İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKUR-YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında yeni programa geçilmesi ile ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımları ön plana çıkarmıştır. Yeni ilköğretim programında kullanılan ölçme değerlendirme metotları süreç ve sonuç odaklıdır. Okullarda uygulanan ve uygulanmak istenen birçok ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerine yönelik etkinliklerin önemli ölçüde eksik ve yetersiz olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri değerlendirme sürecinde öğretmenler tarafından yeterince dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki okur-yazarlık düzeylerini tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve çalışma 2008-2009 öğretim yılında, Giresun ili ilköğretim okullarında görev yapan 20 matematik öğretmeni üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Sonuçlar, matematik öğretmenlerinin çoğunun genel olarak ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanıdıklarını ve ancak geçerlilik ve güvenirlilik kavramları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermiştir. Ayrıca, bu öğretmenlerin, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğinin nasıl sağlanacağı konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları bulunmuştur. Matematik öğretmenleri öğrencilerin matematik ile ilgili önbilgilerini daha çok soru-cevap, problem çözdürme, günlük hayatla ilgili sorular tekniklerini kullanarak tespit etmektedirler.

THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT

The introduction of the new program in the academic year of 2005-2006 places a great emphasis on the new procedures in measurement and assessment. The measurement and assessment techniques used in the new program for elementary education are process and resultfocused. It is known that the activities for a number of measurement and assessment techniques and methods which are already used or asked to be used in schools are, to a considerable extent, incomplete and insufficient. It is a necessity to determine whether or not measurement and assessment procedures are satisfactorily considered during the assessment process of students’ knowledge and skills. The purpose of this study is to determine mathematics teachers’ literacylevel of measurement and assessment. The study, in which was used qualitative research method, was conducted in the academic year of 2008-2009 on twenty mathematics teachers employed in elementary-schools in the Province of Giresun. In the research was used a semi-structured interview form as a tool of data collection. The results indicated most of the mathematics teachers were satisfactorily acquainted with the concepts of measurement and assessment and that most of them were not knowledgeable enough about the concepts of validity and reliability. It was also found in the study that they didn’t scientifically know how to ensure the validity and reliability of measurement instruments. Mathematics teachers establish their students’ entry performance of mathematics through such particular procedures as question-answer, problem-solving, and questions from daily-life.

Kaynakça

Akyıldız, S. (2009). “Ölçmede temel kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler”. (Ed.: S. Çepni ve S. Akyıldız), Ölçme ve değerlendirme. Trabzon: Celepler Matbaacılık. s. 11-27.

Alkan, H. (2007). “Önsöz”. (Ed.: H. Alkan, H.), Ortaöğretim matematik 9. sınıf ders kitabı. İstanbul: Milsan. s. I- IV.

Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. İstanbul: Bilge matbaacılık.

Birgin, O. (2007). “Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki okur-yazarlık düzeyinin incelenmesi”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007) Bildirileri, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, s. 498-503.

Çakan, M. (2004). Öğretmenmerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (2), 99-114.

Çepni, S. (2007). “Performansların değerlendirilmesi”. (Ed.: E. Karip), Ölçme ve değerlendirme Ankara: Pegem A yayıncılık. s. 193-239.

Çepni, S. & Akyıldız (2009). “Özsöz”. (Ed.: S. Çepni ve S. Akyıldız), Ölçme ve değerlendirme. Trabzon: Celepler Matbaacılık. s. III.

Çoban, A. (2002). “Matematik Dersinin İlköğretim Programları ve Liselere Giriş Sınavları Açısından Değerlendirilmesi”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16–18 Eylül 2002), Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.

Dogan, M. (2007). “İlköğretim matematk aday öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007) Bildirileri, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, s. 269-275.

Güven, S. (2002). “Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi”. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (7-9 Haziran 2001) Bildirileri, Bolu: İzzet Baysal Universitesi, s. 413-423.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Linn, L. R & Gronlund, N. E. (1995). Measurement and Assessment in Teaching. USA: A Simon & Schuster Macmillan Company Press .

