Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının teknostres algılarını ölçmekle birlikte onların bireysel iş performanslarına olan etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, Kütahya ilinde faaliyet gösteren 350 muhasebe meslek mensubunu [serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve yeminli mali müşavir (YMM)] kapsamaktadır. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından yetkilendirilen ve Kütahya SMMM Odası’na kayıtlı meslek mensupları araştırmada önemli bir kısıt olarak kabul edilmiştir. Belirtilen kısıt bağlamında 300 meslek mensubu ile iletişime geçilmiş ve 295 meslek mensubu araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen veriler, “Microsoft Excel 2016” programında kodlanarak “SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0” programına aktarılmış olup bu programda uygun analizler yapılmış ve sonuçlar düzenlenerek değerlendirilmiştir. Araştırmada, meslek mensuplarının karşı karşıya kalmış oldukları teknostresin, bireysel iş performanslarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gelecekte meslek mensuplarının motive edilmesi ve teknoloji kullanımı konusunda donanım sahibi olabilmelerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

The Effect of Technostress on Individual Job Performance of Accounting Professionals: Research in Kütahya Province

In this study, it is aimed to measure the technostress perceptions of accounting professionals and to reveal their effects on their individual job performances. The research includes 350 professional accountants [independent accountant (IA), independent accountant financial advisor (IAFA) and certified public accountant (CPA)] operating in Kütahya. Turkey's Union of Chambers of Certified Public Accountants (TURMOB) authorized and registered by the CPA profession to Kütahya Chamber has been recognized as a significant constraint on research. In the context of the mentioned constraint, 300 professionals were contacted and 295 professionals were determined as the sample of the study. The survey method has been adopted to obtain data in the research. The data obtained were coded in the "Microsoft Excel 2016" program and transferred to the "SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0" program. In this program, appropriate analyzes were made and the results were arranged and evaluated. In the study, it was concluded that the technostress that accounting professionals faced increased their individual work performance. In addition, suggestions were made to motivate members of the profession in the future and to have them equipped with technology use.

Kaynakça

Altaş, Sabiha Sevinç - Çekmecelioğlu, Hülya Gündüz (2015), “Örgütsel Adalet Algısının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı Üzerindeki Etkileri: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 29, 3, ss.421-439.

Atanasoff, Lynn - A.Venable, Melissa (2017), “Technostress: Implications for Adults in the Workforce”, The Career Development Quarterly Blackwell Publishing Ltd., 65, 4, pp.326-338.

Baş, Metin (2019). “Bağlantılı K Örneklem İle Parametrik Olmayan Cochran Q Testi: BIST 100 Uygulaması”, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4, 8, ss.94-107.

Boyer-Davis, Stacy (2019), “Technostress: An Antecedent Of Job Turnover İntention İn The Accounting Profession”, Journal of Business and Accounting, 12, 1, pp.49-63.

Boyer-Davis, Stacy (2018), “The Relationship Between Technology Stress and Leadership Style: An Empirical İnvestigation”, Journal of Business and Educational Leadership, 8, 1, pp.48-65.

Doğrular, Mustafa Mert (2019), Teknostresin Verimlilik Üzerine Etkisi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi.

Eren, Arif Selim - Çiçeklioğlu, Hüseyin (2020), “Örgütlerde Teknostresin Ölçümüne Yönelik Bir Alan Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12, 3, ss.2927-2943.

Eymen, U. Erman (2007), Spss 15.0 Veri Analiz Yöntemleri, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/SPSS_15.0_ile_Veri_Analizi.pdf (25.02.2021). Günlük, Mehmet - Özer, Gökhan - Özcan, Murat (2017),“Meslek Memnuniyeti Ve Bireysel İş Performansı İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Çalışma”, International Review of Economics and Management, 5, 4, ss.1-22.

Hung, Wei Hsi - Chen, Kuanchin - Lin, Chieh Pin (2014), “Does The Proactive Personality Mitigate The Adverse Effect Of Technostress On Productivity İn The Mobile Environment?”, Telematics and Informatics, 32, pp.143-157.

Kopuz, Koray - Aydın, Gamze (2020), “Sağlık Çalışanlarında Teknostres: Bir Özel Hastane Örneği”, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2, 3, ss.249-264.

