TÜRKİYE’DE VERGİ MÜKELLEFLERİ PERSPEKTİFİNDEN VERGİ DENETİMİNDE SORUNLAR: İSTANBUL, TEKİRDAĞ, EDİRNE VE KIRKLARELİ’NDEN BULGULAR

Ülkemizde vergi denetiminin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını engelleyen birçok faktör bulunmaktadır. Vergi denetiminin yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı tahsil edilen vergi gelirleri ile toplanması tahmin edilen vergi gelirleri arasında büyük farklar oluşmaktadır. Bu durum ise, vergi denetiminde yaşanan sorunların bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızın amacı, ülkemizde vergi denetimi alanında yaşanan sorunları, vergi mükelleflerine yönelik Ocak 2016 - Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen anket çalışması yardımıyla tespit etmektir. Diğer bir ifadeyle, vergi mükelleflerinin vergi denetimi hakkındaki düşünce ve tutumlarının tespiti ve vergi denetimlerinden nasıl etkilendiklerinin belirlenmesidir.

PROBLEMS ON TAX AUDİT IN TURKEY FROM TAXPAYER PERSPECTİVE: EVİDENCE FROM ISTANBUL, TEKİRDAĞ, EDİRNE AND KIRKLARELİ

There is multiplicity factors in our country that prevent the tax audit in effective and productive way. There are big differences between the collected tax revenues and the estimated tax revenues due to the reasons arising from the structure of the tax audit. The situation is also an indicator of the problems experienced in tax auditing. The purpose of our study is to determine the problems experienced in the field of tax audit in our country with the help of questionnaire study conducted for the taxpayers between January 2016 – March 2016. In other words, it is the designation of taxpayer's thoughts and attitudes about tax audit and how they affected by tax audit. 

Kaynakça

Güriş, S., & Astar, M. (2014). SPSS ile İstatistik. İstanbul: Der Yayınları.

Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kaynak Göster

APA Organ, İ , Çavdar, F . (2017). TÜRKİYE’DE VERGİ MÜKELLEFLERİ PERSPEKTİFİNDEN VERGİ DENETİMİNDE SORUNLAR: İSTANBUL, TEKİRDAĞ, EDİRNE VE KIRKLARELİ’NDEN BULGULAR . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 46-69 . DOI: 10.25287/ohuiibf.297174
  • ISSN: 2564-6931
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ömer Halisdemir Üniversitesi

8.8b 4b