Özsevgeç, T., Çepni S. & Demircioğlu, G. (2004). “Fen bilgisi öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme okur-yazarlık düzeyleri”. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9-11 Eylül 2004) Bildirileri, İstanbul: Marmara Üniversitesi. s. 93.

Türnüklü, A. (2000). “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme”. Eğitim Yönetimi Dergisi, 6 (4), 543-559.

Yiğit, N., Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R. (1998). “Fizik Derslerinde Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları ve Hedef Davranış Belirleme Becerilerinin Kazanılması İçin Etkinlikler” III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, (23-25 Eylül 1998) Bildirileri, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, s. 140-147.

Webb, N. L. (1992). “Assessment of students' knowledge of mathematics: Step toward a theory”. (Ed.: Dauglas A. Grouws), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, National Council of Teachers of mathematics. New York : A Simon & Schuster Macmillan Company Press. s. I- IV

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { mkusbed208318, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {9}, pages = {497 - 510}, doi = {}, title = {THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT}, key = {cite}, author = {Aksu, Hasan} }
APA Aksu, H . (2013). THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17) , 497-510 .
MLA Aksu, H . "THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 497-510 <
Chicago Aksu, H . "THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 497-510
RIS TY - JOUR T1 - THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT AU - Hasan Aksu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 510 VL - 9 IS - 17 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT %A Hasan Aksu %T THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT %D 2013 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 9 %N 17 %R %U
ISNAD Aksu, Hasan . "THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 17 (Kasım 2013): 497-510 .
AMA Aksu H . THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(17): 497-510.
Vancouver Aksu H . THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(17): 497-510.
IEEE H. Aksu , "THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS’ LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 17, ss. 497-510, Kas. 2013
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

6.2b 3.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin İnançları/ Prospective Elementary Mathematic Teachers' Beliefs About Teaching Mathematics

Olcay SİNAN, Gözde AKYÜZ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKUR-YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Hasan AKSU

VYGOTSKY’NİN SOSYOKÜLTÜREL TEORİSİ BAKIŞ AÇISINDAN YAZMA ÖĞRETİMİ

Dogan YÜKSEL

Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi/ The Investigation Of Preservice Teachers' Technology Integration Competencies From Technological Pedagogical Cont

Sönmez PAMUK, Alpaslan ÜLKEN, Nilay DİLEK

A Critical Theoretical Evaluation On Pro-Poor Tourism And Poverty Alleaviation/Yoksul-Yanlı Turizm ve Yoksulluğu Azaltma Üzerine Kritik Teorik İnceleme

Zuhal ÖNEZ ÇETİN, Hüseyin ÖZGÜR

Ergenlerde Benlik Saygısı Ve Öznel Dindarlık Algısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi/ The Self-Esteem Of Adolescents And The Perception Of Subjective Religiosity In Terms of Certain Variables

Nurten KIMTER

Küreselleşmenin Eğitim Programları Üzerindeki Etkisine İlişkin Akademisyen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma/ Vıews Of Academıcıans On The Effect Of Globalızatıon On Curruculum: A Qualıtatıve Study

Mehmet GÖMLEKSİZ, Hasan KILINÇ

Mehmet Âkif Ersoy'un Şiirlerinde Halk Kültürü Ögeleri - Halk Edebiyatı Ögeleri –/ Folk Culture Elements In The Poems Of Mehmet Akıf Ersoy – Folk Culture Elements –

Arif YİLMAZ

Atasözleriyle Okuma-Yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme/ An Analıysıs On Lıteracy Teachıng Wıth Proverbs

Namık ŞAHBAZ

Türkiye'de Kırsal Göçün Aile Üzerine Etkisi/ The Effect On Famıly Of Rural Mıgratıon In Turkey

Ertuğrul GÜREŞCİ