İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu araştırmanın amacı, Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunları, ilkokul yöneticileri ve sınıf öğretmenlerinin görüşleri ışığında ele almaktır. Araştırmanın yürütülmesinde, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2019 yılında İstanbul ili Beyoğlu ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan on iki sınıf öğretmeni ve iki ilkokul yöneticisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Ölçüt örnekleme yöntemiyle araştırmanın amacına uygun olarak İstanbul İli Beyoğlu ilçesinde yer alan ilkokullardan en fazla Suriyeli öğrenci sayısına sahip olan okul tercih edilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde kullanılan bir diğer ölçüt, görüşme yapılacak olan ilkokul yöneticileri ve sınıf öğretmenlerinin en az dört yıl yabancı uyruklu öğrencilere eğitim vermiş olmasıdır. Araştırmada verilerin toplanmasında görüşme ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri alınan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda ilkokul yöneticileri ve sınıf öğretmenlerine on bir soru sorulmuştur. Araştırmada, gözlem türlerinden yapılandırılmamış gözlem tekniği kullanılmış olup, katılımcı rolü bakımından katılımcı olmayan gözlemci türü tercih edilmiştir. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda başta dil sorunu olmak üzere birden fazla sorun alanı ortaya çıkmıştır. Çalışmada ortaya çıkan sorunların nedenleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri de irdelenmiştir.

According to Primary School Administrators and Classroom Teachers Syrian Refugee Student’s Problems and Their Solutions

The aim of this research is to examine the problems of Syrian Refuuge students who are studying at the public school of in the light of school primary school administrators’ and teachers’ opinions. Case study designs were used from the research design while conducting the research. The participants of this qualitative research is in 2019 year, 12 teachers’ and 2 primary school administrators’ working in the primary school in Istanbul, Beyoğlu district. While creating the study group the method of criterion sampling were used. The school with the highest number of Syrian students in Beyoğlu province was preferred. The other criterion that is used in the formation of study group is that the teachers and the primary school administrators’ who are going to have an interview would have given education to foreign student at least 4 years. In the research, interview and observation techniques were used to collect data. During the interview, semi-structured interview form developed by researcher and approved by field expert was used. In the form of semi-structured interview 11 questions were asked to primary school administrators’ and teachers’. In the research, unstructured observation technique was used from among observation techniques and non-participative observation type was used in terms of researchers role. While analyzing qualitative data content analysis method was applied. As a result of the research, more than one problem area has emerged, especially the language problem. The causes of the problems arising in the study and suggestions for solutions to the problems are also examined.

Kaynakça

Akalın, A. T. (2016). Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmen çocukların eğitim sorunları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Almadani, D. S. (2018). Syrian refugee students academic and social experinces in american public schools (Doctoral Dissertations). DePaul University, ABD, https://via.library.depaul.edu, sitesindeki adresinden edinilmiştir (Erişim Tarihi: 17.11.2019).

Bajaj, M. & Bartlett, L. (2017). Critical transnational curriculum for immigrant and refugee students. Curriculum Inquiry Journal, 47, 25-35.

Başar, M., Akan, D. & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1571-1578

Bhugra, D. (2004). Migration, distress and cultural identity. British Medical Bulletin, 69(1), 129-141.

Bunar, N. (2019). Education of refugee and asylum-seekin children. Oxford Research Encyclopedias, 10, 1-10.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma yöntemleri (On sekizinci baskı). Ankara: Pegem.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. M.Bütün, M. ve S. Demir (Çev.). (Üçüncü baskı), Ankara: Siyasal.

Creswell, J. W. (2017). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri (Çev. Özcan, H.). Ankara: Anı.

Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü güncel veriler https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 adresindeki sitesinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 18.09.2019).

Graham, H. R., Minhas, R. S. & Paxton, G. (2016). Learning problems in children of refugee background: A systematic review. American Academy of Pediatrics, 137(6), 1-15.

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252.

Güllüpınar, F. (2012). Göç olgusunun ekonomi-politiği ve uluslararası göç kuramları üzerine bir değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-85.

Hek, R. (2006). The role of education in the settlement of young refugees in the UK: The Experiences of Young Refugees. Practice Social Work in Action, 17, 157-171.

İçduygu, A. & Sirkeci, İ. (1999). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri. O. Baydar (Ed.), 75 Yılda Köylerden Şehirlere. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2019). İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriyeli Çocukların Eğitim- Öğretimi Konulu Koordinasyon Toplantısı https://istanbul.meb.gov.tr/www/suriyeli-cocuklarin-egitim-ogretimi-konulu-koordinasyon-toplantisi/icerik/1459 adresindeki sitesinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 09.09.2019).

Kanu, Y. (2008). Educational needs and barriers for african refugee students in Manitoba. Canadian Journal of Education, 31(4), 915-940.

Karakoç, R. (2011). Göç edenlerin kentsel bütünleşme ve siyasal katılma durumlarına yönelik bir araştırma: Konya örneği. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 241-262.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (Yirmi yedinci baskı). Ankara: Nobel.

