TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASINDA ‘TÜRK MUHAFAZAKÂRLIĞI’ SORUNSALI ve KÜLTÜREL MUHAFAZAKÂRLIK OLARAK ‘TÜRK MUHAFAZAKÂRLIĞI

Öz Elinizdeki makale entelektüel ve siyasi bir gelenek olarak ‘Türk muhafazakârlığı’ meselesini ele alıyor. Bu amaçla makale iki ana bölüm olarak yazıldı. İlk bölüm Türk muhafazakârlığı hakkında yapılmış araştırmaların genel karakteristiği ve eleştirel bir değerlendirmesini ihtiva ederken ikinci bölüm Türk muhafazakârlığı hakkında alternatif bir yorumu gündeme getiriyor. Söz konusu yoruma göre Türk muhafazakârlığı, Batı muhafazakârlığı gibi, sosyal bir sınıfa dayanan ‘entelektüel ve siyasi bir gelenek’ olarak düşünülemez. Bunun yerine o, Türk halkının İslami geleneği ve kültürüne dayanan ‘kültürel bir muhafazakârlık’ olarak düşünülmelidir.

Kaynakça

AKTAŞLI, Hasan Ufuk (2011) ‚Türk Muhafazakârlığı ve Kemalizm: Diyalektik Bir İlişki‛, Doğu Batı, (58) : 147-161

AYVAZOĞLU, Beşir (2006), ‚Türk Muhafazakârlığının Kültürel Kuruluşu‛, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (5), İstanbul: İletişim Yay.: 509-532

BENETON, Philippe (1991), Muhafazakârlık, çev. Cüneyt Akalın, İstanbul: İletişim Yay.

BERKES, Niyazi, (2002), Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu Batı Yay.

BORA, Tanıl (1997), ‚Muhafazakârlığın Değişimi ve Türk Muhafazakârlığında Bazı Yol İzleri‛, Toplum ve Bilim (74) :6-30

BORA, Tanıl (1998), Türk Sağının Üç Hali: Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslamcılık, İstanbul: Birikim Yay.

BURKE, Edmund, (1982), Reflections on the Revolution in France, London: Penguin Books,

ÇİĞDEM, Ahmet (1997), ‚Muhafazakârlık Üzerine‛, Toplum ve Bilim (74): 32-50

ÇİĞDEM, Ahmet (2006), ‚Sunuş‛, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (5), İstanbul: İletişim Yay.: 13-19

GÜNGÖRMEZ, Bengül (2011), Eric Voegelin, İnsanlık Draması, Din-Politika İlişkileri, İstanbul; Paradigma Yayınları

HABERMAS, Jürgen (2009), Doğacılık ve Din Arasında, Felsefi Denemeler, çev. Ali Nalbanti, İstanbul: Yapı Kredi Yay.

İREM, Nazım (1997), ‚Kemalist Modernizm ve Türk Gelenekçi-Muhafazakârlığının Kökenleri‛, Toplum ve Bilim (74): 52-101

İREM, Nazım (2011), ‚Türk Muhafazakâr Modernleşmesinin Sınırları: Kültürcü Özgünlük ve Eksik Liberalizm‛, Doğu Batı (58): 27-36

KARA, İsmail, (1986), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, Metinler/Kişiler İçinde, İstanbul: Risale Yay.

KARPAT, Kemal H, (2010a) İslâm’ın Siyasallaşması, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

KARPAT, Kemal H, (2010b), Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din, İstanbul: Timaş Yay.

KÜÇÜKÖMER, İdris (1994), ‚Batılaşma‛ Düzenin Yabancılaşması, Ankara: Bağlam Yay.

MERİÇ, Cemil (2000), Mağaradakiler, İstanbul: İletişim Yay.

MERİÇ, Cemil (1974), Umrândan Uygarlığa, İstanbul: Ötüken Yay.

MOLLAER, Fırat (2008), Türkiye’de Liberal Muhafazakârlık ve Nurettin Topçu, İstanbul: Dergâh Yay.

NISBET, Robert A. (1966), The Sociological Tradition, NewYork: Basic Books, Inc Publishers

ONARAN, Burak, Sibel Yardımcı (2012), ‚Dindarlık, Muhafazakârlık ve Modernlik‛, Sosyolojik Tartışmalar (2): 3-7

ÖĞÜN, Süleyman Seyfi (1997), ‚Türk Muhafazakârlığının Kültür Kökleri ve Peyami Safa’nın Muhafazakâr Yanılgısı‛, Toplum ve Bilim (74): 102-152

ÖĞÜN, Süleyman Seyfi (2004), Muhafazakârlık Soruşturması (Mülakat), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, (1): 135-141

ÖZİPEK, Bekir Berat (2004), Muhafazakârlık, Akıl, Toplum, Siyaset, Ankara: Liberte Yay.

RORTY, Richard, Vattimo Gianni (2005), The Future of Religion, ed. Santiago Zabala, New York: Columbia University Press

Said Halim Paşa (2012), Buhranlarımız ve Son Eserleri, İstanbul: İz Yay.

TOCQUEVILLE, Alexis de (2010), Democracy in America, Ed. Eduardo Nolla, Indianapolis: Liberty Fund

ÜLKEN, Hilmi Ziya (1959), ‚Batıda ve Bizde İrtica‛, Türk Düşüncesi

VATTIMO, Gianni, Derrida Jacques (2011), Din, çev. Durdu Kundakçı, M. Emin Özcan, Ankara: Dost Yayınları

VOEGELIN, Eric, (1993), Die Politischen Religionen, : Wilhelm Fink Verlag

YILMAZ, Murat, (2006), ‚Mehmet Akif Ersoy‛, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (5), İstanbul: İletişim Yay: 318-333

Kaynak Göster

APA Güngörmez, B . (2014). TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASINDA ‘TÜRK MUHAFAZAKÂRLIĞI’ SORUNSALI ve KÜLTÜREL MUHAFAZAKÂRLIK OLARAK ‘TÜRK MUHAFAZAKÂRLIĞI . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 10 (39) , 161-177 .