TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Bu çalışma, literatürde diğer bazı standartlar kadar ele alınmayan ve uygulamada oldukça önemli bir yere sahip olan (bu Standart kapsamında yer alan) varlıkların mali tablolar üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekmek, mali tabloların gerçek değerleri ile ifade edilmesinin önemini ortaya koymak, literatürde yer alan kavram ve muhasebe uygulamalarının daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlamak ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağına göre muhasebeleştirme yaparak bu konuda örnek teşkil etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu nedenle; bu çalışmada ilgili varlıklarda değer azalışının nasıl tespit edildiğini, nasıl ölçüldüğünü ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağına göre dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamalarının nasıl yapıldığını örneklendirmek ve mevcut uygulamaların yetersizliğini ortaya koymak üzere açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmada belirlenen amaca ulaşmak için, öncelikle bu Standart içinde yer alan kavramlar, teorik bilgiler ve literatürde bu konuda yapılan bazı çalışmalar ortaya konulan tespitler çerçevesinde özetlenmiş, sonra da muhasebeleştirilmesi ile ilgili konuların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla yalın bir dil kullanılarak çok sayıda örneğe yer verilmiştir. Çalışmada; TMS 36’nın daha anlaşılır bir dil ile ele alınması, kavramların net olarak ifade edilerek örneklendirilmesi ve özellikle de “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı”nda değer azalışına ilişkin müstakil bir hesaba yer verilmemesi gibi konularda önemli eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi durumunda muhasebeden elde edilen bilgiler daha objektif, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve evrensel nitelik kazanacaktır.

DETERMINATION OF IMPAIRMENT OF ASSETS ACCORDING TO TAS 36 STANDARD AND ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH THE DRAFT ACCOUNT PLAN IN ACCORDANCE WITH FINANCIAL REPORTING STANDARDS

This study draws attention to the negative impact of assets (within the scope of this Standard) on financial statements, which are not addressed as much as some other standards in the literature and have a very important place in practice, to reveal the importance of expressing financial statements with their real values. It was written in order to contribute to better understanding of accounting practices and to set an example in this regard by making accounting according to the Draft Account Plan in Compliance with Financial Reporting Standards published by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK). Therefore; In this study, explanations are made to exemplify how the depreciation of the relevant assets is determined, how it is measured and how the accounting practices during the period and the end of the period are carried out according to the Draft Chart of Accounts in accordance with Financial Reporting Standards and to reveal the insufficiency of the current practices. In order to achieve the purpose determined in the study, firstly the concepts, theoretical information in this Standard and some studies in the literature were summarized within the framework of the findings made on this subject, and then many examples were included using a plain language in order to better understand the issues related to accounting. In the study; It has been determined that there are important deficiencies in issues such as handling TMS 36 with a more understandable language, expressing the concepts clearly and exemplifying them, and especially not including a separate account for depreciation in the "Draft Account Plan Complying with Financial Reporting Standards". If these deficiencies are corrected, the information obtained from accounting will gain a more objective, understandable, comparable and universal quality.

Kaynakça

Aksu, Mine, (2008); “TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü”, Editörler; Necdet Sağlam, Salim Şengel ve Bünyamin Öztürk, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması (Yorum -Açıklama- Örnekler), Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Ankara.

Bilen, Abdulkadir ve Özkan, Fatih (2016). TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 70, 1-14.

Çiçek, Suat (2011); Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı (TMS 36). VUK Ve TTK İle Mukayesesi Ve Örnek Uygulamalar, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:85-86. Dursun, Nergis Nevruz ve Kurt, Ganite (2008). Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı ve İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt 1, 95-113.

Erduru, İncilay ve Deran, Ali (2017). TMS 36; Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı’nın Genel İlkeleri ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt 7, 38-67.

Esen, Özgür Muhittin, PEREK, Ali Atilla (2009). Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (Tms 36) Nakit Yaratan Birim, Şerefiye Ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi, MÖDAV, cilt 3, 143-172

Gençoğlu Gücenme, Ümit, (2007); Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar, İstanbul. Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı.

Özerhan Yıldız- Yanık Serap, (2012); IFRS / IAS ile Uyumlu TMS / TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB YAYINLARI- 427, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Ankara.

Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. (2019); Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları 2019 TMS-TFRS, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Ankara.

Özulucan, Abitter, (2019); Teori ve Uygulamalarla Türkiye Muhasebe Standartları Test Kitabı (Soru-Açıklamalı Cevap), Konya.

Sağlam, Yolcu ve Eflatun, (2018); Örneklerle UFRS Kayıtları, 4. Baskı, Ankara.

Şamil, S. ve Esmeray, M. (2016) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

SİPAHİ, Barış ve Ayça Akarçay ÖĞÜZ (2010), TMS 36 Çerçevesinde Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğünün Ölçülmesi, Journal of Accounting & Finance, cilt 45, 253-262.

Standardı: Bist 100’de Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 48, 175-198.

Tekşen, ömer ve Dağlı, Sevinç Şahin (2017). Maddi Duran Varlıkların Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Vergi Usul Kanunu ve Tms-16 Açısından İncelenmesi: Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9 Sayı.20, s.424-447.

Yıldıztekin, ihsan (2010). Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Duran Varlıkların Muhasebeleştirmesiyle İlgili Örnekler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 259-288.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed793383, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {626 - 652}, doi = {}, title = {TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özulucan, Abitter and Temel, Ergin} }
APA Özulucan, A , Temel, E . (2020). TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17 (46) , 626-652 .
MLA Özulucan, A , Temel, E . "TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2020 ): 626-652 <
Chicago Özulucan, A , Temel, E . "TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2020 ): 626-652
RIS TY - JOUR T1 - TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ AU - Abitter Özulucan , Ergin Temel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 626 EP - 652 VL - 17 IS - 46 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %A Abitter Özulucan , Ergin Temel %T TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %D 2020 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 17 %N 46 %R %U
ISNAD Özulucan, Abitter , Temel, Ergin . "TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 / 46 (Ekim 2020): 626-652 .
AMA Özulucan A , Temel E . TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 17(46): 626-652.
Vancouver Özulucan A , Temel E . TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 17(46): 626-652.
IEEE A. Özulucan ve E. Temel , "TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 17, sayı. 46, ss. 626-652, Eki. 2020