UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLEN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ

2019 yılında Çin’de başlayan Covid-19 salgınından çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim alanı da büyük ölçüde etkilenmiştir. Çeşitli eğitim alternatiflerinin kullanıldığı bu süreçte, ülkemizdeki öğretmen eğitim programlarının önemli bir bileşeni olan öğretmenlik uygulaması dersleri de uzaktan eğitim ile yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde uzaktan eğitim ile yürütülen öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim ile yapılandırılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. Çalışmaya 8 öğretmen adayı, 5 beden eğitimi öğretmeni ve 4 öğretim elemanı katılmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve beş ana temanın ortaya çıktığı görülmüştür; “hazırlık ve uygulamalar”, “güçlü yönler”, “sınırlılıklar”, “görev ve sorumluluklar” ve “öneriler”. Bulgular öğretmen adaylarının derslerde daha çok sunum ve yarışmalar/bulmacalar gibi uygulamalar yaptıklarını göstermektedir. Paydaşlar dersin uzaktan işlenmesinde güçlü yönler olarak problem çözme/yaratıcılık gelişimi, online eğitim deneyimi, teknoloji kullanımı gelişimi ve ekonomik kazanç olarak belirtirken; sınırlı iletişim, düşük katılım, fırsat eşitsizliği, düşük motivasyon ve beceri öğretiminde yetersizlikler gibi sınırlılıklar sıralamışlardır. Sonuç olarak çalışmaya katılan tüm paydaşların öğretmenlik uygulaması dersinin mutlaka yüz yüze verilmesi konusunda bir fikir birliği içinde olduğu görülmüştür.

STAKEHOLDER OPINIONS ABOUT THE TEACHING PRACTICE COURSE BY DISTANCE EDUCATION

The field of education, as well as in various fields, was greatly affected by the Covid-19 epidemic, which outbreak in China in 2019. In this process, in which various education alternatives were used, teaching practice courses, which is an important component of teacher education programs in our country, were also conducted with distance education. The aim of this study is to examine the views of stakeholders regarding the internship conducted with distance education in physical education and sports departments. In the research, the data were obtained qualitatively according to the phenomenology pattern. Semi-structured focus group discussion was used as data collection method. 8 teacher candidates, 5 physical education teachers and 4 lecturer participated in the study.The data were subjected to content analysis. As a result of the content analysis, five main themes were obtained: preparation and applications, strengths, limitations, duties and responsibilities, and suggestions. According to the findings, it has been determined that pre-service teachers mostly do slide-supported presentations and applications and competitions/puzzles.. Stakeholders stated the strengths of distance education as problem solving/creativity development, online education experience gain, technology use development and economic gain. They stated the limited aspects of distance education as limited communication, low participation, inequality of opportunity, low motivation and inadequacies in skill teaching. As a result, it was seen that all the stakeholders participating in the study agreed that the teaching practice course should be given face to face.

Kaynakça

Arnold, K.-H., Gröschner, A. ve Hascher, T. (Eds.). (2014). Schulpraktika in der Lehrerbildung [Pedagogical Field Experiences in Teacher Education]. Münster: Waxmann. https://l24.im/k1a7r

Aktağ, I. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen yeterliği üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 13-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbd/issue/16380/171362

Aktağ, I. ve Mirzeoğlu, D. (2007). Öğretmenlerin mesleki yeterlik duygularının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Bolu ili örneği). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (15), 34-44. DOI: https://doi.org/10.11616/AbantSbe.191

Bingöl, Ş. (2020). Attitudes of the academics in sports sciences towards distance education. African Educational Research Journal, 8(4), 799-805. https://doi.org/10.30918/AERJ.84.20.185

Cohen, E., Hoz, R., ve Kaplan, H. (2013). The practicum in preservice teacher education: a review of empirical studies. Teaching Education, 24(4), 345-380. https://doi.org/10.1080/10476210.2012.711815

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design. Sage Publications.

