Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District

Öz Bu makalenin ilk kısmı, Türkiye'de, orta ölçekli kentsel alanların yönetimi sorunu ve bunu çözmeye yönelik alternatif yaklaşımları özetle ve kamu yönetimi disiplini perspektifinden irdelemeye ayrılmıştır. Bu çalışmada birçok belediye ve köyün birlikte oluşturdukları birer orta ölçekli kentsel alan örneği olarak Kuşadası-Söke ve Aydın-Merkez İlçe incelenmektedir. İkinci kısımda, bu iki orta ölçekli kentsel alanın özellikleri özetlenmekte; dar ve geniş anlamda tanımlamalar denenmektedir. Bu iki kentsel alandaki yönetim sorunu ve çözüm alternatifleri üçüncü kısımda ele alınmaktadır. Ulusal literatür, yerinde incelemeler, birincil ve ikincil veriler ile yerel ve bölgesel gazete haberleri tespit ve analizler için kullanılmaktadır. Anahtar kelimeler: Kentsel alan, Söke, Kuşadası, AydınAbstract At the first section of this article, the management issue of the middle sized urban areas, problems faced in these areas, and alternative approaches for solutions are examined from the perspective of public administration discipline. In this study, Kuşadası-Söke and Aydın Central County as middle sized urban area examples, consist of several municipalities and villages, are scrutinized. At the second section, the characteristics of these two middle sized urban areas are summarized; narrow and wide urban area definitions for them are tried. The management issues and alternative solutions for these two urban areas are studied in the third section. National literature, site visits, primary and secondary data, local and regional daily media news are utilized for determination and analysis. Paper ends with recommendations. Keywords: City region, Söke, Kuşadası, Aydın

Kaynakça

Akdoğan, F.-Şerifoğlu, A. G. ve Cevahir, C (2008) “Kuşadası, Davutlar, Güzelçamlı, Söke Çevre Koruma, Altyapı Tesislerini Yapma Ve İşletme Birliği, (KUŞ-ATAK Belediyeler Birliği) Altyapı Çalışmaları”, F. N. Genç, A. Yılmaz, H. Özgür (Editörler), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 437–452.

Aksu, H. (2002a) Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu'nun 3 Kasım 2002 Seçim Beyannamesi: Kuşadası İlçesi.

Aksu, H. (2002b) Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu'nun 3 Kasım 2002 Seçim Beyannamesi: Söke İlçesi.

Aksu, H. (1998) “Aydın Büyükşehir Olmalı”, Yeni Aydın (Gazetesi), Aydın Belediyesi, Yıl 1, Sayı 5, Temmuz, s.3.

Arıkboğa, E. (2008) “Türkiye'de Belediyelerin Büyüklüğü, ve Kentin Büyüklüğü Sorunu: Reform ve Uygulama Analizi”, F. N. Genç, A. Yılmaz, H. Özgür (Editörler), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 299-327.

Aydın Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (2006) Aydın Çevre Durum Raporu, 2006, Aydın. http://www.cedgm.gov.tr/icd_raporlari/aydinicd2006.pdf (E.T. 28.09.2007)

Birişçi Y., Tanay, Ç. K. ve Çakmak, S. (2001) “Aşırı Yapılaşmanın Yeşil Alanlar Üzerindeki Etkilerinin Kuşadası Örneğinde İrdelenmesi”, Ayşe G. Şerifoğlu (Editör), Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 26-29 Şubat 2000, Kuşadası, Kuşadası Belediyesi, s. 427–432.

Coşkun, B.(2008) “Belediye Birliklerinin Kentsel Alan Yönetimine Katkısı: Mariç-Belbir'in Örnek Olay Olarak İncelenmesi, F. N. Genç, A. Yılmaz, H. Özgür (Editörler), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 453-473.

Deni, B.-Tunçay, H. E., Küçükerbaş, E. V. (2005) “Determination of the Land Use Change Pattern: The Case of City of Aydin, Turkey”, (sözlü bildiri), X. European Ecological Congress, Kuşadası, Türkiye, 08/11/2005.

Dalgıç, İ. (2003) Söke, Tarihi, Coğrafyası, Cumhuriyet Ofset, Söke.

Dölgen, D. ve Alpaslan, M. N. (2001) “Kuşadası Beldesi Alt Yapı Sistemlerinin Gelişim Sürecinin İncelenmesi”, Ayşe G. Şerifoğlu (Editör), Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 26-29 Şubat 2000, Kuşadası, Kuşadası Belediyesi, s. 487–492.