Kardeş, S. & Akman, B. (2018). Suriyeli sığınmacıların eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1224-1237.

Kubbani, A. (2019). Türkiye’de yaşayan geçici koruma statüsündeki suriyelilerin göç travmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Koehler, C. & Schneider, J. (2019). Young refugees in education: the particular challenges of school systems in Europe. Comparative Migration Studies, 28, 1-20.

Konkina, E. V., Lutovina, E. E., Anatolievna, N. N. & Egorova, Y. N. (2015). Socio-psycho-pedagogical support of migrant children adjustment in educational institutions. International Education Studies, 8(4), 210.

Matthews, J. (2008). Schooling and settlement: Refugee education in Australia. International Studies in Sociology of Education, 18, 31-45.

Merriam, S. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev.). Ankara: Nobel. Milli Eğitim Bakanlığı, (2019). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi (PICTES). https://pictes.meb.gov.tr/pys/login/, adresindeki sitesinden edinilmiştir (Erişim tarihi: 21.01.2020).

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (ikinci Baskı). Thousand Oaks, California: Sage.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Edt.). Ankara: Pegem Akademi.

Sağlam, S. (2017). Türkiye'de iç göç olgusu ve kentleşme. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 5, 33-44. http://dergipark.gov.tr, adresindeki sitesinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 05.09.2019).

Sağlam, H. İ. & Kanbur, N. İ. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323.

Sayın, Y., Usanmaz, A. & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13.

Şensin, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Suriye’den göçle gelen öğrencilerin eğitimlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Tanoğlu, A. (1969). Nüfus ve yerleştirme. (ikinci baskı). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Taşçı, F. (2009). Bir sosyal politika sorunu olarak göç. Kamu-İş Dergisi, 10(4), 177-204.

Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184.

Tunç, A. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi, 2(2), 29-63.

Türk Dil Kurumu. (2019). http://www.tdk.gov.tr/ siteden edinilmiştir (Erişim tarihi: 30.08.2019).

Tümtaş, M. S. & Ergun, C. (2016). Göçün toplumsal ve mekansal yapı üzerindeki etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1347-1359.

Türnüklü, A. (2001). Eğitimbilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26(120), 8-13.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (On birinci baskı), Ankara: Seçkin.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { muefd809182, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {231 - 249}, doi = {10.21666/muefd.809182}, title = {İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Alkalay, Gizem and Kıral, Bilgen and Erdem, Ali Rıza} }
APA Alkalay, G , Kıral, B , Erdem, A . (2021). İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 231-249 . DOI: 10.21666/muefd.809182
MLA Alkalay, G , Kıral, B , Erdem, A . "İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri" . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 231-249 <
Chicago Alkalay, G , Kıral, B , Erdem, A . "İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 231-249
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri AU - Gizem Alkalay , Bilgen Kıral , Ali Rıza Erdem Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21666/muefd.809182 DO - 10.21666/muefd.809182 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 249 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/muefd.809182 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %A Gizem Alkalay , Bilgen Kıral , Ali Rıza Erdem %T İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %D 2021 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21666/muefd.809182 %U 10.21666/muefd.809182
ISNAD Alkalay, Gizem , Kıral, Bilgen , Erdem, Ali Rıza . "İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Mayıs 2021): 231-249 .
AMA Alkalay G , Kıral B , Erdem A . İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. MSKUEFD. 2021; 8(1): 231-249.
Vancouver Alkalay G , Kıral B , Erdem A . İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 8(1): 231-249.
IEEE G. Alkalay , B. Kıral ve A. Erdem , "İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 231-249, May. 2021, doi:10.21666/muefd.809182
  • ISSN: 2148-6999
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mugla Sitki Kocman University

1.1b 526

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gökhan ÇALGICI, Feral OGAN-BEKİROĞLU

Kovid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Öz-yansıtma ve Öz-Düzenleme Deneyimleri ve Uygulamaları

Ayşegül TAKKAÇ TULGAR

Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının Değerlendirilmesi

Özlem Akın MART, Sadık KARTAL

Okul Müdürlerinin Örgütsel İletişim Yeterlikleri

Nazlı Sıla ÖNER, Tuğba HOŞGÖRÜR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hasan DAM

Öğretmenlerin Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Okay DEMİR, Seda AKTI ASLAN

Yaratıcı Problem Çözme Sürecinde Analojik ve Seçici Düşünme: Seçici Problem Çözme Modelinin Matematik Eğitiminde Uygulama Örneği

Nilgün KİRİŞÇİ

Kişilerarası Duygu Düzenleme Yaklaşımına Dayalı Geliştirilen Grup Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisi

Ayşe Özlem SARICAOĞLU, Raşit AVCI

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumu ve Problem Çözmeye Yönelik Algılarının Matematik Başarılarıyla İlişkisi

Aziz İLHAN, Muharrem GEMCİOĞLU, Serdal POÇAN

Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri

Suna ÇÖĞMEN, Asiye BAHTİYAR, Necla KÖKSAL