Cülha, A. ve Yılmaz, S. (2021). Uygulamalı derslerde uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri: beden eğitimi örneği. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 81-92. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1918664

Çiçek, Ş., Koçak, S. ve Kirazcı, S. (2002). Beden eğitimi derslerinde çeşitli öğretmen ve öğrenci davranışlarının öğrencilerin derse katılımındaki önemi ve sergilenme sıklığı. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (4), 3-14. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27974/304815

Çiçek, Ş. ve İnce, M. L. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri. Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbd/issue/16406/171478

Daum, D. N. ve Buschner, C. (2012). The status of high school online physical education in the United States. Journal of Teaching in Physical Education, 31(1), 86–100. https://doi.org/10.1123/jtpe.31.1.86

Daum, D. N. ve Woods, A. M. (2015). Physical education teacher educator’s perceptions toward and understanding of K-12 online physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 34(4), 716–724. https://doi.org/10.1123/jtpe.2014-0146

Demir, S. ve Kale M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15 (8), 3445-3470. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44492

Ekiz, M. A. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ı̇le ı̇lgili görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(ÖS1), 1-13. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1129313

Fierro, A. A., Souza de Carvalho, R., Castillo-Retamal, F. ve Almonacid, M. (2021). The practicum in times of covid-19: knowledge developed by future physical education teachers in virtual modality. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20(3), 68-83.

Goad, T., Jones, E., Bulger, S., Daum, D., Hollett, N. ve Elliott, E. (2020). Predicting student success in online physical education. American Journal of Distance Education, 1-16. https://doi.org/10.1080/08923647.2020.1829254

Greve, S., Weber, K. E., Brandes, B. ve Maier, J. (2020). Development of pre-service teachers’ teaching performance in physical education during a long-term internship. German Journal of Exercise and Sport Research, 1-11. https://doi.org/10.1007/s12662-020-00651-0

Gurvitch, R. ve M.W. Metzler. (2009). The effects of laboratory-based and field-based practicum experience on pre-service teachers’ self-efficacy. Teaching & Teacher Education 25: 437–43. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.08.006

Gürer, M. D., Tekinarslan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78. https://l24.im/wVhpDbQ

Hascher, T., ve De Zordo, L. (2015). Langformen von praktika. ein blick auf österreich und die schweiz. [Long forms of internships. A look at Austria and Switzerland]. Journal für LehrerInnenbildung, 15(2),22–32. https://boris.unibe.ch/id/eprint/74667

Hascher, T. (2012). Lernfeld Praktikum – Evi- denzbasierte entwicklungen in der lehrer / innenbildung [Learning setting student teach- ing—evidence based developments in teacher education. Zeitschrift für Bildungsforschung, 2(2), 109–129 https://link.springer.com/article/10.1007/s35834-012-0032-6

İnce, L., ve Ok, A. (2003). Öğretmen ve öğrenci merkezli öğretim ve izleyen öğretmenlik uygulamasının aday öğretmenlerin değer öncelikleri üzerine etkileri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 3-10. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/292294

Kanbul, S., Zaitseva, N. A., Ikonniov, A. I., Kalugina, O. A., Savina, T. N. ve Evgrafova, O. G., (2020). Determining expert opinions of the faculty of education on the development of distance learning course. International Journal of Emerging Technology in Learning, Kassel, Germany. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i23.18783

Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1128111

Kirbas, S. (2020). The views of physical education and sports teaching ınstructors on education in the COVID-19 period. Journal of Education and Learning, 9(6), 196-205. https://doi.org/10.5539/jel.v9n6p196

Legrain, P., Escalié, G., Lafont, L., ve Chaliès, S. (2019). Cooperative learning: a relevant instructional model for physical education pre-service teacher training?. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(1), 73-86 https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1561838

Mirzeoglu, D., Aktağ, I. ve Boşnak, M. (2007). Beden eğitimi öğretmeni, öğretmen adayı ve beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlik duygusunun karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 109-125. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151329

Mylsidayu, A. (2021). Stress level of physical education students: How to do the learning during the covid-19 pandemic?. Journal Sport Area, 6(1), 119-129. https://doi.org/10.25299/sportarea.2021.vol6(1).5729