Emekli, G. (2001) “Gelişimi Yapısı ve Sorunlarıyla Kuşadası Nüfusu”, Ayşe G. Şerifoğlu (Editör), Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 23–26 Şubat 2000, Meta Basım, İzmir, s. 53–64.

Erdem, Ü.- E. Nurlu-Yılmaz R. ve Kahraman, İ. M. (1999) “Büyük Menderes Havzası Temelinde Aydın İli Alan Kullanım Kararları Üzerine Bir İrdeleme”, 2000'e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 9-10 Eylül 1999, Söke, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 49–57.

Esbah, H. (2007) “Land Use Trends During Rapid Urbanization of the City of Aydin, Turkey”, Environ Manage, Sayı: 39, s. 443–359.

Genç, F. N. (2008) “Söke Kentsel Alanı ve Bu Alanın Yönetimi”, F. N. Genç, A. Yılmaz, H. Özgür (Editörler), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 143–170.

Göney, S. (1975) Büyük Menderes Bölgesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No 1895, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul.

Güney, A. (1999) “Çevre ve Kalkınma İkileminde Söke: Bütünsel Yaklaşımla Çözüm Önerileri”, 2000'e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 9-10 Eylül 1999, Söke, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 7-18.

Hürriyet Gazetesi (2000) “Muhtarlar Kararlı”, 20.9.2000

Hürriyet Gazetesi (2000) “Aydın'da Kitaplı Kampanya”, 8.5.2000

Hürriyet Gazetesi (2000) “Aydın'da büyükşehir Kampanyası”, 1.1.2000

Kılınç, G. (2000) Ribbon Developments in Aydın along İzmir-Denizli Highway (İzmir-Denizli Karayolu Boyunca Aydın'da Kentsel Gelişmeler), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kılınç, G (2008) “Aydın'da Ana Akslar Boyunca Gelişmenin Yapısı ve Etkileri”, F. N. Genç, A. Yılmaz, H. Özgür (Editörler), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 393–411.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi (2007) 1/25.000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Raporu, http://www.izmimod.org.tr/iknip/03_mekansalanaliz.pdf (Mekansal Analiz)

Özaydın, G. (2001) “Kıyı Yerleşmeleri Özelinde Kimlik Değerlerini Sürdürülebilir Kılacak Tasarım Ölçütleri”, Ayşe G. Şerifoğlu (Editör), Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 26-29 Şubat 2000, Kuşadası, Kuşadası Belediyesi, s. 415–422.

Özgür, H. (2008a) “Denizli Kentsel Alanının Yönetiminde Söylemden Eyleme Bütünşehir Belediyesi Tasavvurları: Ali Aygören Teklifi (2001), Denizli'ye Özel Kanun Teklifi (2003) ve Belediye Kanununu 11. maddesi (2006)”, Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler (Ed. F. N. Genç, A, Yılmaz, H. Özgür), Gazi Kitabevi, Ankara, s. 239–298.

Özgür, H. (2008b) “Belediye Sayısının Azaltılmasının Tarihsel Sürecine Dair Bir Deneme”, Yerel Siyaset Dergisi, Mart 2008, ss.43-50.

Özgür, H. (2007) “Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimine İlişkin Alternatifler”, H. Özgür ve M. Kösecik (Editörler), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar –II: Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s. 100–142.

Özgür, H.- Genç, F.N ve Aksu, H. (2007) “Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimine Aydın Merkezinden İki Örnek: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez”, Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR V) (sözlü bildiri)

Özgür, H. (2006) “Granting Greater Municipality Status in Turkey: Issues, Policy Process and Outcomes”, The Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly and the Greek section of ERSA, 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA): Enlargement, Southern Europe, and the Mediterranean, Volos, Yunanistan. August 30th – September 3rd, 2006. http://www.prd.uth.gr/ersa2006/

Özgür, H. ve Kösecik, M. (2006) “Management Problems of Denizli Urban

Field and Other Middle-Sized City Regions in Turkey: Assessing Alternative Administrative Models”, First Bi-Annual EURA (European Urban Research Association) Conference: Cities in City Regions, 11-14 May 2006, Warsaw, Poland.

Özgür, H. (2005) “Türkiye'de Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Sorunu”, H. Özgür ve M. Kösecik (Editörler), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar –I: Reform içinde, Ankara, Nobel Kitabevi, s. 471–499.

Özgür, H. (2001) “Kuşadası'nda Çarpık Kentleşmenin Kısa Tarihi ve Turizm Üzerine Etkileri”, Ayşe G. Şerifoğlu (Editör), Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 26-29 Şubat 2000, Kuşadası, Kuşadası Belediyesi, s. 557–566.

