TÜRK MUHAFAZAKÂR-LİBERAL SİYASÎ DÜŞÜNCESİ VE ALİ FUAD BAŞGİL (1899-1967)

Öz Ali Fuad Başgil (1899-1967), Türk muhafazakâr-liberal siyasî düşüncenin bilkuvve hâlden bilfiil hâle geçmesinde etkili olan en önemli münevverdir. Başgil siyasî düşüncesinde, muhafazakâr düşüncenin belirli özellikleri ele alınmakta, bu özelliklerden milliyetçilik ve maneviyatçılık düşüncesi ortaya çıkmakta; beraberinde Türk-İslâm zihniyetini arşınlamakta (ıstılahlar, yönetim biçimi, siyaset ve sosyo-kültürel yaşam biçimi vb.) diğer taraftan da modern düşünce içerisinde belirgin hâle gelmiş olan liberal düşünce dünyasında gezinmektedir. Başgil asırlardır tevarüs eden Türk-İslam zihniyet dünyası ve muhafazakâr, milliyetçi ve maneviyatçı düşünceyle liberal düşünceyi terkip etmektedir. İşte bu anlamıyla, Başgil’in siyasi düşüncesi nazarî olan ile amelî olanın terkibinin merkezinde konumlanır.

Kaynakça

BAŞGİL, A.F. (1940), “Vatandaşların Âmme Hakları ve Millî Câmianın Emniyet ve Disiplini Meselesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), Cilt: 6, Sayı: 2-3, ss.289-300.

BAŞGİL, A.F. (1941), “Muasır Devlette Memur Meselesi ve Memurların Meslekî Vazife ve Terbiyesi” İÜHFM, Cilt:7, Sayı:4, ss. 790-803.

BAŞGİL, A.F. (1943), “Siyasal Bilgiler Okulu 86. Yıldönümünde Müdür Ordinaryüs Profesör Doktor Fuad Başgil’in Söylediği Nutuk” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (AÜSBFD) Cilt:1, Sayı:1, ss.5-17.

BAŞGİL, A.F. (1947), “Devletin Ülke Unsuru” İÜHFM, Cilt: 13, Sayı: 4, ss.1261-1281.

BAŞGİL, A.F. (1951), “İdare İlimleri Beynelmilel Enstitüsü 1951 Nis-Monako Kongresinin 31 Mayıs Kapanış Toplantısında Yapılan Konuşma” İÜHFM, ss.530-534.

BAŞGİL, A.F. (1957), “Le Probleme de la Protection des Droits Dans la Democratie et Les Lacunes de Notre Loi Constitutionelle” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Cilt:7, Sayı:7, ss.56-97.

BAŞGİL, A.F. (1960), İlmin Işığında Günün Meseleleri, (Der.) Hatiboğlu, Ali ve Dayı, İsmail, Yağmur Yayınları, İstanbul.

CAPPELLETTI, F.A. (1990), “De La Libre Pensee au Droit a la Libre Communication des Pensees et des Opinions” Law and the State In Modern Times, (Ed.) Maihoffer, Werner, et Sprenger, Gerhard, Franz Steiner Verlag, Stuggart, ss.144-7.

CANTO-SPERBER, M. (1996), Dictionnaire d’Ethique et de Philosophie Morale, Tome 1, PUF, Paris.

HALDUN, İ. (2008), Mukaddime I, (Osm. Terc.), Sahib, Pirizâde Mehmed, Klasik Yayınları, 1.Basım, (Haz.) Yıldırım, Yavuz vd. İstanbul.

HOBBES, T.(1995), Leviathan, (Çev.) Lim, Semih, Yapı Kredi Yayınları, 2.Baskı, İstanbul.

HOFF, O. (1993), Petit Dictionnaire d’Ethique, (Tra.) Sosoe, Lukas K. CERF, Paris.

LOCKE, J. (2003), Two Treatise of Government and A Letter Concerning Toleration, (Ed.) Shapiro, Ian, Yale University Press.

MONTBRIAL, T. (2006), Géographie Politique, PUF, PARİS.

MONTESQUIEU, C.L. (1900), De l’Esprit des Lois Tome:1, Garnier Freres, Paris.

PERENIC, A. (1990), “La Primaute de l’individu ou la Primaute du Systeme Politique” -63, Law and the State In Modern Times, (Ed.) Maihoffer, Werner, et Sprenger, Gerhard, Franz Steiner Verlag, Stuggart, ss.58-63.

POCOCK, J.G.A. (2003), The Machiavellian Moment, Princeton University Press, U.S.A.

SÂMİ, Ş.(1998), Kamûs-ı Türkî, Alfa Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.

TOPÇU, N.(2015), Millet Mistikleri: Ruh Cephesinden Simalar, (Haz.) Kara, İsmail ve Erverdi, Ezel, Dergâh Yayınları, 4.Baskı, İstanbul.

VIALA, A. (2010), Philosophie du Droit, Ellipses, Paris.

Kaynak Göster

APA Kavuncuoğlu, S . (2017). TÜRK MUHAFAZAKÂR-LİBERAL SİYASÎ DÜŞÜNCESİ VE ALİ FUAD BAŞGİL (1899-1967) . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 14 (52) , 141-160 .