TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Girişimcilik; yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır (Bozkurt,2000). Kadın girişimciliği ile ilgili ilk makale 1970'lerin ortalarında yayınlanmıştır. Elenor Brantley Schwartz, 1976 yılında yayınlanan “Entrepreneurship, A New Female Frontier” başlıklı öncü makalesinde, kadın girişimcilerin motivasyonlarını, karakteristiklerini ve tutumlarını ele almıştır (Casson vd 2009:612). Değerler bir anlamda, çoğunlukla göreceli olarak sabit, sosyalleşmenin yansıması olan bireysel tercihler şeklinde ifade edilebilirler (Bulut, 2012:218). Bu çalışmada turizm sektöründeki kadın girişimcilerin bireysel değerlerinin demografik özellikleri açısından incelemesi ortaya konulmuştur.

Entrepreneurship consists of having the ability of intuitively sensing the opportunities created by the environment in which one lives, creating visions based on those intuitions, transforming these visions into projects, bringing these projects to life and producing richness while facilitating life (Bozkurt, 2000). First paper on women entrepreneurship was published in the middle of 1970s. Elenor Brantley Schwartz’s “Entrepreneurship, A New Female Frontier” titled paper published in 1976 was concerned with motivations, characteristics and attitudes of women entrepreneurs (Casson et al., 2009:612). In a certain sense, values may be expressed as mostly relative personal preferences which are fixed reflections of socialization process (Bulut, 2012:218). This study analyzes personal values of women entrepreneurs of tourism sector in terms of their demographic characteristics.

Kaynakça

AKTEPE V., YEL S., İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının Betimlenmesi: Kırşehir İli Örneği Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 607-622, Yaz 2009.

BERRY, J.B. , PORTİNGA, Y.H., MARSHALL, H.S. ve DOSEN, P.R., Cross Cultural Psychology Research and Applications, Cambridge University Press, 1992.

BOLAY, S. H., Aşkın Değerler Buhranı. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (26-28 Kasım 2004) Kitabı, 55-69, İstanbul: Dem Yayıncılık, 2007.

BOZKURT.R., Girişimci ve Rol Bilinci, İş Fikirleri Dergisi, Sayı:2000/12 Aralık 2000.

BOZKURT, V., Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.

BULUT S.S., Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 216-238, 2012.

CASSON, M., Bernard Yeung; Anuradha Basu; Nigel Wadeson. Entrepreneurship, Oxford University Press, Oxford 2009.

CHELL E., HAWORTH J., BREARLEY S., The Entreprenurial Personality Routledge, 1991.

COULTER, M., Entrepreneurship in Action, Small Business 2000, New Jersey: Prentice- Hall, 2001.

DE'MOOİJ, M., Consumer Behavior and Culture – Consequences for Global Marketing and Advertising, Sage Pub., California, 2004.

ECEVİT, Y., Kentsel Üretim Surecinde Kadın Emeğinin Konumu Ve Değişen Biçimleri. Ed: S. Tekeli, 1980'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Acısından Kadınlar. (s.117-128), İstanbul İletişim Yayınları, 1993

EVANS, M., JAMAL, A., FOXALL, G., Consumer Behavior, John Wiley & Sons, Ltd., England, 2007.

HİSRİCH, R., BRUSH C., “Women And Minority Entrepreneurs: A Comparative Analysis”, Frontiers Of Entrepreneurial Research,566-587, 1985.

HİSRİCH, R., BRUSH C., “Women Entrepreneurs: A Longitudinal Study”, Frontiers Of Entrepreneurship Research, 187-201, 1987.

HİSRİCH, R., O'BREİN M., “The Woman Entreprenur As A Reflection Of The Type Of Business”, Frontiers Of Entrepreneurship Research, 54-67, 1982

HOFSTEDE, G., Culture's Consequences: Comparing, Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, London: Safe Publications, 2nd. Ed., 2001.

HOFSTEDE, G., Culture's Consequences: Comparing, Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, London: Safe Publications, 2nd. Ed., 2001.

İLTER B., Girişimcilik Sürecinde Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Analizi: Kagider Örneği, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Nisan 2008.

KALAYCI, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, 2008.

KLUCKHOHN, C., “Values and Value Orientations in The Theory of Action: An Exploration in Definition and Classifications”, Talcott Parsons ve Edward A. Shils (Editörler), Toward a General Theory of Action, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1951

KUSDİL, M.E., KAĞITÇIBASI, Ç., “Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı”, Türk Psikoloji Dergisi, Cilt.15, Sayı.45, 2000.

