PİYANO ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA GÖRDÜKLERİ PİYANO DERSLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ülkemizde piyano, okulların yanı sıra ve amatör müzik kurslarında oldukça yaygın bir şekilde öğretilen ve oldukça talep edilen bir enstrümandır. Piyano derslerini veren öğretmenler, eğitim fakülteleri, konservatuvarlar, güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümleri bünyelerinden mezun olmaktadır. Araştırmada piyano dersi veren öğretmenlerin lisans eğitimleri sırasında görmüş oldukları piyano derslerinin onların mesleki yaşantılarına katkılarını belirlemek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda piyano dersi veren 18 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ortaya çıkan görüşme sonuçları yorumlanmıştır. Okul öncesi, okul çağında okuyan çocuklar ile yetişkinlere yönelik piyano eğitimi ile ilgili soruları içeren 18 soru piyano öğretmenlerine yöneltilmiştir. Araştırmada son yirmi yılda farklı yıllarda eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümlerinden mezun olan piyano öğretmenleri ile sınırlanmıştır. Sonuç olarak piyano dersi veren öğretmenlerin çoğunluğu şu anda piyano öğretimi ile ilgili olarak kendilerini yeterli görmekte fakat lisans döneminde gördükleri piyano derslerinden sonra mesleğe başladıklarında piyano öğretimi açısından kendilerini yeterli görmediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca piyano dersi veren öğretmenlerin çoğunluğu piyano öğretiminde kullanılan metotlar ile ilgili bilgileri mezuniyetlerinden sonra kendi çabalarıyla öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler ağırlıklı olarak çalışma hayatında edindikleri tecrübelerle geliştiklerini lisans eğitiminde piyano öğretimine yönelik yeterli derecede bilgi edinmediklerini ifade etmişlerdir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda piyano derslerine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

KAYNAKÇA Arslanoğlu, İ. (2016). Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Ankara: Gazi Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Creswel, J. W. (2014). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (S.B. Demir, Çev.), Ankara: Eğiten Kitap.

Işıkdemir, T. (2019). 5-6 Yaş Çocukların Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Eğitimci Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Jelen, B. (2013). Türkiye'de Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. Rast Müzikoloji Dergisi, 1(1), 258-285. doi:10.12975/rastmd.2013.01.01.0011.

Kalkanoğlu, B. (2020). The Student Opinions Regarding the Piano Training Methods: The Sample of Trabzon University

State Conservatory. International Journal of Eurasian Education and Culture, 9, 1041-1068.

Kıvrak, N.İ. (2003). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Piyano Eğitimi. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İnönü Üniversitesi, Malatya Bildiriler, S.209-211.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Rehber, S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel araşTırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Akgül, A. (2022). PİYANO ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA GÖRDÜKLERİ PİYANO DERSLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 12 (1) , 254-270 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.988669
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

7.9b3.1b