Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarının aktif karlılığı ve piyasa değerine etki eden finansal oranlarının tespit edilmesidir. Araştırmaya 2018 yıl sonu itibariyle Borsa İstanbul’da işlem gören firmalardan, 2009-2018 yılları arasındaki denetlenmiş yıl sonu bireysel mali verilerine kesintisiz olarak ulaşılabilen 17 firma dahil edilmiştir. Panel veri analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada, bağımlı değişkenler firmaların aktif karlılığı ve piyasa değerleridir. Bağımsız değişkenler cari oran, likidite oranı, dönen varlıklar/aktif toplamı, kısa vadeli finansal borç/aktif toplamı, uzun vadeli finansal borç/aktif toplamı, öz kaynak/aktif toplamı, aktif toplamının logaritması, piyasa değeri / defter değeri, aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı, pay senedi getirisi ve fiyat / kazanç oranları olarak seçilmiştir. Analizler sonucunda, uzun vadeli borçlar/aktif toplamı, öz kaynak karlılığı ve cari oran ile piyasa değeri arasında anlamlı negatif ilişki; aktif toplamı ile piyasa değeri arasında ilişki anlamlı pozitif ilişki; pay senedi getirisi, cari oran ve öz kaynak karlılığı ile aktif karlılık arasındaki anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

Asteriou, Dimitrios - Hall, Stephen (2011), Applied Econometrics, 2nd Edition, NY: Palgrave Macmillan, New York.

Baltagi, Badi Hani (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc, New York.

Binti Mohamad, Nor Edi Azhar - Bin Zolkifli, Ilyas Ariefin (2014), "The determinant factors of real estate investment trust (REIT)’s performance: Evidence from Asian REITs", Indonesian Capital Market Review, 6, pp. 53-59.

Chaudhry, Mukesh - Maheshwari, Suneel - Webb, James (2004), "REITs And Idiosyncratic Risk", Journal of Real Estate Research, 26(2), pp. 207-222.

Çakır, Hafize Meder - Küçükkaplan, İlhan (2012), "İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000–2009 Dönemi İçin Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi(53), ss. 69-86.

Çelik, Şaban - Manan, Melahat Tuğba (2018), "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Risk İle Performans İlişkisi", Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, ss. 60-79.

Çolak, Ender - Alıcı, Aşkın, (2001), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: A’dan Z’ye, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.

Demireli, Erhan - Başcı, Eşref Savaş - Karaca, Süleyman Serdar (2014), "İşletme Sermayesi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1), ss. 79-98.

Erol, Işıl - Tırtıroğlu, Doğan (2008), "The Inflation-Hedging Properties Of Turkish REITs", Applied Economics, 40(20), pp. 2671-2696.

Erol, Işıl - Tırtıroğlu, Doğan (2011), "Concentrated Ownership, No Dividend Payout Requirement And Capital Structure Of REITs: Evidence from Turkey", The Journal of Real Estate Finance and Economics, 43(1-2), pp. 174-204.

Göçer, İsmet - Mercan, Mehmet - Peker, Osman (2013), "Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi", Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi(18), ss. 1-17.

Hassan, Mohamed (2015), Sermaye Yapısı ve Karlılığa Etkisi: Gıda Firmaları Üzerine Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Jakpar, Shaharudin - Tinggi, Michael - Tak, Akmal Hisham - Ruzlan, Nur Amanina (2018), "Determinant Factors of Profitability in Malaysia’s Real Estate Investment Trusts (M-REITS)", 1(1), pp. 72-84.

Karadeniz, Erdinç - İskenderoğlu, Ömer (2011), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Karlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), ss. 65-75.

Kariyawasam, Harendra Nishantha (2019), "Analysing the Impact of Financial Ratios on a Company’s Financial Performance", International Journal of Management Excellence, 13(1), pp. 1898-1903.

Khan, Sultan - Siddiqui, Danish Ahmed (2019), "Factor Affecting the Performance of REITs: An Evidence from Different Markets", SSRN Electronic Journal, 3397481.

Okuyan, Hasan Aydın (2013), "Türkiye'deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi / The Profitability Analysis of the Largest 1000 Industrial Firms in Turkey", Business and Economics Research Journal, 4(2), ss. 23.

Özer, Mustafa - Biçerli, Kemal (2003), "Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi", Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), ss. 55-86.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tanıtım Rehberi (https://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/409 ( Erişim tarihi 17.03.2020) Bilimler Dergisi(42), ss. 11-18.

Şarkaya, Cansu (2007), "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye'ye İlişkin Sektör Analizi", Sosyal Bilimler Dergisi(1), ss. 175-190.

Şimşek, Muammer (2003), "İhracata Dayalı-Büyüme Hipotezinin Türkiye Ekonomisi Verileri İle Analizi, 1960–2002", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), ss. 43-63.

Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2012), Panel Veri Ekonometrisi, Beta Yayınevi, İstanbul.

Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2013), Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı, Beta Yayınları, İstanbul.

Tekin, İlknur (2013), Türkiye'deki Kamu Bankaları ve Özel Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Tüzüntürk, Selim (2007), "Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Heterojenliğinin Önemi: Geleneksel Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), ss. 1-14.

Uluyol, Osman - Lebe, Fuat - Akbaş, Yusuf Ekrem (2014), "Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye Karlılığı Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören Şirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma", İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss. 70-89.

Ünaldı, Mehmet Okan (2018), BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Hisse Performanslarını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Panel Regresyon Yöntemi ile Analizi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yaman, Serdar (2016), Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gıda Firmalarının Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi İle Tespiti (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Yong, Jaime - Allen, David Edmund - Lim, Lee Kian (2009), "Areit Returns From 1990-2008: A Multi-Factor Approach", Proceedings of 18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation, pp. 1522-1529.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad801491, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {[email protected]}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2020}, volume = {}, pages = {255 - 274}, doi = {10.25095/mufad.801491}, title = {Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, Emre and Arslanlı, Kerem Yavuz} }
APA Çelik, E. & Arslanlı, K. Y. (2020). Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (88) , 255-274 . DOI: 10.25095/mufad.801491
MLA Çelik, E. , Arslanlı, K. Y. "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2020 ): 255-274 <
Chicago Çelik, E. , Arslanlı, K. Y. "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2020 ): 255-274
RIS TY - JOUR T1 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi AU - Emre Çelik , Kerem Yavuz Arslanlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.25095/mufad.801491 DO - 10.25095/mufad.801491 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 274 VL - IS - 88 SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.801491 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi %A Emre Çelik , Kerem Yavuz Arslanlı %T Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi %D 2020 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 88 %R doi: 10.25095/mufad.801491 %U 10.25095/mufad.801491
ISNAD Çelik, Emre , Arslanlı, Kerem Yavuz . "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 88 (Ekim 2020): 255-274 .
AMA Çelik E. , Arslanlı K. Y. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; (88): 255-274.
Vancouver Çelik E. , Arslanlı K. Y. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; (88): 255-274.
IEEE E. Çelik ve K. Y. Arslanlı , "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı. 88, ss. 255-274, Eki. 2020, doi:10.25095/mufad.801491
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

98b52.3b