BİR EGEMENLİK MESELESİ OLARAK KÜLTÜREL İKTİDAR

Öz Kültür kavramı çok boyutlu bir kapsama sahiptir. Toplumların temel yapıtaşlarından biri olarak kültür, bir değerler bütünü olarak görülebilir. Kültür aynı zamanda eser, ürün ve hayat algısıdır. Kültürel iktidar kavramı çoğunlukla ideolojik bakışlar ekseninde algılanmıştır. Kültürel iktidarı anlamak, meselenin iki boyutu olan kültür ve iktidar kavramlarına bakmayı zorunlu kılmaktadır. Kültür “Batılılaşmak” olarak ifade edilebilecek bir kapsama işaret eder. İktidar ise, kültürün taşıyıcısıdır. Bu makale, kültürel iktidarın egemenliğe dair bir tehdit olup olmadığını sorgulamaktadır. Çalışmada kültürel iktidar kavramının tarihsel ve gündelik hayatta neye karşılık geldiği üzerine düşünülecektir

Kaynakça

Alatlı, A. (2019). “Kültürel İktidar Varsa Kültürel Muhalefet de Vardır”. Açık Medeniyet, Sayı: 18: 32-35.

Arslan, H. (1999). “Bilim, Bilimsel Bilgi ve İktidar”. Doğu-Batı. 63-89.

Arslanbenzer, H. (2011). Türkiye’de Kültürel İktidar Solda mı?. İstanbul: Avangard Yayınları.

Benjamin, W. (2000). Pasajlar. (çev.: Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bora, T. (2018). Zamanın Kelimeleri: Yeni Türkiye’nin Siyasi Dili İstanbul: İletişim Yayınları.

Bourdieu, P. (2006). Sosyoloji Meseleleri. Ankara: Heretik Yayınları.

Demir, Ö.- Mustafa A. (1991). Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayınları.

Demirel, S. (2019). “Çoğulculuğun Sloganlaştığı Bir Vasatta Kültürel Aynılaşma”. Açık Medeniyet, Sayı: 18: 23)

Duralı, Ş. T. (2006). Çağdaş Küresel Medeniyet: Anlamı, Gelişimi, Konumu”. İstanbul: Dergah Yayınları.

Duralı, Ş. T. (2018). Omurgasızlaştırılmış Türklük. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Durkheim, E. (2005). Dini Hayatın İlkel Biçimleri. İstanbul: Ataç Yayınları.

Duverger, M. (2011). Siyaset Sosyolojisi. Çev. Şirin Tekeli, İstanbul: Varlık Yayınları.

Eagleton, T. (2000). Kültür Yorumları. İstanbul: Ayraç Yayınları.

Erdoğan, R. T. (2017): https://kultursurasi.ktb.gov.tr/TR-175189/sayin-cumhurbaskani-receptayyip-erdogan39in-acilis-kon-.html, Erişim Tarihi: 15.02.2020).

Giddens, A. (1994). Modernliğin Sonuçları, (Çev. Ersin Kuşdili), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Gramsci, A. (2014). Hapishane Defterleri, (Çev. Adnan Cemgil), İstanbul: Belge Yayınları.

Hazır, I. K. (2014). “Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik”, Cogito. 230-261.

İnsel, A. (1999). “Cumhuriyet Döneminde Otoritarizm”, Bilanço 1923-1998 Siyaset Kültür Uluslararası İlişkiler. (Ed). Zeynep Rona, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları: 110-120.

Kalın, İ. (2016). Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş. İstanbul: İnsan Yayınları.

Kalın, İ. (2018). Barbar, Modern, Medeni: Medeniyet Üzerine Notlar. İstanbul: İnsan Yayınları.

Karakaş, M. (2015). Modernlik Küreselleşme ve Türkiye’nin Kimlikler Evreni. İstanbul: Küre Yayınları.

Karpat, H. K. (2014). Türk Siyasi Tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları

Kaya, A. (2015). “Pierre Bourdieu‟nün Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı”, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi. Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı ve Ümit Tatlıcan (Der.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kutay, M. T. (2017). “Kültürel İktidarın El Değiştrimesi ve Türklüğün Yeniden İnşası”. AK Parti’nin 15 Yılı: Toplum. İsmail Çağlar ve Ali Aslan (Ed.). İstanbul: Seta Yayınları. 49-62.

Mardin, Ş. (1992). Makaleler 3 Türkiye’de Din ve Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları.

Öğün, S. S. (2019). “Kültür Üzerine” Açık Medeniyet, Sayı: 18: 18.

Özay, M. (2019). “Kültürel İktidar Kapışmasında İdeolojiler”. Açık Medeniyet, Sayı: 18: 28.

Poggi, G. (2007). Modern Devletin Gelişimi. Sosyolojik Bir Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Poggi, G. (2008). Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Tomlinson, J. (2000). Küreselleşme ve Kültür. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Yıldırım, E. (2018). Türkiye’nin Yeni Kültürü: Kültür Savaşlarından Kültürel İktidara. İstanbul: Pınar Yayınları.

Kaynak Göster

APA Çakırca, B . (2020). BİR EGEMENLİK MESELESİ OLARAK KÜLTÜREL İKTİDAR . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 16 (58) , 189-203 .