Goya’nın Gözünden Cadı Figürü

Avrupa’da cadılık temalı eserlerin en yoğun üretilmiş olduğu 15. - 17. yüzyılın sonrasında yaşamış Francisco Goya’nın (1746-1828) cadılık temalı eserleri hem kişisel hayatı hem de içinde bulunduğu coğrafyanın şartları bağlamında incelendiğinde dikkate değer ikonografik farklılıklar içermektedir. Çalışmamız Avrupa’da cadı kimliğinin oluşturulmasında önemli rol oynayan bazı tarihi olayları kısaca ele alarak Goya’nın üretmiş olduğu cadı temalı eserlerinin önemli kısmının ikonografik çözümlemesini amaçlamaktadır. İspanya’da cadı kimliğine karşı ısrarlı şekilde devam eden tutucu tavır karşısında ressamın kişisel görüşlerinin eserlerinin ikonografisindeki etkisi, Malleus Maleficarum gibi cadı literatüründen kitaplar ve Goya’nın kişisel yaşamında iz bırakan etkileşimler üzerinden çözümlenecektir.

The Witch Figure Through The Eyes of Goya

Francesco Goya, who lived after the 15th-17th centuries when witchcraft paintings were most intensively produced in Europe, created witchcraft iconographies that significantly differ from the traditional witch paintings, when his personal life and the geographical conditions are taken into consideration. Therefore, this study aims to examine the witchcraft themed works of Goya by touching upon the historical facts that played an important role in the constructing of the witch identity in Europe. The interaction and effects of Goya’s controversial approach to Spain’s conservative attitude on witchery and the way he depicts the witch image will be examined in relation to works of witchcraft literature such as Malleus Maleficarum.

Kaynakça

Akın, H. (2011). Ortaçağ Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı, Ankara: Phoenix Yayınları.

Bailey, D.B. (2003). Historical Dictionary of Witchcraft, Oxford: The Scarecrow Press Inc.

Burns, W.E. (2003). Witch Hunts in Europe and America, an Encyclopedia, London: Greenwood Press.

Camthorne, N. (2019). Witches, The History of Persecution, London: Arcturus Publishing.

Cooper, J.C. (1987). An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, Londra, Thames&Hudson.

Demir, B. (2017). Batı Sanatında Ötekinin Temsili Olarak Cadı İmgesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.

Dinzelbacher, P. (2006). Image Magic, Richard M. Golden (Ed.) Encyclopedia of Witchcraft the Western Tradition içinde (ss. 536-538). California: ABC-CLIO INC.

Gomm, C.S. (2005). Francisco de Goya (1746-1828), London: Grange Books.

Guiley, R.M (2008). The Encyclopedia of Witches, Witchcraft&Wicca, New York: Facts on File.

Henningsen, G. (2006). Witch Craze, Richard M. Golden (Ed.) Encyclopedia of Witchcraft the Western Tradition içinde (ss.1205-1206). California: ABC-CLIO INC.

Hughues, R. (2003). Goya, New York: Borzoi Book.

Jonathan L. P. (2006). Sabbath, Richard M. Golden (Ed.) Encyclopedia of Witchcraft the Western Tradition içinde (ss. 987-991). California: ABC-CLIO INC.

Lambert, M. (2015). Ortaçağda Dinsel Sapkınlıklar, (Çev. Erdem Gökyaran), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Mackay, C.S. (2009). The Hammer of Witches, a Complete Translation of the Malleus Maleficarum, Cambridge: Cambridge University Press.

McCarty, W.F. (1972). Ecclesiastical Dress, a Handbook for Theatre Costume, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Michigan State University.

Montesano, M. (2014). Cadı Avı, Umberto Eco (Ed.), Ortaçağ içinde (ss. 223-227) İstanbul: Alfa Yayınları.

Oscar di S. (2006). Infanticide, Richard M. Golden (Ed.) Encyclopedia of Witchcraft the Western Tradition içinde (ss.549-550). California: ABC-CLIO INC.

Robins, R.H. (1981). The Encyclopedia of Witchcraft & Demonology, New York: Bonanza Books.

Russell, J.B. (1972). Witchcraft in the Middle Ages. London: Cornell University Press.

Spdanp, G. (2015). Piskoposluk Engizisyonu ve Papaklık Engizisyounu, Umberto Eco (Ed.), Ortaçağ içinde (ss. 251-254). İstanbul: Alfa Yayınları.

Tal, G. (2012). An Enlightened View of Witches Melancholy and Delusionary Experience in Goya's "Spell", Zeitschrift für Kunstgeschichte, 75. Bd., H. 1, pp. 33.39.

Taylor, M.A. (2003). Abortion, Carson (Ed.). The New Catholic Encyclopedia içinde (ss. 24-31), Washngton D.C: Gale The Holy Bible, New International Version, International Bible Society, 1973.

Zika, C. (2006). Art and Visual Images, Richard M. Golden (Ed.) Encyclopedia of Witchcraft the Western Tradition içinde (ss. 59-63). California: ABC-CLIO INC.

Kaynak Göster