SAVAŞA DAİR TEORİK BİR YAKLAŞIM, ŞİDDET, ASKERİ DEVRİM VE SAVAŞIN KÜRESELLEŞMESİ

Öz Savaş ve şiddet insanlık tarihine yön veren en önemli meselelerdir. Bu makale teorik olarak “şiddet”, “savaş”, “askeri devrim” ve “savaşın küreselleşmesi” meselelerini ele alıyor. Makalemizde savaş ve şiddetin sosyolojisi temelinde devlet, ordu ve küresel sistem ilişkisi tartışılacaktır. Bu makalede ayrıca savaş fenomeni savaş, şiddet ve insan doğası hakkında fikirleri olan düşünürlere göre ele alınacaktır. Bu çerçevede demokrasilerin şiddetin ve savaşların sonunu getirip getirmediğinin sorgulamanın yanı sıra küresel sistemin bir milletler barışını mı yoksa uluslararası bir şiddet düzenini mi getirdiği de tartışılacaktır. Son olarak makalenin kontekstinde ülkemizde, yani Türkiye’de ordu millet ilişkisine dair kısa bir değerlendirme de yapılacaktır.

Kaynakça

ARSLAN, H. (2016), Röportaj, “15 Temmuzun Işığında Türkiye”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl:13, Sayı: 49

ALEKSIYEVIÇ, S. (2018), Çinko Çocuklar, çev. Fatma & Serdar Arıkan, Kafka Yayınları, İstanbul.

ALEKSIYEVIÇ, S. (2017), Kadın Yok Savaşın Yüzünde, çev. Günay Çetao Kızılırmak, Kafka Yayınları, İstanbul.

ARENDT, H. (2009), Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları, çev. Bülent Peker, İstanbul.

BOYM, S. (2016), Başka Bir Özgürlük: Bir Fikrin Alternatif Tarihi, çev. Cemal Yardımcı, Metis Yayınları, İstanbul.

CAFORIO, G. (2017), Askeri Sosyoloji, ed. Zafer Uzun, Hakan Bayramlık, Nobel, Ankara.

CLAUSEWITZ, C. (2018), Savaş Üzerine, çev. H. Fahri Çeliker, Alfa Yay., İstanbul.

DUMAN, Z. (2016), “15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Sosyolojik Okuması”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl:13, Sayı:49, s.103-118

ELIAS, N. (2000), Uygarlık Süreci, çev. Ender Ateşman, İletişim Yayınları, İstanbul.

MALESEVIC, S.(2018). Savaşın ve Şiddetin Sosyolojisi, çev. Suzan Sarı, Hece Yayınları, Ankara.

MOOR, R. (2018), Patikalar Üzerine Bir Keşif, çev. Burcu Halaç, Kolektif Yayınları, İstanbul.

MÜNKLER, H. (2012). İmparatorluklar: Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı, çev. Zehra Aksu Yılmazer, İletişim Yayınları, İstanbul.

PARKER, G. (2018), Askeri Devrim, çev. Tuncay Zorlu, Küre Yayınları, İstanbul.

SAİD HALİM PAŞA (2017), Buhranlarımız ve Son Eserleri, İz Yayıncılık, İstanbul.

SCHMITT, C. (2009), Tarih ve Siyaset Üzerine İki Deneme, çev. Gültekin Yıldız, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.

STEINBERG, J. (2018), Bismarck, çev. Hakan Abacı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

WEBER, M. (1998), Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, İletişim Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Güngörmez Akosman, B . (0219). SAVAŞA DAİR TEORİK BİR YAKLAŞIM, ŞİDDET, ASKERİ DEVRİM VE SAVAŞIN KÜRESELLEŞMESİ . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 15 (56) , 41-52 .