MCDONALD, P., GANDZ, J, Identification of values relevant to business research. Human Resource Management, 30(2), 217-236, 1991.

MEGLINO, R.M. ve RAVLIN, E.C., “Individual Values In Organizations: Concepts, Controversies and Research”, Journal of Management, 24(3), 1998.

ÖZGÜR E., The Intervenıng Role Of Work Values Between The Personal Values And Work Engagement (Cross-Cultural Research: Abkhazıa - Turkey), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2011.

PAZARCIK Y., Eğitimin Bireysel Değerler Ve Yöneticilerin İş Görme Anlayışına Etkisi: Türkiye'de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2010.

ROKEACH, M., The Nature of Human Values, Free Press, New York, 1973.

SCHUMPETER J. A., Capitalizm, Socializm and Democracy, Third Edition, Harper Torchbooks, New York, 1950.

SCHWARTZ, S. H., “Universal in The Content And Structure of Values: Theoretical Tests in 20 Countries”, Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 25, 1992.

SCHWARTZ, S. H., “A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work”. Applied Psychology: An International Review, 48, 1999.

SOYSAL, A., Türkiye'de Kadın Girişimciler: Engeller Ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(1), 83-114, 2010.

TOKOL A., “Dünya'da Kadın İşgücü”, Türkiye'de Kadın İşgücü Seminerleri, TİSK I-II, Tisk Yayınları,Yay. No.192, Aralık 1999.

TÜSIAD. Türkiye'de Girişimcilik, TÜSIAD Yayınları, İstanbul 2002.

WİCKHAM, P. A., Strategic Entrepreneurship; A Decision-Making Approach to New Venture Creation and Management, Financial Times Prentice Hall, 2001.

YENİÇERİ, Ö., İNCE, M., Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul. 2005.0

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208718, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {361 - 378}, doi = {}, title = {TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yirik, Şevket and Ilgaz Yıldrım, Burcu} }
APA Yirik, Ş , Ilgaz Yıldrım, B . (2014). TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (26) , 361-378 .
MLA Yirik, Ş , Ilgaz Yıldrım, B . "TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014 ): 361-378 <
Chicago Yirik, Ş , Ilgaz Yıldrım, B . "TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014 ): 361-378
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ AU - Şevket Yirik , Burcu Ilgaz Yıldrım Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 361 EP - 378 VL - 11 IS - 26 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ %A Şevket Yirik , Burcu Ilgaz Yıldrım %T TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 26 %R %U
ISNAD Yirik, Şevket , Ilgaz Yıldrım, Burcu . "TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 26 (Temmuz 2014): 361-378 .
AMA Yirik Ş , Ilgaz Yıldrım B . TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(26): 361-378.
Vancouver Yirik Ş , Ilgaz Yıldrım B . TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(26): 361-378.
IEEE Ş. Yirik ve B. Ilgaz Yıldrım , "TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 26, ss. 361-378, Tem. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.1b 4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Canan YILDIZ ÇİÇEKLER, Canan YILDIZ ÇİÇEKLER, Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Rukiye KONUK ER, Rukiye KONUK ER, Devlet ALAKOÇ PİRPİR, Devlet ALAKOÇ PİRPİR

Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Tutumları/The Attitudes of University Students on Substance Use

Hilmi Süngü

Halikarnas Balıkçısı'nın Turgut Reis Adlı Eserinin Tarihî Roman Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi/ The Evaluation Of “Turgut Reis” Novel Of Halikarnas Balikçisi In The Concept Of Historical Novel

Evren KARATAŞ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması/Comparison Of The Hopelessness Levels Among The Fourth Grade Students At Faculty Of Health Science

Saba YALÇIN, İnci AÇIKGÖZ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MOBBING: HASTANE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA/ MOBBING IN HEALTHCARE: AN APPLICATION TO HOSPITAL MANAGERS

Seda Karsavuran

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Şevket YİRİK, Burcu ILGAZ YILDRIM

ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Esra Tiryaki

Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay

Sertaç Dalgalıdere, Ramazan Çelik

SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME SİSTEMİ AİLE FORMU'NUN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Seviye Neslitürk, Seviye NESLİTÜRK, Mehmet Engin DENİZ

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Serbest Zaman Etkinliklerinin Gözlemlenmesi

Hülya GÜLAY OGELMAN