Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığına İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız-diş sağlığının korunmasında diş hekimlerine olduğu kadar tıp hekimlerine de büyük görev düşmektedir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi 1. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinin ağız-diş sağlığına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören 112 1. sınıf ve 92 6. sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerine ağız-diş sağlıklarına ilişkin bilgi düzeyleri ve oral hijyen alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla 23 sorudan oluşan anket formu online olarak gönderilmiştir. İstatistiksel analizde Frekans ve Ki-kare analizleri kullanılmış, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenim yılı ile diş hekimine gitme sıklığı (p=0,011), ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitim alma durumu (p=0,023), diş çürüklerinin ve fırçalama sırasında dişeti kanamasının olası nedenleri (p<0,001), diş plağının etkileri (p=0,014), ağız hastalıklarıyla ilişkili olabilecek sistemik hastalıklar ve diş hekimi konsültasyonu gerektiren hasta gruplarına verdikleri yanıtlar (p<0,001) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Tıp fakültesi öğrencileri ağız-diş sağlığıyla ilgili en sık diş hassasiyeti, diş çürüğü ve dişeti kanaması problemleri yaşamaktadır. Sonuç: Tıp fakültesi eğitimi, öğrencilerin ağız-diş sağlığıyla ilgili bilgi düzeylerinde olumlu anlamda katkı yapsa da bunun yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Tıp fakültelerinde ağız-diş sağlığı eğitimine gereken önem verilmelidir.

Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Medical Faculty Students Regarding Oral and Dental Health

Aim: Dentists, as well as medical doctors, have a great role in the protection of oral-dental health, which is an integral part of general health. The aim of this study is to evaluate the knowledge, attitudes and behaviors of the 1st and 6th year medical faculty students about oral and dental health. Material and Methods: 112 1st year and 92 6th year students studying at Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine were included in the study. A questionnaire consisting of 23 questions was sent online to medical faculty students in order to evaluate their knowledge of oral and dental health and their oral hygiene habits. Frequency and Chi-square analyzes were used in statistical analysis, p<0.05 was considered statistically significant. Results: A significant relationship was found between the years of education of medical students and the frequency of going to the dentist (p=0.011), education about oral and dental health (p=0.023), possible causes of dental caries and gingival bleeding during brushing (p<0.001), effects of dental plaque (p=0.014), systemic diseases that may be associated with oral diseases, and their responses to patient groups requiring dental consultation (p<0.001). Medical faculty students experience the most common problems related to oral and dental health, such as tooth sensitivity, tooth decay and gingival bleeding. Conclusion: Although medical school education contributes positively to the knowledge level of students about oral and dental health, it is seen that this is not at a sufficient level. Oral health education should be given due importance in medical faculties.

