BAYDILDA SARNOGOEV'İN ŞİİRLERİNDE DESTAN UNSURLARI

Bir milletin sancılı bir biçimde gelişimi yıllarca sürebilen yazılı ve sözlü ürünleri, toplumun geçmişini ve bugününü anlamlandırmada yardımcı olan unsurlar arasındadır. Yüzyıllar boyunca zenginleşerek modern zamana ulaşabilen bu ürünler çağlarca halk arasında önemini korumuş ve günlük yaşama da yansımıştır. Her bir anlatının kendine özgü farklılıkları ve ortak noktaları bulunmaktadır. Bahsi geçen bu ürünler zamanla unutulmaya yüz tutsa da halklar öz kültürünü araştırma ve yaşatma amacıyla farklı dönemlerde çalışmalar yürütmüştür. Ortaya çıkan bu çalışmalar ışığında yeni nesil bu ürünlerden faydalanarak güncel eserler ortaya koymuştur. Çalışmaya konu olan Kırgız şair Baydılda Sarnogoev de genç yaşlarından itibaren içinde büyüdüğü halkın anlatılarına ilgi duymuş, modern çizgide bu anlatıları harmanlayarak eserler vermiştir. Çalışmada, şairin şiirlerinde destan unsurları örneklerle incelenmiş ve modern şiir bağlamında destan unsurlarının kullanılması hakkında fikir beyan edilmeye çalışılmıştır.

Written and oral products of a nation, which can take years to develop painfully, are among the elements that help make sense of the past and present of the society. These products, which have been able to reach modern times by enriching for centuries, have maintained their importance among the people for ages and have been reflected in daily life. Each narrative has its own differences and common points. Although these products are about to be forgotten in time, peoples have carried out studies in different periods with the aim of researching and keeping their own culture alive. In the light of these emerging studies, the new generation has created contemporary works by making use of these products. Baydılda Sarnogoev, who is the subject of the study, was also interested in the narratives of the people she grew up in from her young age, and she produced works by blending these narratives in a modern line. In the study, epic elements in the poet's poems were examined with examples and an idea was tried to be expressed about the use of epic elements in the context of modern poetry.

Kaynakça

Akmataliev, A. (2001). Kırgız folkloru ve tarihi kahramanlar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.

Akmataliev, A. (2015). Azırkı Kırgız adabiyatı. Bişkek: Biyiktik basmakanası.

Aksoy, H. (2020). Destan dünyasında kadın - Kırgız destanlarında kadın tipler. Konya: Kömen.

Alimova, C. (2015). Er Töştük ve Coodarbeşim destanlarında kullanılan Celmoguz motifi üzerine. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 39.

Atsız, H. N. (2002). Türk destanını sınıflandırma tecrübesi. İslamiyet Öncesi Türk Destanları, (hzl. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz). İstanbul: Ötüken.

Dautov, K. - Ömürkanov, A. (2013). Tandalma. Bişkek: Turar Matbaası.

Dıykanbayeva, M. (2016). Kırgızlarda atalar kültü. Konya: Kömen.

Elçin, Ş. (2002). Türk dilinde destan kelimesi ve mefhumu. İslamiyet Öncesi Türk Destanları, (hzl. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz). İstanbul: Ötüken.

Güzel, A. - Torun, A. (2003). Türk halk edebiyatı el kitabı. Ankara: Akçağ.

Isaev, D. (1977). Cer-suu attarının sırı. Frunze: Mektep basmakanası.

İnan, A. (1968). Manas destanı üzerine notlar. Makaleler ve İncelemeler, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Kallimci, İ. T. (2009). Bağımsızlık sonrası modern Kırgız şiirinde milli temalar. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Kallimci, İ. T. (2011). Modern Kırgız şiirinde Manas ve Manas Destanı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 89-104.

Orozobaev, M. (2009). Kırgızcadaki İslam öncesi geleneksel inanç ve inanışlarla ilgili söz varlığı. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Sakaoğlu, S. (2002). Anadolu folklorunda Göktürk efsanelerinin izleri. İslamiyet Öncesi Türk Destanları, (hzl. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz), İstanbul: Ötüken.

Şayhan, F. (2018). Altay Türklerinin inanmalarındaki su kültünün mitsel okuması. Bilig, S. 87, 83-100.

Temur, N. (2014). Kırgız Türklerinde sınçılık geleneği ve Kırgız sınçıları. Ankara: Türk Dil Kurumu. Yıldız, N. (1995). Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız kültürü ile ilgili tespit ve tahliller. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Yüce, M. (2021). Sosyo-ekonomik yönüyle Kırgızistan ve Kırgız Türkleri. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

Kaynak Göster

APA Özer, M. (2021). BAYDILDA SARNOGOEV'İN ŞİİRLERİNDE DESTAN UNSURLARI . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 14 (36) , 1294-1303 . DOI: 10.12981/mahder.1013290