Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik

Çalışmanın amacı, Türkiye’de kurumsal yönetişim ve kurumsal sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi kavramsal bir çerçevede incelemektir. Bu kapsam bağlamında, kurumsal yönetişimin uygulanmasına yönelik mekanizmalar ve kuralları detaylıca ele alınacaktır. Çalışmada, araştırma yöntemi olarak literatür incelemesi kullanılmış ve Türkiye ortamında iş sürdürülebilirliğini sağlamak için şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, bağımsızlık, adalet ve eşitlik gibi bazı etkili kurumsal yönetişim ilkeleri araştırılmıştır. Sonuçlar, Türkiye’deki kurumsal yönetişim düzenlemesinin geliştirildiğini, ancak uygulamanın hala optimize edilmesi gerektiğini, çünkü kurumsal yönetişimin kurumsal sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileyeceğini göstermektedir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik daha fazla kurumsal inovasyon gerektirir çünkü sürdürülebilirlik, bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluk programları aracılığıyla nasıl kâr ve topluma katma değer yaratabileceği ve şirketin doğanın ve çevrenin korunmasına nasıl katkıda bulunabileceği ile ilgilidir. Türkiye’de, yönetim kurulu, komisyon üyeleri kurulu ve denetim komiteleri, bunların etkin uygulanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle liderlik ve yönetim çabaları çok önemlidir. Bununla birlikte, kurumsal yönetişimin uygulanmasının sinerjisini kapsamlı bir şekilde desteklemek için devletin, iş dünyasının ve toplumun katkısına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma, Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında kurumsal yönetişimin uygulanmasına ilişkin önemli bilgiler sağlamaktadır

___

Acar, Muhittin (2018), “İyi Yönetişim İlkeleri”, http://www.seffaflik.org/wpcontent/uploads/2018/06/%C4%B0yi-Y%C3%B6neti%C5%9Fim-%C4%B0lkeleri.pdf (30.03.2021)

Akgül, Urungu (2010), “Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı”, Antropoloji Dergisi, Ankara, 14, ss.133-164.

Alagöz, Mehmet (2004), “Sürdürülebilir Kalkınmanın Paradigması”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, ss.1-23.

Adiloğlu, Burcu (2011), İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Aşıcı, Ahmet Atıl (2021), Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Uyarlaması Mekanizması ve Türkiye Ekonomisi, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi, İPM-Mercator Politika Notu, https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20210106-00011055.pdf (12.04. 2021)

Bahçıvan, Erdal (2021), “İSO Başkanı Bahçıvan: Yeşil Mutabakat, sürdürülebilir kalkınma için yepyeni bir fırsat”, Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com/ekonomi/isobaskani-bahcivan-yesil-mutabakat-surdurulebilir-kalkinma-icin-yepyeni-bir-firsathaberi-615677 (28.03.2021)

Balkan, Bülent (2019), “Sürdürülebilirlik ve Etik İlişkisi”, Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları (Ed. Aysel Gündoğdu), Gazi Kitapevi, Ankara.

Baş, Metin - Uygun, Hilmi (2020), “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesi Üzerine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi: BİST-100 uygulaması”, Turkish Studies-Economy,15(1), 111-125, https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40431 (01.03.2021)

BDDK (2020), “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı”, https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0962.pdf (30.04.2021)

Bilgütay, Hakan - Deniz, Mehmet (2019), “Risk Kültürünün Karar Verme Sürecine Etkisi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 4 (2) , 128-140, https://doi.org/10.29106/fesa.533392

Bozkuş Kahyaoğlu, Sezer (2019), “Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim”, Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları (Ed. Aysel Gündoğdu), Gazi Kitapevi, Ankara.

Çemrek, Fatih - Bayraç, H. Naci (2013). “Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), ss.131-152.

COSO (2017), “Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance Executive Summary”, 2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-PerformanceExecutive-Summary.pdf (30.04.2021)

Deloitte (2021), “Finansal Kurumlarda Risk Dönüşümünün Uygulanması”, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/financial-services/articles/tr-risk-transformationgovernance-and-culture.html (30.04.2021)

Demirbaş, Mahmut – Uyar, Süleyman (2006), Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi, Güncel Yayıncılık: 262, İstanbul.

Diamond, Jared (2002), Çöküş Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır Ya da Yıkılır? (Çev. Elif. Kral), Timaş Yayınları, İstanbul.