Özgür, H.- Yavuzçehre, P.S. ve Ciğeroğlu, M. (2007) “Türkiye'de Kentsel Alanların Yönetimi Sorunu”, KAYFOR IV, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Palabıyık, H., Kara, M. (2008) “Belediye Birlikleri”, F. N. Genç, A. Yılmaz, H. Özgür (Editörler), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 415-434.

Sezer, Y. (2008) “Türk İdare Hukukunda Mücavir Alan Kavramı ve Uygulaması”, F. N. Genç, A, Yılmaz, H. Özgür (Editörler),Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler Gazi Kitabevi, Ankara, s.333-342.

Sezer, Y. (2007) “Türkiye'de ve Denizli'de Mücavir Alan Uygulamaları”, Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM III), Denizli (sözlü bildiri)

Telci, C. (2002) “15. ve 16. yy.larda Söke ve Çevresi”, 1. Uluslararası Aşağı Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15–16 Kasım 2001, Adil Adnan Öztürk (editör), Şenal Matbaacılık, İzmir, s. 19–26.

Uğur, A. (2003) Aydın Şehir Coğrafyası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi.

Yapucu, O. P. (2001) “İzmir Vilayeti İstatistiklerine Göre Cumhuriyet'in İlk Yılarında Kuşadası”, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 23–26 Şubat 2000 Ayşe G. Şerifoğlu (Editör), Meta Basım, İzmir, s. 305–310.

Yapucu, O. P. (2002) “19. yy.ın İkinci Yarısında Söke”, 1. Uluslararası Aşağı Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15–16 Kasım 2001, Adil Adnan Öztürk (Editör), Şenal Matbaacılık, İzmir, s. 36–45.

Yaşamış, F. D. (1995) “Büyükşehir Sorunsalı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, Mart, s. 93–111.

Yeni Asır Gazetesi (2000) “Aydın Büyükşehir olmalı, çünkü bunu hak ediyor (Belediye Başkanı Hüseyin Aksu ile Röportaj)”, Yeni Asır Gazetesi, Yazı Dizisi: “Başkanların Birinci Yılı”, 20.05.2000, http://www.yeniasir.com.tr/a/dizi/baskan/baskan4.htm (E.T. 29.09.2007)

Yeni Aydın (Gazetesi) Aydın Belediyesi (1998) “Temsili Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı”, Yıl 1, Sayı 5, Temmuz.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208537, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {195 - 225}, doi = {}, title = {Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District}, key = {cite}, author = {Genç, Neval and Özgür, Hüseyin} }
APA Genç, N , Özgür, H . (2014). Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 195-225 .
MLA Genç, N , Özgür, H . "Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 195-225 <
Chicago Genç, N , Özgür, H . "Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 195-225
RIS TY - JOUR T1 - Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District AU - Neval Genç , Hüseyin Özgür Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 225 VL - 5 IS - 9 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District %A Neval Genç , Hüseyin Özgür %T Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Genç, Neval , Özgür, Hüseyin . "Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Ocak 2014): 195-225 .
AMA Genç N , Özgür H . Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 195-225.
Vancouver Genç N , Özgür H . Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 195-225.
IEEE N. Genç ve H. Özgür , "Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 195-225, Oca. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.3b4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas

Emin İNAL, Recep ÇİÇEK, Murat AKIN

Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District

Neval GENÇ, Hüseyin ÖZGÜR

Küreselleşen Dünya'da Çevre Sorunları/Environmental Problems in A Globalized World

Hülya BAYKAL, Tan BAYKAL

Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and

Hayati AKYOL, Turan TEMUR

ANTAKYA-KAHRAMANMARAŞ GRABEN ALANINDA KURUTULAN SULAK ALANLARIN (AMİK GÖLÜ, EMEN GÖLÜ VE GÂVUR GÖLÜ BATAKLIĞI) MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

Hüseyin KORKMAZ

Dağıtım Kanallarında Çatışma Nasıl Önlenebilir?/Prevention of Conflict in Distribution Channels

Nuriye GÜREŞ

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi/Effect of the Pre-Service Teachers' Learning Styles on Chemistry Achievement and Attitudes

Cengiz TÜYSÜZ, Erdal TATAR

Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri/Learning Difficulties in Mathematics Education

Enver TATAR, Ramazan DİKİCİ

Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları/The Developing Methods of Reading Comprehension Skills in Turkish

Muamber YILMAZ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayram ÖZER, İsmail GELEN