O’Brien, W., Adamakis, M., O’ Brien, N., Onofre, M., Martins, J., Dania, A., Makopoulou, K., Herold, F., Ng, K. ve Costa, J. (2020). Implications for european physical education teacher education during the covıd-19 pandemic: a cross-institutional SWOT analysis, European Journal of Teacher Education, http://doi.org/10.1080/02619768.2020.1823963

Osipov, A. Y., Kudryavtsev, M. D., Galimova, A. G., Plotnikova, I. I., ve Skurikhina, N. Y. V. (2020). How can distance learning be used in the physical education of students?. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(2Sup1), 77-85. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2Sup1/292

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Sage Publications. 31.

Рябинчук, І. О., ve Cушко, Р. О. (2021). Peculiarities of distance education for future physical education teachers in coronavirus pandemic conditions. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5 (136)), 98-102. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.5(135).23

Sá, M. J., ve Serpa, S. (2020). “The global crisis brought about by SARS-CoV-2 and ıts ımpacts on education: an overview of the Portuguese panorama.” Science Insights Education Frontiers 5 (2): 525–530. http://doi.org/10.15354/sief.20.ar039

Saçmalıoğlu, M., Gürsel, F. ve Alagül, Ö. (2018). Öğretmen adayının iş sosyalleşmesinin öğretmenlik uygulaması sürecinde incelemesi: bir eylem araştırması. Spor Bilimleri Dergisi, 28 (4), 176-193. http://doi..org/10.17644/sbd.408768

Sandıkçı, M ve Öncü E. (2013). Beden eğitimi ile diğer alanlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlik algıları ve tutumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 135-151. https://l24.im/Bz5nhE

Saraç, L., İnce, M. L. ve Çiçek, Ş. (2005). Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri. 3–10. https://hdl.handle.net/11511/86630

Seçkin, A. ve Başbay, M. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ı̇lişkin öz-yeterlik ı̇nançlarının ı̇ncelenmesi. Turkish Studies, 8(8): 253-270. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5305

Türkan, A., Leblebici, H. ve Önal, İ., (2020). Opinions of teacher candidates on distance education implemented during the covıd-19 pandemic period. Europian Journal of Education Studies, 7(11). http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i11.3355

Tindowen, D. J., Bangi, J. ve Parallag Jr, C. (2019). Pre-service teachers’ evaluation on their student internship program. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(10), 279-291. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.10.18

Ünlü, H. ve Erbaş, M. K. (2018). Academic self-efficacy and occupational anxiety of physical education teacher candidates. Turkish Journal of Sport Sciences, 2(1), 15−25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/495688

Varea, V. ve González-Calvo, G. (2021). Touchless classes and absent bodies: teaching physical education in times of Covid-19. Sport, Education and Society, 26(8), 831-845. https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1791814

Vilchez, J. A., Kruse, J., Puffer, M. ve Dudovitz, R. N. (2021). Teachers and school health leaders' perspectives on distance learning physical education during the covıd‐19 pandemic. Journal of School Health. https://doi.org/10.1111/josh.13030

Wertzberger, E. (2019). The future of field experiences in distance education:: a case study of co-teaching practices in a telepresence-facilitated field placement. Theory & Practice in Rural Education, 9(2), 35-46. https://doi.org/10.3776/tpre.2019.v9n2p35-46

Yaman, M., (2009). Perceptions of students on the application of distance education in physical education lessons. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(1). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED503904.pdf

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık

Yolcu, H. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAD), 6(4), 237-250. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1268229

Yurdakal, İ. H. (2019). Views of undergraduate students and lecturers on distance education. International Online Journal of Educational Sciences, 11(3), 207-221. https://l24.im/XZryq

Zach, S., Harari, I. ve Harari, N. (2012). Changes in teaching efficacy of pre-service teachers in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 17(5), 447-462. https://doi.org/10.1080/17408989.2011.582491

Kaynak Göster

APA Aygüneş, A. , Mirzeoğlu, A. D. & Güneş, B. (2022). UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLEN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 12 (1) , 271-292 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.1064915