Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception

Öz Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde verilmekte olan Drama dersinin katılımcıların drama kavramına yönelik algılarına etkisi araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesinin kullanıldığı çalışmada ilk ve son görüşmenin olduğu haftalar arasında 12 haftalık atölye uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 47 son sınıf öğrencisi katılmış ve görüşmeler, 5 ayrı grupla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen verilerin başlıcaları şunlardır: Katılımcılar, 12 haftalık eğitim süresi boyunca bireysel hobi edinmeye daha istekli olmuşlar ve süreç sonunda hobi sahibi olduklarını belirtmişler, hobi sahibi olanlar ise bu ilgi alanlarının yaratıcılıklarını perçinlediğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların drama kavramına atfettikleri yeni kelimelere bakıldığında bu kelimelerin kişisel gelişim ve farkındalık ekseninde olduğu görülmüştür. Süreç başında katılımcılar, drama kavramını oyundan hareketle tanımlamıştır. Son görüşmede ise oyun kavramının içeriğine zihinsel, fiziksel, duyuşsal, eylem, beceri ve amaç kelimeleri eklenmiştir. Kelimelerin ortaklaştığı havuza bakıldığında oyunun eğitsel amacının oyun algısına dâhil edildiğini görmek mümkündür. Çalışma sonucunda Drama dersinin sadece bir yöntem ve teknik dersi değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve farkındalık sürecine yönelik bir katkı niteliği taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Aykaç, M. (2011). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin anlatma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Elkind, D., (2011). Oyunun gücü. Ankara: İmge Kitabevi.

Hogg, M. Vaughan, G. (2014). Sosyal psikoloji. İstanbul: Ütopya Yayınları.

Johnson, P. (2011). Yaratıcılar: chaucer ve dürer’den picasso ve disney’e. İstanbul: NTV Yayınları.

McCaslin, N. (1990). Creative drama in the clasroom. London: Longman.

MEB. (2013). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (5-8. sınıflar), Ankara.

Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

San, İ. (1999). Türkiye’de eğitimde yaratıcı drama çalışmalarının gelişimi. Ömer Adıgüzel (Editör). Yaratıcı Drama 1999-2002 Yazılar. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Şar, A.H., Işıklar, A. (2012). Examination of locus of control, subjective well-being and optimism as the predictors of sport confidence. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 6 (1), 76-84.

Türkçapar, H. (2007). Bilişsel terapi temel ilkeler ve uygulama. (1. Baskı), Ankara: HYB Basım Yayın.

Uysal, B. (2014). Dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırılmasına yönelik yaratıcı drama temelli bir süreç önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Yalçın, A., Aytaş, G. (2006). Tiyatro ve canlandırma: sahneleme bilgileri. Ankara: Akçağ Yayınevi.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

YÖK, http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/49875, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Erişim Tarihi 15.05.2016.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed259982, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception}, key = {cite}, author = {Uysal, Başak} }
APA Uysal, B . (2016). Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (35) , 0-0 .
MLA Uysal, B . "Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <
Chicago Uysal, B . "Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception AU - Başak Uysal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 35 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception %A Başak Uysal %T Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 35 %R %U
ISNAD Uysal, Başak . "Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 35 (Eylül 2016): 0-0 .
AMA Uysal B . Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.
Vancouver Uysal B . Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.
IEEE B. Uysal , "Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 35, ss. 0-0, Eyl. 2016
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7b 3.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi / Examination of Teachers’ Lifelong Learning Tendencies

Muamber YILMAZ

Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders

Alper DEMİRBUGAN

Şair Osmanlı Padişahlarına Dair Bir Eser: Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm / A Work about the Poet Ottoman Sultans: Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm

İsmail AVCI

Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy

İren Özgün NALÇACI, Murtaza AYKAÇ

Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Performans Düzeyleri / The Performance Level of the Inclusion Students Towards the Social Studies Course

Erhan GÖRMEZ

Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler: İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması / The Factors Affecting Economics Profitability: A Case Study of ISO 500 Industry Firms

Süleyman Serdar KARACA, Mehmet KOCAMAN, Necati ALTEMUR, Seda ALDEMİR

Türkiye'de Akademik Başarı Değişkeni Alanında Yapılan Öğrenme Stilleriyle İlgili Çalışmaların İncelenmesi / Researching the Learning Styles in the field of Academic Achievement Variable in Turkey

Orçun BOZKURT, Zülküf ORAK

The Effect of Task-Induced Involvement Load on Incidental Vocabulary Acquisition / Görev Kaynaklı Katılım Yükünün Rastlantısal Kelime Öğrenmeye Etkisi

Ali MERÇ, Tuncay KARALIK

Dramatizasyon Yöntemi ile Okul Öncesi Çocuklara Fen Konularının Öğretimine Yönelik Etkinlikler Oluşturulması / Preparing Activities for Teaching Science Subjects to Pre-School Children Through Dramatization Method

Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER

Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Derse Yönelik Güdülerine ve Bilgisayara ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi / The Effect of Computer Assisted Instruction on Students’ Motivations To

Hasan Güner BERKANT, Yasemin ATMACA