Muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe okuryazarlık düzeylerinin tespiti üzerine Kayseri ve Niğde illerinde bir araştırma

Muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden “Tarama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) üye olan muhasebe meslek mensupları, örneklemini ise olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden, “Uygun Örnekleme Modeli” esas alınarak Kayseri ve Niğde’de faaliyet gösteren 294 (285 SMMM ve 9 YMM) muhasebe meslek mensubu oluşturmaktadır3. Araştırmada, muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetleri, yaş düzeyleri, öğrenim düzeyleri, mesleki unvanları, mesleki tecrübeleri, mezun oldukları lise türü ve yerleşim yeri türü ile dijital muhasebe okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olmadığı, dijital sistemlerin hayatlarındaki ve mesleklerindeki önem derecesi, dijital sistemleri etkin ve verimli kullanmak için eğitim alma durumları ve yeni teknoloji ve dijital sistemleri nasıl öğrendikleri ile dijital muhasebe okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe okuryazarlık düzeylerine ilişkin yapılan istatistiksel analizler sonucunda muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe okuryazarlık ve bilinç düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

A research on the determination of the digital accounting literacy levels of accounting professionals in Kayseri and Niğde provinces

In this study, which aims to determine the digital accounting literacy levels of accounting professionals, "Scanning Model", one of the quantitative research methods, was used. The universe of Turkey Certified Public Accountant and Certified Public Accountant Chambers Union (TURMOB) members who are professional accountants, sample the non-probability sampling methods from the "Available Sampling Model" found on the basis of Kayseri and Nigde 294 (285 CPAs and 9 CPA ) creates a professional accountant. In the study, there is no statistically significant difference between the gender, age levels, education levels, professional titles, professional experiences, the type of high school they graduated from and the type of place of residence and digital accounting literacy levels, the importance of digital systems in their lives and professions, digital systems are effective. It has been determined that there is a statistically significant difference between the level of digital accounting literacy and how they learn about new technologies and digital systems and their training to use them efficiently. As a result, as a result of the statistical analysis conducted on the digital accounting literacy levels of accounting professionals, it was determined that the digital accounting literacy and awareness levels of accounting professionals were high.

Kaynakça

Akdoğan, N., & Akdoğan, M. U. (2018). Büyük veri̇-bilişim teknolojisindeki̇ gelişmelerin muhasebe uygulamalarına ve muhasebe mesleğine etkisi̇. Muhasebe ve Denetime Bakis= Accounting & Auditing Review, 18(55), 1-14.

Akgül, A. & Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri. Ankara: Emek Ofset.

Coşkun Arslan, M., & Karkacıer, A. (2019). Dijital dönüşüm sürecinde yönetim muhasebesinin geleceğini etkileyen faktörlere kavramsal bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 430-442.

İşgüden Kılıç, B., & Anadolu, Z. (2018). Dijital çağın yarattığı muhasebe uygulamalarının muhasebe hilelerinin önlenmesine etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), 66-97.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kurnaz, E., Tekbaş, İ., Bozdoğan, T., & Çetin, Ö. O. (2020). Dijitalleşmeyle birlikte muhasebe eğitiminin muhasebe meslek mensupları açısından değerlendirilmesi. World Of Accounting Science, 22, 81-96

Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.) Pearson: Boston.

Tekbaş, İ. (2018). Dijital Muhasebe Okuryazarlığı, Erişim adresi: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ismailtekbas/029/

Tekbaş, İ. (2019). Muhasebenin dijital dönüşümü ve mali mühendislik. İstanbul: Hümanist Kitap Yayıncılık

Tekbaş, İ., Kurnaz, E., & Azaltun, M. (2018). Dijital muhasebe okuryazarlığı: muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma. In 5. International Congress On Accounting and Finance Research (ICAFR), Seferihisar, İzmir.

Tektüfekçi, F. (2017). E-Dönüşüm sürecinde e-muhasebe uygulamaları: Türkiye örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(1), 79-88.

Türker, M. (2018). Dijitalleşme sürecinde küresel muhasebe mesleğinin yeniden şekillenmesine bakış. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 202-235.

Yılmaz Soğuksu, Z. (2020). Muhasebe denetiminde dijital dönüşüm: denetim yazılımları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13(2), 281-308.

Kaynak Göster

APA Pusmaz, T. & Özulucan, A. (2021). Muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe okuryazarlık düzeylerinin tespiti üzerine Kayseri ve Niğde illerinde bir araştırma . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 1431-1452 . DOI: 10.25287/ohuiibf.894020