___

 • 1. Sheiham A. Oral health, general health and quality of life. SciELO Public Health. 2005;83:644.
 • 2. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century–the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol. 2003;31:3-24.
 • 3. Baiju R, Peter E, Varghese N, Sivaram R. Oral health and quality of life: current concepts. J Clin Diagn Res. 2017;11:ZE21-6.
 • 4. Nazir MA. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. Int J Health Sci. 2017;11:72-80.
 • 5. Winning L, Linden GJ. Periodontitis and systemic disease: association or causality? Curr Oral Health Rep. 2017;4:1-7.
 • 6. Chan S, Pasternak GM, West MJ. The place of periodontal examination and referral in general medicine. Periodontol 2000. 2017;74:194-9.
 • 7. Le Bars P, Matamoros S, Montassier E, Le Vacon F, Potel G, Soueidan A, et al. The oral cavity microbiota: between health, oral disease, and cancers of the aerodigestive tract. Can J Microbiol. 2017;63:475-92.
 • 8. Bahekar AA, Singh S, Saha S, Molnar J, Arora R. The prevalence and incidence of coronary heart disease is significantly increased in periodontitis: a meta-analysis. Am Heart J. 2007;154:830-7.
 • 9. Tavares M, Calabi KAL, San Martin L. Systemic diseases and oral health. Dent Clin. 2014;58:797-814.
 • 10. Tanaka TI, Geist S-MRY. Dermatomyositis: a contemporary review for oral health care providers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012;114:e1-8.
 • 11. Jia G, Zhi A, Lai P, Wang G, Xia Y, Xiong Z, et al. The oral microbiota–a mechanistic role for systemic diseases. Br Dent J. 2018;224:447-55.
 • 12. Al-Omiri MK, Barghout NH, Shaweesh AI, Malkawi Z. Level of education and gender-specific self-reported oral health behavior among dental students. Oral Health Prev Dent. 2012;10:29.
 • 13. Kılınç G, Günay T. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı konusunda bilgi düzeyleri. Dokuz Eylül Üniv Tıp Fak Derg. 2010;24:131-7.
 • 14. Halboub ES, Al-Maweri SA, Al-Jamaei AA, Al-Wesabi MA, Shamala A, Al-Kamel A, et al. Self-reported oral health attitudes and behavior of dental and medical students, Yemen. Glob J Health Sci. 2016;8:143-50.
 • 15. Sujatha B, Yavagal PC, Gomez MSS. Assessment of oral health awareness among undergraduate Medical Students in Davangere city: A cross-sectional survey. J Indian Assoc Public Health Dent. 2014;12:43.
 • 16. Verma S, Chambers I. Dental emergencies presenting to a general hospital emergency department in Hobart, Australia. Aust Dent J. 2014;59:329-33.
 • 17. Ankara: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021. [Erişim tarihi: 20 Mart 2023]. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/45316,siy2021-turkcepdf.pdf?0
 • 18. Zhang S, Lo E, Chu C-H. Attitude and awareness of medical and dental students towards collaboration between medical and dental practice in Hong Kong. BMC Oral Health. 2015;15:1-6.
 • 19. Ramirez JH, Arce R, Contreras A. Why must physicians know about oral diseases?. Teach Learn Med. 2010;22:148-55.
 • 20. Mulla RO, Omar OM. Assessment of oral health knowledge, attitude and practices among medical students of Taibah University in Madinah, KSA. Br J Med Med Res. 2016;18:1-10.
 • 21. Yao K, Yao Y, Shen X, Lu C, Guo Q. Assessment of the oral health behavior, knowledge and status among dental and medical undergraduate students: a cross-sectional study. BMC Oral Health. 2019;19:1-8.
 • 22. Vural UK, Öz FD, Dyrmishi A, Gökalp S. Diş hekimine başvuran hastaların ağız-diş sağlığı uygulamaları ile ilgili bildirimleri. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2013;19:173-84.
 • 23. Gökalp S, Güçiz Doğan B, Tekçiçek M, Berberoğlu A, Ünlüer Ş. Erişkin ve yaşlılarda ağız-diş sağlığı profili Türkiye-2004. Hacettepe Diş Hek Fak Derg. 2007;31:11-18.
 • 24. Koşan Z, Akgül N, Bedir B, Çalıkoğlu EO, Yılmaz S, Derelioğlu SŞ. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ağız–diş sağlığı eğitimi yeterli mi? Öğrencilerin bilgi düzeylerinin karşılaştırması. Turk J Public Health. 2017;15:201.
 • 25. Canbolat M. Hekim adaylarının ağız diş sağlığı konularında ve ağız bölgesindeki bazı anatomik yapılarla ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Med Records. 2021;3:87-93.
 • 26. Aypak C, Akbıyık Dİ, Bayram DE, Güneş NA, Görpelioğlu S. Aile hekimliğinde ağız ve diş sağlığı: Asistan hekimlerin bilgi ve tutumları. Türkiye Aile Hek Derg. 2018;22:213-21.
 • 27. Riordain RN, McCreary C. Oral cancer–Current knowledge, practices and implications for training among an Irish general medical practitioner cohort. Oral Oncol. 2009;45:958-62.
 • 28. Ahmad M, Abuzar M, Razak I, Rahman SA, Borromeo G. Educating medical students in oral health care: current curriculum and future needs of institutions in Malaysia and Australia. Eur J Dent Educ. 2017;21:e29-38.
 • 29. Xuedong Z. Dental caries: principles and management. Berlin: Springer; 2015.
 • 30. Misilli T, Cabadağ ÖG, Çetin N. Göğüs hastalıkları branşındaki hekimlerin astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların ağız sağlığına etkilerine yönelik farkındalıkları. Balıkesir Sağ Bil Derg. 2023;12:111-7.
 • 31. Neela PK, At M, Sesham VM, Pooja G, Pooja E. Dental awareness among medical students-a cross sectional study. Int J Oral Health Dent. 2018;4:156-62.
 • 32. Naseem S, Fatima SH, Ghazanfar H, Haq S, Khan NA, Mehmood M, et al. Oral hygiene practices and teeth cleaning techniques among medical students. Cureus. 2017;9:e1487.
 • 33. Jacob S, Saify M, Jain DK, Paiwal K. Self-assessed oral health awareness and attitude of the first and final year undergraduate medical and dental students in India. J Orofac Res. 2014;4:25-9.
 • 34. Zulfiqar R, Rasheed HU, Haider SA. Comparison of oral health-related knowledge, attitude and behavior among medical and non-medical categories of students of Lahore, Punjab-Pakistan. Acta Sci Dent Sci. 2019;3:154-8.
 • 35. Arıkan A, Özkan G, Pirinçci S, Abacıgil F, Keleş S, Okyay P. Hekim adaylarının ağız-diş sağlığı alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg. 2019;29:189-96.
 • 36. Oyetola EO, Oyewole T, Adedigba M, Aregbesola ST, Umezudike K, Adewale A. Knowledge and awareness of medical doctors, medical students and nurses about dentistry in Nigeria. Pan Afr Med J. 2016;23:172.

