Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey

Öz İnsanlığın en büyük özlemlerinden birisi, insan haklarından herkesin eşit olarak faydalanmasıdır ve insanlar arasında ırkına, rengine, cinsiyetine, dinine, siyasi kanaatlerine bakılmaksızın herkesi aynı statüye tabi kılmayı istemekle başlamıştır.  “İnsan hakları”, insanlık tarihinin başlamasıyla birlikte doğan ve insanlığın gelişimiyle birlikte ilerleme gösteren en temel haklardır. İnsan haklan kavramı, insanın sırf insan olması dolayısıyla, doğuştan itibaren sahip olduğu ve devlet ve bireyler tarafından dokunulamayan haklar bütününü ifade eder. Doğal hukuk kökenli olmaları dolayısıyla insan haklan, bir çeşit doğal hak olarak kabul edilir. Batı’da kanlı mücadeleler sonucu elde edilen insan haklarının hep erkekler için olduğu düşünülmüş ve insan ırkının yarısını teşkil eden kadınlar bu haklardan dışlanmıştır. Bu dışlanma, genel olarak “feminizm” olarak nitelendirilen kadınların da haklar bakımından erkelere eşit olmasını savunan akımın doğmasına sebep olmuştur. Dolayısı ile bu haklar birden ortaya çıkan haklar olmayıp tarihsel süreç içerisinde meydana gelen değişimlerden etkilenmiştir. Bu sürecin anayasalara yansımaları olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de kadın haklarının bir insan hakkı olarak gelişimi ve anayasal yansıması ele alınmaktadır. 

Kaynakça

Acar, F. (1998). Kadınların insan hakları: uluslararası yükümlülükler. (Der. O. Çiftçi), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Ankara: TODAİE İnsan Hakları ve Araştırma ve Derleme Merkezi Yayını, 23-31.

Acar F. ve Arıner, H. Onur (2009). Kadınların insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları eğitimine destek projesi, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayını.

Akdur, R. (2008). İnsan hakları kapsamında kadın hakları, Powerpoint Sunu, Erişim: 10.5.2015.

Akıllıoğlu, T. 1993. Temel haklar ve özgürlükler, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları.

Akıllıoğlu, T. (1995). İnsan hakları I, Ankara: A.Ü. SBF İnsan Hakları Merkezi Yayını.

Altuntaş, M. (2002). Türk anayasalarında insan hakları, Uzmanlık Tezi, Ankara: Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yayını.

Berktay, F. (2000). Kadınların insan hakları: insan hakları hukukunda yeni bir açılım, (Ed: K. Tankuter), İnsan Hakları, İstanbul: Cogito Yapı Kredi Yayınları.

Berktay, F. (2004). Kadınların insan haklarının gelişimi ve Türkiye, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No 7, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.

Erdoğan, M. (1997). Anayasal demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Erdoğan, M. (2001). Türkiye’de anayasalar ve siyaset 3. Baskı. Ankara: Liberte Yayınları.

Engin Z. (2013). İnsan haklarının evrimi ve sınıflandırılması, SODEV Sosyal Demokrasi Vakfı, http://www.sodev.org.tr, Erişim: 11.5.2015.

Gözübüyük, Ş. ve Gölcüklü, A. Feyyaz (1996). Avrupa insan hakları sözleşmesi ve uygulaması, Ankara: Turhan Kitabevi.

Gülmez, M. (2001). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi, Ankara: TODAİE Yayını.

İnsan Hakları Başkanlığı (2006). İnsan hakları. il ve ilçe insan hakları kurullarının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Ankara: Matus Basımevi.

Kaboğlu, İbrahim Ö. (1993). Özgürlükler hukuku, İstanbul: AFA Yayını.

Kaboğlu, İbrahim Ö. (1996). Dayanışma hakları, İHDE Merkezi, Ankara: TODAİE Yayını.

Kahraman, M. (2015). Anayasada kadın hakları, Powerpoint sunu, Kadına Şiddet ve Haklara Duyarlılık Paneli, 9 Mart 2015, Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.

Kaypak, Ş. (2009). Avrupa Birliği sürecinde yerel haklar ve kente yansıması, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu 28–30 Mayıs 2009, Uşak. 1–19.

Kaypak, Ş. (2015). Kadının insan hakları, Powerpoint sunu, Kadına Şiddet; Haklarda Duyarlılık Paneli, 9 Mart 2015 Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2009). Türkiye’de kadının durumu, Ankara: Başbakanlık Yayını, http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/türkiyedekadin.doc, Erişim: 15.7.2014.

Kuçuradi, İ. (1982). İnsan haklarının felsefi temelleri, (Felsefe ve insan hakları), Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayını.

Kuyaksil, A. (2009). Türk anayasalarında kadın hakları ve gelişimi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11); 328-352.

Moroğlu Nazan (2010), Türkiye’de kadının insan hakları, Powerpoint Sunu, 30 Nisan 2010, Boğaziçi Üniversitesi, Erişim: 11.5.2015.

Mourgeon, J. (1990). İnsan hakları, İstanbul: İletişim Yayınları.

Odyakmaz, Z. (1989). Anayasalarımızda kadın hakları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 5 (14), 455-466.

