TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIĞIN AK PARTİ TARAFINDAN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ

Öz Bir temkin ideolojisi olan muhafazakârlık, bir tutum ve değer biçimi olmanın ötesinde tarihselliği, fikirsel bir arka planı olan çok boyutlu ve kapsamlı bir doktrindir. Bu ideolojinin savunularının önemle üzerinde durduğu kavramlar olan itidal, orta yolculuk ve ölçülülük gibi sadece muhafazakârlar için değil, insanın yabancılaşmasını problem edinen herkes için anlamlıdır (Öğün, 1998: 78). Muhafazakârlık aydınlanmanın tepeden tırnağa akılcılığına karşılık temkinli bir okumadır; o toplumsal projeye insan doğasını, tutkularını, inançlarını ve duygularını dâhil eder. İnsana dair tüm bu değerler katı bir rasyonel bakışın çerçevesini aşar. Muhafazakâr düşünceye dair mutlak bir çerçeve kurulamaz çünkü dogmatik bir felsefe değildir çeşitli bağlamlarda, onu belirleyen değerlerin birini veyahut diğerini ön plana çıkaran farklı okumalar üretmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Muhafazakarlık, AK Parti

Kaynakça

AKDOĞAN, Yalçın (2003). Muhafazakar Demokrasi, Ankara: AK Parti Yayınları.

AKDOĞAN, Yalçın (2004). AK Parti ve Muhafazakar Demokrasi, İstanbul: Alfa Yayınları.

AKDOĞAN, Yalçın (2010). Tarihe Düşülen Notlar 17 Aralık AB Zirvesinin Perde Arkası, İstanbul: Alfa Yayınları.

AKINCI, Mehmet (2012). Türk Muhafazakarlığı: Çok Partili Siyasal Hayattan 12 Eylül’e, İstanbul: Ötüken Yayınları.

AKKAŞ, Hasan Hüseyin (2001). Türk Modernleşme Tarihinde Muhafazakar Siyasi Düşünce, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2).

AKKAŞ, Hasan Hüseyin (2009). Türk Modernleşme Tarihinde Muhafazakâr Düşünce, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28).

AKTAŞLI, Hasan Ufuk (2011). Türkiye Muhafazakarlığı ve Kemalizm: Diyalektik Bir İlişki, Doğu Batı (Türk Muhafazakarlığının Eleştirisi), 58.

AKTAY, Yasin (2005). “Müslüman Demokrat Parti Kavramı ve AKP”, Türkiye ve Avrupa’da İslam, Devlet ve Modern Toplum, Ankara: Konrad-Adenaur Stiftung Yay.

AKTAY, Yasin (2010), Korku ve İktidar, İstanbul: Pınar Yayınları.

AKTAY, Yasin (2011), Karizma Zamanları, İstanbul: Timaş Yayınları

AKTAY, Yasin (2013). “İslamcılıktaki Muhafazakar Bakiye, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, İstanbul: İletişim Yayınları.

BAĞLI, Mazhar (2013). Bülbülü Öldürmek Neden Adil Değildir?, İstanbul: Profil Yayıncılık.

BARRY, Norman (2004). “Rasyonalizm Muhafazakarlık Demokrasi.” Şu Kitapta: Uluslararası Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu (UMDS). Ankara: AK Parti Yayınları, .

BELGE, Murat (2013). Muhafazakarlık Üzerine, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, İstanbul: İletişim Yayınları.

BİNGÖL, Yılmaz, AKGÜN Şener (2005/1). Demokratlıktan Muhafazakar Demokratlığa: Demokrat Parti İle Adalet ve Kalkınma Partisinin Karşılaştırmalı Bir Analizi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9).

BİNGÖL, Yılmaz ve ÇOLAK Mustafa (2010), Merkez-Çevre Teorisi Hala Türk Siyasetini Açıklıyor mu?, Türkiye Günlüğü, 100.

BORA, Tanıl (1998) Türk Sağının Üç Hali: Milliyetçilik, Muhafazakalık, İslamcılık, İstanbul: Birikim Yayınları.

BURKE, Edmund. (2005). Gelenekselcilik, (Çev. Bilal Canatan), Muhafazakâr Düşünce, 3.

ÇAHA, Ömer (2004). Muhafazakar Düşüncede Toplum, Uluslararası Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu Kitabı, Ankara: AK Parti Yayınları.

ÇİĞDEM, Ahmet (2013). Sunuş, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, İstanbul: İletişim Yayınları.

ÇİZAKÇA, Murat (2004). Ekonomide Laik Muhafazakar Uzlaşması, Uluslar Arası Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu (UMDS), Ankara: AK Parti Yayınları.

