İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng

Öz Özet Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada öğrencilerden kendilerine verilen altı konudan birini seçerek bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Yazılan kompozisyonlarda öğrencilerin kullandıkları kelime hazinesi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın verileri ilköğretim 7. sınıfa devam eden 394 öğrencinden toplanmıştır. Verilerin analizinde SCP 4.07 ve SPSS 15.0 programları kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin kelime hazinesi, cinsiyet, okul öncesi eğitim alma, sosyoekonomik düzey ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Kelime hazinesi, kelime bilgisi, kelime sıklığı, yazılı anlatım, Türkçe eğitimi Abstract The aim of this study is to investigate 7th grade elementary school students' vocabulary according to some variables. In this research, the students were asked to write a composition by selecting a topic out of six subjects which were given them. Vocabulary which was used in their written compositions was investigated in terms of various variables.  The data were gathered from 394 7th grade students. SCP 4.07 and SPSS 15.0 were used for analyzing the data. Findings of this research assert that students' vocabulary shows statistically significant difference in terms of sex, taking kindergarten education, socioeconomic degree, and academic success. Key Words: Vocabulary, word knowledge, word frequency, written expression, Turkish education 

Kaynakça

Kaynakça

Aksan Doğan (1996). Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınevi

Allen, J. (1999). Words, words, words : teaching vocabulary in grades 4–12. USA: Stanhouse Publishers.

Baş, B. (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Blachowicz, Camille L. Z.; Fisher, Peter J.; Watts-Taffe, Susan (2005). “Integrated Vocabulary Instruction: Meeting the Needs of Diverse Learners in Grades K?5” Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory

Cesur, O. (2005). (Kastamonu İlinde Bir İnceleme) Pansiyonlu İlköğretim Okulu Öğrencileri Üzerinde Kelime Serveti Araştırması. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Culham, R. (2003). 6+1 Traits of Writing: The Complete Guide Grades 3 and up. USA: Scholastic Professional Books.

Çıplak, M. (2005). Uşak Merkez İlköğretim 5., 8. ve 11. Sınıfların Yazılı Kelime Hazinesinin Belirlenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ergin, M. (1998). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Ivie, S. D. (1998). “Ausubel's Learning Theory: An Approach To Teaching Higher Order Thinking Skills”. High School Journal, Vol. 82, Issue 1 (Html versiyon: EBSCOHost, Erişim Tarihi, 30/09/2010)

Irvin, J. L. (1990). Vocabulary Knowledge: Guidelines for İnstruction. What Reserch Says to the Teacher. Washington DC: National Education Association. (Veri tabanı: Eric / ED 319001)

İnce, H. G. (2007). “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Taşıdıkları Sosyo-Kültürel Özellikler İle Kelime Hazinelerinin İlişkisi”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. (18-20 Haziran Adana)

İpekçi, A. (2005). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Karaalioğlu, S. K. (1987). Yazmak ve Konuşmak Sanatı Kompozisyon. İstanbul: İnkılap Kitabevi

Karakuş, İdris (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Sistem Ofset Yayınları.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Koltun, H. ; Biemiller A. (1999). Metacognition of Vocabulary Knowledge: A Preliminary Study. Annual Meeting of American Educational Research Association (Montreal, Quebec, Canada April 19-23, 1999).

Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Korkmaz, Z. (2003) Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. Kademe Örgencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Min,H.T.; Hsu W.S. (2009). “The Impact of Supplemental Reading on Vocabulary Acquisition and Retention with EFL Learners in Taiwan”. Journal of National Taiwan Normal University: Humanities & Social Sciences, 3 (1), 83-115.

Naggy, W. E.; Herman, P. A. (1984). Limitations of Vocabulary Instruction. Tecnical Report No 326 Urbana III., Center for the Study of Reading.

National Reading Panel (2000). Teaching Children To Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction. Reports of the Subgroups.

Nelson, J.R.; Stage S. A. (2007). “Fostering the Development of Vocabulary Knowledge and Reading Comprehension Though Contextually-Based Multiple Meaning Vocabulary Instruction” Education and Treatment of Children, Vol. 30, No. 1

Özbay M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Ankara: Akçağ Yayınları

Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap.