___

Vancouver Ayan G. , Misilli T. , Buldur M. , Örcünlü O. A. , Taner H. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığına İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2023; 5(2): 83-91.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi

7.9b34

Sayıdaki Diğer Makaleler

Laminate Veneer Kuronlar ile İlgili İnternetten Elde Edilen Verilerin Bilgi Kalitesinin Değerlendirilmesi: Metodolojik Çalışma

Nur PEKTAŞ, Özer İŞİSAĞ

Ankaferd Kanama Durdurucunun Donör Bölgede Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Cemil TALMAÇ, Dicle ALTINDAL, Metin ÇALIŞIR, Bilal EGE

Invers Dişlerin Radyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Sema KAYA, Kübra ESKİN, Alaettin KOÇ

Tekrarlanan Fırınlamaların Farklı Tekniklerle Üretilen Metal-Seramik Restorasyonların Renk Değişimine Etkisi

Mehmet Gökberkkaan DEMİREL, Ali Riza TUNCDEMİR

Farklı İrrigasyon Aktivasyon Tekniklerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırmadaki Etkinliğinin Taramalı Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi

Okan UYSAL, Betül Aycan UYSAL, Hesna SAZAK ÖVEÇOĞLU

Lazer ve Asit ile Pürüzlendirmenin Fissür Örtücünün Mikrosızıntısına Etkisi ve Klinik Değerlendirilmesi

Büşra BOSTANCI, Yasemin Derya FİDANCIOĞLU

Endodontik Tıp: Apikal Periodontitis Kardiyovasküler Hastalıklara Predispozan Etken Olabilir mi?

Eray CEYLANOĞLU, Dilek HANÇERLİOĞULLARI

Stafne Kemik Kavitesi: Vaka Serisi

Büşra ÖZTÜRK, Taha ZİREK, Ali ALTINDAĞ, Melek TASSOKER

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığına İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Gizem AYAN, Tuğba MİSİLLİ, Mehmet BULDUR, Orçun Alp ÖRCÜNLÜ, Hüseyin TANER

Tek Taraflı Dudak ve Damak Yarıklı Hastalarda Nazolakrimal Kanalın Hacimsel Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması

Arif Yiğit GÜLER, Sevde GÖKSEL