Kumar, Pardeep - Singh, Pavitar Parkash - Bhuchar, Vivek (2017), “A Study Of Techno Stress İin Relation to Job Satisfaction, Job performance And Mental Health Among IT Professionals”, International Journal of Education and Management Studies, 7, 3, pp.403-407.

Özdamar, Kazım (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I, Nisan Kitabevi, Eskişehir.

Sellberg, Charlott - Susi, Tarja (2014), “Technostress İn The Office: A Distributed Cognition Perspective On Human–Technology İnteraction”, Cognition, Technology & Work, Springer Nature B.V., 16, 2, pp.187-201.

Suharti, Lieli - Susanto, Agung (2014), “The İmpact of WorkloadAnd Technology Competence On Technostress And Performance of Employees”, Indian Journal of Commerce and Management Studies, 5, 2, pp.1-7.

Paşa, Muammer (2007), Stresin Bireysel Performans Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi.

Tarafdar, Monideepa - Pullins, Ellen - Ragu-Nathan, Ts (2015), “Technostress: Negative Effect On Performance And Possible Mitigations”, Information Systems Journal; Oxford, 25, 2, pp. 103-132.

Tanrıöğen, Abdurrahman (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.

Tural, Mehmet (2007), Örgütlerde Performans Yönetimi: Bir Kamu Kuruluşundaki Performans Değerleme Sisteminin İncelenerek Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne Yönelik Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi.

Türk Dil Kurumu (2021), www.tdk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 14.02.2021)

Vinitha, S. - Devika, Kp. – Deborah Sharon, S. (2019), “Factors İnfluencing Technostress And İts İmpact On Work Performance İn An Automobile Company”, International Journal on Global Business Management Research, 8, 2, pp.75-81.

Yener, Serdar (2018), “Teknostresin İş Performansı Üzerindeki Etkisi; Tükenmişliğin Aracı Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 2, ss.85-101.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad933974, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {[email protected]}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {333 - 350}, doi = {10.25095/mufad.933974}, title = {Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma}, key = {cite}, author = {Kestane, Ali and Özbek, Ali} }
APA Kestane, A. & Özbek, A. (2021). Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 333-350 . DOI: 10.25095/mufad.933974
MLA Kestane, A. , Özbek, A. "Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 333-350 <
Chicago Kestane, A. , Özbek, A. "Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 333-350
RIS TY - JOUR T1 - Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma AU - Ali Kestane , Ali Özbek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.933974 DO - 10.25095/mufad.933974 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 350 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.933974 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma %A Ali Kestane , Ali Özbek %T Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.933974 %U 10.25095/mufad.933974
ISNAD Kestane, Ali , Özbek, Ali . "Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 333-350 .
AMA Kestane A. , Özbek A. Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 333-350.
Vancouver Kestane A. , Özbek A. Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 333-350.
IEEE A. Kestane ve A. Özbek , "Teknostresin Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel İş Performanslarına Etkisi: Kütahya İlinde Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 333-350, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.933974
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

98b52.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Teknik Karlılıklarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi

Hakkı GENÇ

Yeni Bir Paradigma Olarak Gerçek Zamanlı Blok Zinciri Muhasebe Sistemi

Betül Şeyma ALKAN

Covid-19’un İşletme Fonksiyonlarına Etkileri: Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bulgular

Ali İhsan AKGÜN

Şerefiyenin Raporlanmasına Yönelik IASB’nin Yaptığı İyileştirme Çalışmaları ve Mevcut Uygulamanın BIST 50 İşletmeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Yıldız ÖZERHAN, Banu SULTANOĞLU

Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme

Yaşar KÖSE, Murat ATİK

“Sat, Kirala Ve Geri Al” İşlemlerinin Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Analizi

Mustafa Uğur AKDOĞAN

2014-2020 Yılları Arasında Muhasebe Ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profilinin İncelenmesi

Funda KARAASLANOĞLU, Elif Tuğba ŞAHİN

Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama

Ahmet ONAY, Serdar BENLİGİRAY

Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabi KÜÇÜKGERGERLİ

Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Şükran GÜNGÖR TANÇ