Perkins, P. G. (1982). Decoding Skill and Vocabulary Knowledge in Reading Comprehension, Florida: The Florida State University College of Education, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Robinson, M. (2005). Examining the Relationship Between Vocabulary Knowledge, Oral Reading Fluency, and Reading Comprehension. College of Education and the Graduate School of University of Oregon. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Ruane, M. J. (2005). Essentials of Research Methods: A Guide to Social Science Research. USA: Blackwell Publishing.

Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Tosunoğlu, M. (1999). “Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi”, Millî Eğitim, S. 144, s. 71-73.

Ünsal, H. (2005) Afyon (Merkez) İlköğretim 5., 8. ve Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerisinde Geçen Aktif Kelimelerin Tespiti. Afyon: A.K.Ü.,Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

White, C. S. & Alexander P.A. (1988). “Effects of Age, Vocabulary Knowledge, Gender, Ethnicity and Socioeconomic Status on Young Childrens Analogy Performance”. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. (New Orleans, LA, April 5-9, 1988).

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208666, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {8}, pages = {149 - 174}, doi = {}, title = {İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng}, key = {cite}, author = {Özbay, Murat and Büyükikiz, Kadir and Uyar, Yusuf} }
APA Özbay, M , Büyükikiz, K , Uyar, Y . (2014). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 149-174 .
MLA Özbay, M , Büyükikiz, K , Uyar, Y . "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2014 ): 149-174 <
Chicago Özbay, M , Büyükikiz, K , Uyar, Y . "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2014 ): 149-174
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng AU - Murat Özbay , Kadir Büyükikiz , Yusuf Uyar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 174 VL - 8 IS - 15 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng %A Murat Özbay , Kadir Büyükikiz , Yusuf Uyar %T İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Özbay, Murat , Büyükikiz, Kadir , Uyar, Yusuf . "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (Mart 2014): 149-174 .
AMA Özbay M , Büyükikiz K , Uyar Y . İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 8(15): 149-174.
Vancouver Özbay M , Büyükikiz K , Uyar Y . İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 8(15): 149-174.
IEEE M. Özbay , K. Büyükikiz ve Y. Uyar , "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 149-174, Mar. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

6.1b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI’NIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet KURUDAYIOĞLU, Gamze ÇELİK

İlköğretim Yüz Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi/Analysıs Of The “100 Basıc Books For Prımary Educatıon” Accordıng To The Themes In Turkısh Course Teachıng Program

Bayram BAŞ

Öğretmenlerin Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı'na Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Teachers Attitudes Towards Religious-Mystical Turkish Literature

Zafer GÜRLER

Probleme-Dayalı Öğrenmenin Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Vektörler Konularındaki Başarıları Üzerindeki Etkisi/Effect Of Problem-Based Learnıng On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers' Achıevements In Measurement And Vectors Topıcs

Gamze SELÇUK, Burak KARABEY, Serap ÇALIŞKAN

Mahalle Muhtarlarının Kent Ve Mahalle Güvenliğine İlişkin Yaklaşımları: Antakya Örneği/Attitudes Of Neighborhood Heads Towards The Safety In Their Neighborhood And The City: The Case Of Antakya

Yakup BULUT, Mehmet KARA

TÜRKİYEDE TARİH ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI KONUSUNDA ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet BAL

An Investigation On College Students' Conceptual Understanding Of Quantum Physics Topics/Üniversite Öğrencilerinin Quantum Fiziğini Kavramsal Anlamaları Üzerine Bir Araştırma

Bayram AKARSU, Hilal COŞKUN, İ. Afşin KARİPER

Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi/Relatıonshıp Of Socıo-Demographıc Characterıstıcs Of Academıcıans Wıth Theır Burnout Levels

Aycan Sağlam SAĞLAM

Yalanlamalı Destanlar İle Masal Tekerlemeleri Arasındaki Benzerlikler/Similiraties Between The Declaring Epies And Fairy Repartee

Münir CERRAHOĞLU

İlköğretim fen ve teknoloji dersi fizik ünitelerinde kavram Haritalarının kullanımı/Use Of Concept Maps About Physics Topics In Primary Science And Technology Courses

Neslihan UTKU, Yunus KARAKUYU, İsmail MARULCU, Mevlüt DOĞAN