Dinç, Engin – Abdioğlu, Hasan (2009), “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) – 100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 12, ss.21.

Dumludağ, Devrim (2014), “Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınma”, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Faruk Aysan, Devrim Dumludağ, Ankara: İmge Kitabevi, ss.15-36.

Elitaş, Cemal - Yıldız, Feyyaz - Karakoç, Mehtap - Özdemir, Serkan (2012), Kurumsal Yönetim Endeksi: Kredi Derecelendirmesi Üzerine Bir Model Önerisi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Engelman, Robert (2014), “Sürdürülebilirlik Sakızının Ötesi”, Dünyanın Durumu 2013 Sürdürülebilirlik Hala Mümkün mü?, Worldwatch Enstitüsü Proje Yöneticileri: Eric Assadourian – Tom Prugh, (Çevirenler: Cana Ulutaş Ekiz – Çağrı Ekiz), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Ergin, Hüseyin - Selimoğlu, Seval Kardeş - Tolkun, Abdulhay, (2016), KİT’lerde Kurumsal Yönetim Etkinliğinin Arttırılmasında İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Rolü: Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49),ss. 1-28.

European Comission (2019) “The European Green Deal”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf(08.04.2021)

Gücenme Gençoğlu, Ümit - Ertan, Yasemin (2012), Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 1-24.

Gümüş, Cemal - Tevfik, Arman Teksin (2019). Kurumsal Mimari Çerçeve Yönetimi’nin Bankacılık Sektöründe Verimliliğe Etkisi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019, 2/1,ss. 21-39.

Gündoğdu, Aysel (2019), “Sürdürülebilirlik ve Sermaye Piyasası”, Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları (Ed. Aysel Gündoğdu), Gazi Kitabevi, Ankara. The Journal of Accounting and Finance- August 2021 Special Issue 113-136

Karacan, Sami - Savcı, Mustafa (2011), “Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Mali Başarısızlık Nedenleri”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21) 2011 / 1,ss. 39-54.

Kardeş Selimoğlu, Seval - Özbek, Cevdet Yiğit (2018), İç Denetim - Uluslararası İç Denetim Standartları ile Uyumlu, Nobel, Ankara.

Kuloğlu, Eşref – Öncel, Mert (2015), “Yeşil Finans Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss.2-19.

Kocmanova, Alena - Hrebicek, Jiri – Docekalova, Marie (2011), “Corporate Governance and Sustaınabılıty”, Economıcs and Management,16,pp. 543-550.

Kuşat, Nurdan (2012). “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), ss.227-242.

Kuşat, Nurdan (2019), “Bir Kalkınma Anlayışı Olarak Sürdürülebilirlik”, Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları (Ed. Aysel Gündoğdu), Gazi Kitapevi, Ankara.

Millstein, Ira M. (2021), “Kurumsal Yönetim Nedir?”, http://www.tkyd.org/files/downloads/hakkimizda/TKYD%20Kurumsal%20Yonetim%20Nedir%202017.pdf (01.03.2021)

On Birinci Kalkınma Planı (2018), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Büyüme Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara, https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2020/04/BuyumeDinamikleriOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf (01.03.2021)

On Birinci Kalkınma Planı (2019), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ankara, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf (01.03.2021)

Orhan, Gökhan (2019), “11. Kalkınma Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, https://ekoiq.com/2019/10/03/11-kalkinma-plani-ve-surdurulebilir-kalkinma-amaclari/ (30.03.2021)

Özenç, Bengisu (2021), “Ekonomistler: İklim Değişikliğinin Maliyeti 2075’e Kadar Yılda 30 Trilyon Dolara Ulaşacak”, https://temizenerji.org/2021/03/30/ekonomistler-iklimdegisikliginin-maliyeti-2075e-kadar-yilda-30-trilyon-dolara-ulasacak/ (30.03.2021)

Sağlar, Jale - Tuan, Kotay (2009), “İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonunun Bağımsız Dış Denetim Maliyeti Üzerindeki Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), ss.343-358 .

Sarıkovanlık, Vedat – Özgür, Cemile (2019), “Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans İlişkisi Üzerine Literatür Taraması”, Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları (Ed. Aysel Gündoğdu), Gazi Kitapevi, Ankara.