Sancar, M. (2001). Demokrasi- insan hakları- hukuk devleti: zorlu bir birlikteliği çözümleme denemesi, Toplum ve Bilim, Kış 2000-2001, No 87, 7-27.

Savcı, B. (1980). Yaşam hakkı ve boyutları, Ankara: AÜSBF Yayınları.

Süral, N. (2002). Avrupa Topluluğunun çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğine dair düzenlemeleri ve Türkiye, Ankara: KSSGM Yayını.

Şaylıkay M. (2006). Niye kadının insan hakları?, İndigo Dergisi, http://indigodergisi.com, Erişim: 10.5.2015.

Taşkıran, T. (1973). Cumhuriyetin 50. yılında Türk kadın hakları, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları, No 5, 120-121.

TBMM (1982). Seçim, seçim sistemleri ve Türkiye’deki uygulamalar. Ankara: TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Yayınları, No 5, 72-86, Erişim: 13.5.2015.

Tezcan, D., Erdem, M. Ruhan, Sancaktar, O. ve Önok, R. Murat (2011). İnsan hakları el kitabı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tezel, S. (1983). Atatürk ve kadın hakları, Türk Ticaret Bankası’nın Cumhuriyetin 60. Yılına Armağanı, Ankara: TTK Yayını.

Turhan, A. (2013). İnsan hakkı kuşakları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (2), 357-358

Türk, H. Sami (2000). Açılış konuşması, Hukukta Kadın Sempozyumu 30 Eylül-1Ekim 1999, Ankara: KSSGM Yayını, Erişim: 11.5.2015.

Uygun, O. (1996). Türkiye’de demokrasi ve insan hakları, Ankara: TODAİE, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi.

Uygun, O. (2000). İnsan hakları kuramı. (Ed: K. Tankuter), İnsan Hakları. İstanbul: Cogito Yapı Kredi Yayınları.

Üskül, Z. Özlem (2003). Bireyciliğe tarihsel bakış, İstanbul: Büke Yayıncılık.

http://www.kadinininsanhaklari.org, Erişim: 11.5.2015

http://www.unicankara.org.tr, Erişim: 12.5.2015

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29145803.asp, Erişim: 14.5.2015.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208926, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {298 - 315}, doi = {}, title = {Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey}, key = {cite}, author = {Kaypak, Şafak and Kahraman, Mehmet} }
APA Kaypak, Ş , Kahraman, M . (2016). Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (33) , 298-315 .
MLA Kaypak, Ş , Kahraman, M . "Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 298-315 <
Chicago Kaypak, Ş , Kahraman, M . "Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 298-315
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey AU - Şafak Kaypak , Mehmet Kahraman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 298 EP - 315 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey %A Şafak Kaypak , Mehmet Kahraman %T Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD Kaypak, Şafak , Kahraman, Mehmet . "Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (Nisan 2016): 298-315 .
AMA Kaypak Ş , Kahraman M . Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 298-315.
Vancouver Kaypak Ş , Kahraman M . Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 298-315.
IEEE Ş. Kaypak ve M. Kahraman , "Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 33, ss. 298-315, Nis. 2016
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.1b 4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Eşdizimlerin Saptanmasına ve Betimlenmesine Yönelik Kuram ve Yaklaşımlar / Theories And Approaches to Identify and Determine Collocations

Tayyibe EKEN

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Yönelik Metaforik Algıları / Turkish Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions Related to Writing Skills

Esra TİRYAKİ, Aygül DEMİR

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ

İhsan ÜNLÜ, Selçuk ILGAZ, Hakan ÖRTEN

Fen Eğitimi Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısıyla İlgili Anlamalarının Belirlenmesi / Determining Understandings Related to the Particulate Nature of Matter of Students at Science Education

Oylum ÇAVDAR, Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Taslak Metinlerine Yönelik Geribildirim Almaya İlişkin Beklentileri / Foreign Students’ Expectations in Relation to Receıve Feedback Towards Their Written Draft Texts in Turkish Learning Process

Hakan ÜLPER, Gökhan ÇETİNKAYA

Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçlarına Yönelik Deneyimleri ve Bilişim Güvenliği Ders İçeriğine Yönelik Görüşleri / Teacher Candidates’ Experiences of Cyber Crime and Their Views for the Information Security Course Content

Ömer Faruk GÖKMEN, Özcan Erkan AKGÜN

14. YÜZYIL BİZANS DÖNEMİNE AİT MİNYATÜRLÜ BİR EL YAZMASININ İKONOGRAFİ VE ÜSLUP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1)

Sabah SAHİLLİ

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Güçlü Bir Kadın: Gürcü Hatun Tamara / In Turkey Seljuk State a Strong Woman: Georgian Lady Tamara

Ömer SUBAŞI

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması / Career Perceptıons of University Students: A Metaphorical Analysis

Ali KORKUT, İsmail KESKİN

BAŞKAN VE BAŞBAKAN: PARLAMENTER SİSTEMLERDE VE BAŞKANLIK SİSTEMİNDE YÜRÜTMENİN BAŞLARININ GÜÇLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Mehmet KAHRAMAN