HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ

Rusya Federasyonu içinde Karaçay Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Kırgızistan, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya’nın muhtelif yerlerinde yaşayan Karaçay- Malkar Türkleri, 19. Yüzyılda Kuzey Kafkaslardan siyasi, dini, ekonomik ve sosyal v.b. birtakım nedenlere bağlı olarak Osmanlı Devleti topraklarına göç etmişler ve Türkiye’nin değişik yerlerine yerleşmişlerdir. Karaçaylılarda ilk göç fikri 1828 yılında Hasavka Savaşının kaybedilmesiyle başlamıştır. 1885-1886 ile 1905-1907 yılları arasında Karaçay göçleri en yoğun dönemini yaşamıştır. Biz makalemizde Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden Karaçay Muhacirlerin yıllardır anlata geldikleri bilgilerle, Osmanlı Arşivlerindeki bilgileri karşılaştırarak makalemizi hazırladık. Makalemizde Karaçaylıların göç etme sebeplerini, göç için yaptıkları hazırlıkları, göç güzergâhlarını, göç esnasında yaşadıkları sıkıntıları, Osmanlı topraklarına gelişlerini, Anadolu’da iskânlarını, İskân sırasında karşılaştıkları sorunları, Osmanlı Devletinin Karaçaylara yaptıkları yardımları anlatmaya çalıştık.

Public Accounts and Ottoman Documents to According to Turkey in Migration of Turkish Karachai-Balkarian

Karachay-Balkar Turks who live in various places of the world, situated in the Russian Federation, mainly Karachay-Cherkes Republic and Kabardino-Balkaria Republic, Turkey, Syria, Kyrgyzstan, Kazakhstan and the United States of America emigrated from North Caucasus to Ottoman Empire territory in 19th century for reasons of political, religious, economic and social and settled down different areas of Turkey. The first idea of migration in Karachays began in 1828 with the loss of Hasavka War. Karachay migration experienced the most intense period between the years 1885-1886 and 1905-1907. We prepared our article comparing the information of Karachay immigrants who emigrated from Caucasia to Anatolia with the information of Ottoman archives. In our article, we try to explain the reasons for migration of Karachays, their preparations for migration, migration routes, problems they faced during the migration, their arrival in Ottoman territories, their settlement in Anatolia, the problems they encountered during the settlement and Ottoman Empire's support for Karachays.

___

APA Açık, T . (2015). HALK RİVAYETLERİNE VE OSMANLI BELGELERİNE GÖRE KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ’NİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 8 (16) , 193-206 .
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
  • ISSN: 1308-4445
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Motif Yayıncılık

25b9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

КОНЦЕПТУАЛИСТИКА КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ 2-Й ПОЛОВИНЫ XX В. ГНОСЕОЛОГИЧНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОБЪЕКТИВАЦИИ

Fatima UZDENOVA

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ НАРТСКОМ ЭПОСЕ

Mariam AKHMATOVA

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Sahadin M. KHUBOLOV

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БАЛКАРСКОЙ ПРОЗЫ

Fariza H. GULIEVA–ZANUKOEVA

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Aminat DODUEVA

СТРАТИФИКАЦИЯ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИАЛЕКТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Lyudmila H. MAHIEVA, Larisa B. KUCHMEZOVA

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Zuhra KUCHUKOVA

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ КУХНЯ: КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

Harun AKBAEV, Aminat AKBAEVA, Halimat AKBAEVA

ЗООЛЕКСЕМЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Mussa B. KETENCHIEV

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ

Tamara Ş. BITTIROVA