GÖĞE UZANAN BİNALARDA GÜNDELİK HAYATIN İNŞASI

2000'ler sonrası İstanbulu'nda her geçen gün bir yenisi inşa edilen rezidans tipi yüksek binalarda yaşayan insanların gündelik hayatlarına odaklanan bu çalışma, neoliberal politikaların dönüştürdüğü kentin gündelik hayattaki tezahürlerine temas etmeye çalışmaktadır. Burada yaşayan insanların, evleri, komşuları, mahalleleri, sokaklarıyla geliştirdikleri ilişkiyi etnografik yöntemle inceleyen çalışma, yaşam alanındaki farklılaşmanın insan üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. İstanbul'un farklı bölgelerindeki binalarda yaşayan insanlarla evlerinde yapılan derinlemesine görüşmeler, gözlemler ve alan notlarına dayanan araştırma, bu tip binalarda yaşamanın kentin çeşitliliğinden uzak, tektipleşmiş bir kent deneyimi sunduğu iddiası taşımaktadır.

THE CONSTRUCTION OF EVERYDAY LIFE IN THE BUILDINGS LYING TO THE SKY

This article focuses on the everyday life of people living in tall residence-style buildings (skyscrapers) which are built every passing day in Istanbul throughout the 2000s. This article aims to touch upon revealing the everyday life in a city transformed by neoliberal politics by examining the relationships of inhabitants of these buildings with their houses, neighbors, neighborhoods and streets using the ethnographic method. The study focuses on the effects of change on people. Relying on in-depth interviews with people living in these buildings in different regions of Istanbul, as well as observations and field notes, the study claims that living in these kinds of buildings present a standardized urban experience.

Kaynakça

Alkan, A. (2014). Metropoliten yerleşim sorunları dersi. 3 Haziran 2014

Aragon, L. (1980). Paris peasant. S. W. Taylor (Çev.). Londra: Pan Books.

Aragon, L. (1986). Kibar semtler. R. Hakmen ve A. Tokatlı (Çev.). İstanbul: Can Yayınları

Atasü, E. (2002). Toz. Semih Gümüş (Der.), içinde, Beyoğlu öyküleri. İstanbul: Adam Yayıncılık

Atkinson, R. ve Flint, J. (2001). Accessing hidden and hard-to-reach populations: Snowball research strategies. Social Research Update. 28(1), 93-108.

Bachelard, G. (2008). Uzamın poetikası. D. Körpe (Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.

Ballard, J. G. (2012). Gökdelen. D. Körpe (Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık

Baydar, G. (2012). Evden çalışanların gündelik yaşam pratikleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 35, 61-79

Bartu-Candan, A. ve Kolluoğlu, C. (2010). 2000'ler İstanbul'unda mekân siyaseti. Çağlar

Keyder (Der.), içinde, Küreselleşen İstanbul'da ekonomi (s. 53-61). İstanbul: Osmanlı

Bektaş, L. (2014). Flanörün Cadde-i Kebir gezintisi: Beyoğlu'nun mazisine Walter Benjamin'le bakmak. MomentDergi. 1(2), 296-311

Benjamin, W. (2011). Pasajlar. A. Cemal (Çev.). İstanbul: YKY

Bennett, A. (2013). Kültür ve gündelik hayat. N. Tokdoğan vd. (Çev.). İstanbul: Phoenix Yayınları

Berger, P. ve Luckmann, T. (1967). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Londra: Anchor Publisher Berk, İ. (1996). Pera. (2. Basım). İstanbul: Adam Yayınları

Berman, M. (2011). Katı olan her şey buharlaşıyor. (14. Basım). B. Peker ve Ü. Altuğ (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları

Bora, T. (2009). Fatih'in İstanbul'u siyasi islamın ,altenatif küresel şehir' hayalleri.

Çağlar Keyder (Ed.), içinde, İstanbul küresel ile yerel arasında (s. 60-77). İstanbul: Metis Yayınları,

de Certeau, M. (2008). Gündelik hayatın keşfi-I. eylem, uygulama, üretim sanatları. L. A. Özcan (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

de Certeau, M. ve Giard, L. (2009). İki arada. Gündelik hayatın keşfi-II. konut, mutfak işleri.

Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol (Der.), içinde, Ç. Eroğlu. ve E.

Özcan (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

Demirtaş, S., Diken, B. ve Gözaydın, İ. B. (1996). Mekân ve ötekiler. Defter, 36. 39-44.

Emerson, R. M., Fretz, R. L. ve Shaw, L. L. (2008). Bütün yönleriyle alan çalışması etnografik alan notları yazımı. A. E. Koca (Çev.). Ankara: Birleşik Yayınları

Gülmez, N. Ü. ve Uraz, T. U. (2010). Metropolde çeşitlenen hanehalkları ve konut, itüdergisi. 9(1). 54-64.

Harvey, D. (2009). Sosyal adalet ve şehir. (3. Basım). M. Moralı (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Harvey, D. (2012). Paris modernitenin başkenti. B. Kılınçer (Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık

Harvey, D. (2013). Asi şehirler şehir hakkından kentsel devrime doğru. A. D. Temiz (Çev.).

İstanbul: Metis Yayınları.

Highmore, B. (2011). Ordinary lives: Studies in the everyday. Oxon: Routledge Goffman, E. (2009). Günlük yaşamda benliğin sunumu. B. Cezar (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları

Key, E. (2014). Akademisyen Ayşe Çavdar: Kentsel dönüşüm değil bu kentsel yıkım.

Diken. Erişim: 19 Haziran 2014, http://www.diken.com.tr/diken-ozel/bunun-adikentsel-donusum-degil-kentsel-yikim-2/

Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayınları

le Breton, D. (2007). Yürümeye övgü. İ. Yerguz (Çev.). İstanbul: Sel Yayınıclık

Lefebvre, H. (2007). Modern dünyada gündelik hayat. I. Gürbüz (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları

Lefebvre, H. (2012). Gündelik hayatın eleştirisi I.I. Ergüden (Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, H. (2013). Kentsel devrim. S. Sezer (Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.

Öncü, A. (2005). "İdealinizdeki ev" mitolojisi kültürel sınırları aşarak İstanbul'a ulaştı.

Ayşe Oncu ve Peyra Weyland (Der.), içinde, Mekan, kültür, iktidar kuresellesen kentlerde yeni kimlikler. (s. 85-105). Istanbul: Iletisim Yayınları

Paquot, T. (2011). Şehirsel bedenler. Z. Bengün (Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.

Scheurmann, E. (2008). Göğü delen adam kabile reisi Tuaivii'nin konuşması. (6. Basım). L. Tayla (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Sennett, R. (2010). Kamusal insanın çöküşü. (3. Basım). A. Yılmaz ve S. Durak (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sennett, R. (2014). Yabancı sürgün üzerine iki deneme. T. Birkan (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları

Thorns, D. C. (2010). Kentlerin dönüşümü. E. Nal ve H. Nal. (Çev.). İstanbul: CSA Global Publishing

Kaynak Göster