Setyahadı R. Rulick - NARSA I Made (2020), “Corporate Governance and Sustainability in Indonesia” Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 12, pp. 885–894

Sayıştay Raporu (2020), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik Hazırlık Süreçlerinin Değerlendirilmesi, T.C. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Raporu, SDG Rapor (10_02_2021)(1).pdf (sayistay.gov.tr) (17.04.2021)

Tuzcu, Arcan (2004), Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)-100 Örneği, Turhan Kitabevi, Ankara.

Ulusoy, Tolga (2019), “Sürdürülebilir Finans ve Dünya Uygulamalar”, Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları (Ed. Aysel Gündoğdu), Gazi Kitapevi, Ankara.

UN (2021), “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, https://sdgs.un.org/2030agenda (30.03.2021)

Willums, Jan-Olaf, (2010), Good Governance: Key to Sustainability, Global Corporate Governance, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cb9aa513-e658-4aff-9685- 95a128cb783e/Willums.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jtCwxSJ (30.03.2021)

TCCB (2021), “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı Konuşması”, https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2021-03-12- ekonomi.pdf (17.04.2021)

Yazıcı, Ayla - Yazıcı, Resül (2017), “İşletmelerde Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınmada Kalite Yönetim Sistemlerinin Önemi: Türkiye Örneği” Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (2), ss.17-26.

Yeldan, Erinç - Acar, Sevil - Aşıcı, Ahmet Atıl - Ünüvar, Burcu (2020), “Ekonomi Göstergeleri Merceğinden Yeni İklim Rejimi”, TÜSİAD, file:///C:/Users/9480/Desktop/Denetim/%C4%B0SAF%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir/ekonomik-gostergeler-merceginden-yeni-iklim-rejimi_20Eylulhigh.pdf (14.04.2021)

Yetkin, Fikret - Sandalcılar, Ali Rıza (2018), “Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkileri”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), ss.43-65.

___

Bibtex @araştırma makalesi { mufad982425, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {113 - 136}, doi = {10.25095/mufad.982425}, title = {Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik}, key = {cite}, author = {Kardeş Selimoğlu, Seval and Yazıcı, Resül} }
APA Kardeş Selimoğlu, S. & Yazıcı, R. (2021). Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 113-136 .
MLA Kardeş Selimoğlu, S. , Yazıcı, R. "Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 113-136 <
Chicago Kardeş Selimoğlu, S. , Yazıcı, R. "Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 113-136
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik AU - Seval Kardeş Selimoğlu , Resül Yazıcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 136 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik %A Seval Kardeş Selimoğlu , Resül Yazıcı %T Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R %U
ISNAD Kardeş Selimoğlu, Seval , Yazıcı, Resül . "Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 113-136 .
AMA Kardeş Selimoğlu S. , Yazıcı R. Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 113-136.
Vancouver Kardeş Selimoğlu S. , Yazıcı R. Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 113-136.
IEEE S. Kardeş Selimoğlu ve R. Yazıcı , "Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 113-136, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.982425
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

99.6b52.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği

Batuhan GÜVEMLİ, Kemal TAYSI, Nazlı SAYGI

“Sat, Kirala Ve Geri Al” İşlemlerinin Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Analizi

Mustafa Uğur AKDOĞAN

2014-2020 Yılları Arasında Muhasebe Ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profilinin İncelenmesi

Funda KARAASLANOĞLU, Elif Tuğba ŞAHİN

Yönetim Performans Ölçütlerinin Raporlanması: Avantajlar ve Dezavantajlar

Hakan CAVLAK

Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabi KÜÇÜKGERGERLİ

Bağımsız Denetçi Görüşlerinin Yatırım Kararları Açısından Önemi: Yeni Bir Kesitsel Anomali mi?

Reşat KARCIOĞLU, Seyhan ÖZTÜRK, Cihan YILMAZ

Şerefiyenin Raporlanmasına Yönelik IASB’nin Yaptığı İyileştirme Çalışmaları ve Mevcut Uygulamanın BIST 50 İşletmeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Yıldız ÖZERHAN, Banu SULTANOĞLU

Gelişmekte Olan Bir Piyasa Olarak Türkiye'de Temettü Sinyalleşme Teorisinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul'da Listelenen Firmalardan Ampirik Kanıtlar

Özgür KAYMAZ, Onder KAYMAZ, Batuhan GÜVEMLİ

İhtiyatlılık İlkesinin Finansal Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkisi: BIST Uygulaması

Yusuf KURT

Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi

Tülay YEL, Ayşe ATASOY