Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, DKAB öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 2019-2020 öğretim yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programı ve İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) uzaktan eğitim programına devam eden ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 784 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada nicel araştırma türlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Üstüner tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma verileri SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, tutum puanlarının normal dağılım göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan testlerden Mann Withney U testi ile Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeyleri, “oldukça yüksek” düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarının cinsiyet, sınıf, yaş, öğretim türü, öğretim programı, kendilerini başarılı buldukları ders grubu, çalışmak istedikleri meslek alanları ve akademik başarı algılarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

The Examination of Religious Culture and Moral Knowledge Teacher Candidates’ Attitudes towards Teaching Profession in Terms of Various Variables

The aim of this study is to investigate attitudes towards the teaching profession of Religious Culture and Moral Knowledge teacher candidates in terms of different variables. The sample of the study consists of 784 teacher candidates who were selected by random sampling method and studied in the Faculty of Theology undergraduate program and Theology undergraduate completion program of 19 May University in the academic year of 2019-2020. In this research, the relational screening model, which is one of the quantitative research models, was used. The data of the research was obtained with the “Teaching Profession Attitude Scale” developed by Üstüner. The data of the research were analyzed with IBM SPSS 22 statistical software program. In the analysis of the data, Mann Withney U test and Kruskal Wallis H-test, which are non-parametric tests, were used. According to the results of the research; teacher candidates' attitudes towards the teaching profession were found to be “quite high” level. It has been determined that the attitude scores of the teacher candidates towards the teaching profession differ according to gender, class, age, type of education, undergraduate curriculum, the group of lessons they find themselves successful, Professional fields they want to work and their perceptions of academic achievement.

Kaynakça

Arastaman, G. 2013. Eğitim ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14/2, 205-217.

Atalmış, E. H. ve Köse, A. (2018). Türkiye’deki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: bir meta-analiz Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9/4, 393-413.

Aydın, R. ve Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10/2, 257-294.

Bakaç, E. ve Özen, R. (2017). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile tutumları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25/4, 1389-1404.

Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8/2, 83-97.

Can, N. (2006). Sınıfta bir lider olarak öğretmen. Mehmet Şişman ve Selahattin Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde, Ankara: Öğreti.

Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.

Çetin, Ö. (2017). İslami İlimler/İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi (uşak üniversitesi örneği). Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16/32, 411-432.

Dam, H. Farabi. (2016). M. Köylü ve A. Koç (Ed.), Klasik İslam eğitimcileri içinde, İstanbul: Rağbet.

Dönmez, C. ve Uslu, S. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11/1, 42-63.

Ekici, F. Y. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (istanbul sabahattin zaim üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/35, 658-665.

Eraslan, L ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19/2, 427-438.

Gökçe, F. ve Sezer, G. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (uludağ üniversitesi örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25/1, 1-23.

Göktaş, Z. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10/51, 1288-1295.

Kavcar, C. (1999). Nitelikli öğretmen sorunu. D.E.Ü. Buca Egitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11 1-13.

Kaya, M. (2003). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14/14-15, 89-115

Kılıç, A. İ. (2019). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile akademik özyeterlik algıları: sinop örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47, 211-239.

Kımter, N. (Kış 2016). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 8/29, 161-200. MEB. (2006). Temel Eğitime Destek Projesi “Öğretmen Eğitimi Bileşeni” Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Nakip, C. ve Özcan, G. (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12/3, 783-795.

Nazıroğlu, B. (2011). İslam eğitim geleneğinde öğretmenlik. Ankara: Sarkaç Yayınları.

Oktay, A. (1991). Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin nitelikleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3,187-193.

Özben, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 1, 37-43.

Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16/2, 253-275.

Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4/2, 48-60.

Uyanık, G. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: boylamsal bir araştırma. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 5, 196-206.

Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.

Yakar, L. ve Yelpaze, İ. (2019). Öğretmen yetiştiren programlara kayıtlı öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve öğretmen öz-yeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 107-129.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { muefd771362, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {117 - 132}, doi = {10.21666/muefd.771362}, title = {Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Dam, Hasan} }
APA Dam, H . (2021). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 117-132 . DOI: 10.21666/muefd.771362
MLA Dam, H . "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 117-132 <
Chicago Dam, H . "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 117-132
RIS TY - JOUR T1 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Hasan Dam Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21666/muefd.771362 DO - 10.21666/muefd.771362 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 132 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/muefd.771362 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Hasan Dam %T Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2021 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21666/muefd.771362 %U 10.21666/muefd.771362
ISNAD Dam, Hasan . "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Mayıs 2021): 117-132 .
AMA Dam H . Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MSKUEFD. 2021; 8(1): 117-132.
Vancouver Dam H . Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 8(1): 117-132.
IEEE H. Dam , "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 117-132, May. 2021, doi:10.21666/muefd.771362
  • ISSN: 2148-6999
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mugla Sitki Kocman University

1.2b 626