DAĞI, İhsan (2010). Adalet ve Kalkınma Partisi Güvenlik ve Meşruiyet Arayışında Kimlik Siyaset ve İnsan Hakları Söylemi, AK Parti: Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, İstanbul: Kitap Yayınevi

DOĞAN, Sait M (2003). Siyasi Muhafazakarlıkla Örtüşen Toplumsal Muhafazakarlığın Medyatik Tarifi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, 28.

DOĞANAY, Ülkü (2007). AKP’nin Demokrasi Söylemi ve Muhafazakarlık: Muhafazakar Demokrasiye Eleştirel Bir Bakış, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(1).

DUMAN, Zeki M. (2012). Aile Kurumu Üzerine Tarihsel Bir Okuma Girişimi ve Muhafazakâr İdeolojinin Aileye Bakışı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(4).

ERGİL, Doğu (Aralık Ocak 1986). Muhafazakar Düşüncenin Temelleri, AÜSBFD, 41 (1-4).

ERLER, Özgün (2007). Yeni Muhafazakarlık, AKP ve “Muhafazakar Demokrat” Kimliği, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 10.

GÜNDÜZ, Mustafa (2010). Said Halim Paşa’da ‘Medeniyet’ Kavramı, Journal of Islamic Research, 21(2).

İREM, Nazım, Bir Değişim Siyaseti Olarak Türkiye’de Cumhuriyetçi Muhafazakarlık: Temel Kavramlar Üzerine Değerlendirmeler, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, İstanbul: İletişim Yayınları.

KALAYCIOĞLU, Ersin (2000). 1960 Sonrası Türk Politik Hayatına Bir Bakış: Demokrasi Neo-Patrimonyalizm ve İstikrar, Türkiyede Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul: Alfa Yayınları.

KOMSUOĞLU, Ayşegül ve Kurtoğlu, Eskişar Gül M (2009). Siyasal İslam’ın Farklı Yüzleri, İstanbul: Profil Yayınları.

KÖKTAŞ, M. Emin (1997). Din ve Siyaset: Siyaset Davranış ve Dindarlık, Ankara: Vadi Yayınları.

KÖNİ, Hasan ve TORUN İshak (Ekim-Kasım-Aralık 2013). Muhafazakarlık Olgusu ve Amerika Türkiye Örneklerinde Dini Muhafazakarlık, Muhafazakar Düşünce, 38

MARDİN, Şerif (1985). Tanzimat Dönemi İktisadi Düşüncesi, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yayınları.

MERT Nuray (2013). Muhafazakarlık ve Laiklik, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, İstanbul: İletişim Yayınları.

NEBATİ, Nureddin (2014). Milli Görüşten Muhafazakar Demokrasiye, İstanbul: Alfa Yayınları.

OCAK, Ahmet Yaşar, Türkler Türkiye ve İslam: Yaklaşım, Yöntem ve Yorum Denemeleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

ÖĞÜN, Süleyman Seyfi (1998). “Türk Muhafazakarlığının Açık İkilemleri Üzerine”, Doğu Batı: Gericilik Nedir?, 3: 77-84.

ÖZIPEK, Bekir Berat (Kış 2007). Muhafazakarlık Nedir?, Köprü De rgisi, 97.

ÖZIPEK, Bekir Berat (2011). Muhafazakarlık: Akıl Toplum Siyaset, İstanbul: Timaş Yayınları.

ÖZIPEK, Bekir Berat (2013). Muhafazakarlık, Devrim ve Türkiye, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, İstanbul: İletişim Yayınları.

SAFİ, İsmail (2007). Türkiye’de Muhafazakar Siyaset ve Yeni Arayışlar, Ankara: Lotus Yayınları.

SAİD, Halim Paşa (2012). Buhranlarımız, İstanbul: İz Yayıncılık.

SALLAN, Gül Songül (Kış 2000). Yeni Sağın İdeolojik Yükselişi ve Yeni Sağda Sosyolojiye Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği, Ekonomik Yaklaşım, 11(39).

SMIRNOV, Andrey (2010). Nedensellik ve İslam Düşüncesi, (Çev. Fethi Kerim Kazanç), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(1): 277‐293.

TAŞKIN, Yüksel (2007). Anti Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakar Entelijansiya, İstanbul: İletişim.

TELATAR, Gökhan (2012). Yeni Muhafazakar Demokrasinin Yayılması ve Amerikan Dış Politikası, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(3).

ULUÇ, Vahap A (2014). Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal’ın Siyasi Düşüncesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23).

VERGİN, Nur (2007). Merkeze Talip Bir Çevre Partisi’nin Önlenemez Yükselişi, Türkiye Günlüğü, 90.

YILMAZ, Murat (2013). Türk Düşüncesi Dergisi, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık, İstanbul: İletişim Yayınları. 6.9.2014

Kaynak Göster

APA Nebati̇, N . (2014). TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIĞIN AK PARTİ TARAFINDAN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 11 (41-42) , 179-205 .