TÜRKİYE’DE SİYASET KARŞITI SÖYLEMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ

Öz Siyasal kültür toplumun siyasete ilişkin inançlarını ve değer yargılarını içerir. Bu çalışmada merkez ve çevrenin siyasete bakış açısı incelenmiştir. Merkezin siyasete bakış açısı tekelci bir nitelik arz etmektedir; siyaset merkeze egemen güçlere mahsus bir alan olarak görülmekte, çevrenin siyasete müdâhil olması istenmemektedir. Çevre ise siyaseti tehlikeli ve bozucu bir alan olarak gör-mektedir. Bunun temelinde de siyasete katılım konusunda hukuksal güvencenin olmaması yatmaktadır. Modernleşme ve AB sürecinin de etkisiyle sözü edilen siyasal kültürde büyük değişimler olmuş, siyaset karşıtı kültür büyük bir oranda değişmiştir. Ayrıca, siyasal katılımda nitelik ve nicelik olarak olumlu yönde ilerlemeler görülmektedir.

Kaynakça

Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, Ankara: Phoenix Yayınları, 2007

Ali Yaşar Sarıbay, Siyasal Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları, 1994

Alpay Kabacalı, Türkiye’de Siyasal Cinayetler, İstanbul: Altın Kitaplar, 1993.

Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi,1993

Cemal Fedayi, “Siyasal Yozlaşma: Teori ve Türkiye Örneği”, Liberal Düşünce, Yıl 5, Sayı 20, Güz 2000

Cemil Meriç, Kültürden İrfana, İstanbul: İnsan Yayınları, 1986

Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul: Alfa Yayınları, 2003

Deniz Baykal, Siyasal Katılma, Ankara: SBF Yayınları, 1970.

Ersin Kalaycıoğlu, “Siyasal Katılma Koşullarına Genel Bir Bakış: Türkiye Örneği”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (Der. E. Kalaycıoğlu, A.Y. Sarıbay), İstanbul: Beta Yayınları, 1986 Faruk K. Timurtaş, Şeyhi'nin Harnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971.

Halis Çetin, “İktidar ve Meşruiyet”, Siyaset, (Ed. Mümtaz’er Türköne), Ankara: Lotus Yayınları, 2003

İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması, İstanbul: Bağlam yayınları, 1994.

İlter Turan, “Türkiye’de Siyasal Kültürün Oluşumu”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (Der. E. Kalaycıoğlu, A.Y. Sarıbay), İstanbul: Beta Yayınları, 1986

İlter Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, İstanbul: Der Yayınları, 1986

İskender Pala, Ş'ir-i kadîm-Şiir Şerhleri, İstanbul, 1997

M. Yusuf Kandehlevî, Hayatü’s-Sahabe, (Çev. Ali Aslan), Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.

Metin Heper, “Osmanlı Siyasal Hayatında Merkez-Kenar İlişkisi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 9-10, 1980

Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2005.

Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1993.

Mustafa Runyun ve Osman Keskioğlu, Fatih Devrinde İlim ve O devirde Yetişen İlim Adamları, Ankara: DİB Yayınları, 1953

Mümtaz’er Türköne, “Siyaset Nedir?”, Siyaset, Ankara: Lotus Yayınları, 2003

Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Bağlam Yayınları, (2. baskı) 2003

Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1993

Özer Ozankaya, Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür, Ankara: SBF Yayını, 1971

Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni-Siyasi Hatıralarım, İstanbul: Emre Yayınları, 1993.

Saîd-i Nursî, Emirdağ Lâhikası, İstanbul: Envar Neşriyat, 1992

Salih Şarman, Rutin Dışı, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2007.

Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (Der. E. Kalaycıoğlu, A.Y. Sarıbay), İstanbul: Beta Yayınları, 1986

Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002

Tanel Demirel vd., “Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk Olgusu”, Liberal Düşünce, Yıl 5, Sayı 20, Güz 2000

Turan Güneş, Araba Devrilmeden Önce, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1982

Türker Alkan, “Baş Seyisimiz Tayyip Erdoğan mı?”, Radikal, 13.6.2007.

Kaynak Göster

APA Fedayi̇, C . (2007). TÜRKİYE’DE SİYASET KARŞITI SÖYLEMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 4 (13-14) , 109-124 .