they are intended to represent as well as how the audience interprets them. Our study discusses how well primary and secondary school students are able to understand and interpret visual discourse through cartoons. Five cartoons showing culture have been chosen randomly for this study. One hundred and thirty nine students took part in this study. Based on the critical period hypothesis for language acquisition, which proposes that the outcome of language acquisition is not uniform over the lifespan but rather is best during early childhood, 3rd, 4th, 5th and 6th grade students were chosen for this study. In conclusion, cartoons may help learners to extract meanings with the help of discourse minimizing their misunderstandings arising from cross cultural differences.

Kaynakça

Aiello, G. & Thurlow, C. (2006). Symbolic Capitals: Visual Discourse and Intercultural Exchange in the European Capital of Culture Scheme. Language and Intercultural Communication. 6 (2).

Corbett, J. (2003). An Intercultural Approach to English Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internalization. Journal of Studies in International Education. 10(3). 241-266. doi: 10.1177/1028315306287002 .

Kayacan, İ. (2018). The Use of Visuals in A2 Level EFL High School Exam. MA Thesis. OMU: Graduate School of Educational Sciences

Kılıçaslan, E.Ö. (2018). Teaching Culture through Using English Festivals. MA Thesis. OMU: Graduate School of Educational Sciences.

Lightbown, P.M. & Spada, N. (2008). How Languages are Learned? Oxford: OUP.

MEB, Ingiliz Dersi Öğretim Programı (2017) (Ilkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). (Ministry of National Education- MoNE Curriculum for Primary and Secondary Graders, 2-8). Ankara: MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

Meyer, M. (1991). Developing transcultural competence: Case studies of advanced foreign language learners. In D. Buttjes & M. Byram (Ed.), Mediating languages and cultures. Clevedon: Multilingual Matters. Recine, D. (2013). Comics aren’t Just for Fun Anymore: The Practical Use of Comics by TESOL Professionals. Unpublished M.A. Thesis. University of Wisconsin- River Falls.

Kaynak Göster

APA Kılıçaslan, E , Kızıltan, N , Kayacan, İ . (2020). COMPREHENSION OF INTERCULTURAL VISUAL DISCOURSE BY CHILDREN THROUGH CARTOONS . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Cilt: 39 Sayı: 3 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Özel Sayı , 183-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/53756/798769