Kuru Göz Semptomları Olan Bilgisayar Kullanıcılarında Gözyaşı Film Tabakasının Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi, Gözyaşı Kırılma Zamanı ve Schirmer Testi ile Değerlendirilmesi

Amaç: Kuru göz semptomları olan bilgisayar kullanıcılarında gözyaşı film tabakasının, oküler yüzey hastalığı indeksi, gözyaşı kırılma zamanı ve Schirmer testi ile değerlendirilmesi.Gereç ve Yöntem: Göz kuruluğu semptomları olan, günde en az 6 saat bilgisayar kullanan, 20-40 yaş arasındaki 42 bilgisayar kullanıcısıbu çalışmaya dahil edildi. Muayene ve tanısal testler öncesinde 12 sorudan oluşan oküler yüzey hastalığı indeksi anketi uygulanarak skorlandı. Görme keskinliği değerlendirmesi, göz içi basıncı ölçümü, bazal sekresyonu değerlendirmek amacıyla Schirmer testi, gözyaşı kırılma zamanı testi, ön segment ve fundus muayeneleri yapıldı ve bulgular kaydedildi. Schirmer testi 5 mm'nin altında olması ve gözyaşı kırılma zamanı testinin 10 sn'nin altında olması anlamlı kabul edildi.Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 42 katılımcının (22 kadın, 20 erkek) yaş ortalaması 28,5±2,2 yıl idi. Katılımcıların ortalama bilgisayarbaşında kalma süresi 7,61±1,68 saat/gün idi. Oküler yüzey hastalığı indeksi evrelemesine göre olguların 5'i normal, 5'i hafif, 8'i ortave 24'ü ağır oküler yüzey hastalığına sahipti. Ortalama oküler yüzey hastalığı indeksi, gözyaşı kırılma zamanı ve Schirmer testi skorları sırasıyla 45,2±25,6 , 10,7±5,9 sn (1-18 sn) ve 12,1±6,65 mm (0-35 mm) olarak hesaplandı. Oküler yüzey hastalığı indeksi skoru ile gözyaşı kırılma zamanı arasında anlamlı bir negatif korelasyon saptanırken (r=-0,41, p=0,024), oküler yüzey hastalığı indeksi ile Schirmer testi skorlarları arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Sonuç: Kuru göz şikayetleri olan uzun süreli bilgisayar kullanıcılarında, oküler yüzey hastalığı indeksi ve gözyaşı kırılma zamanı testleriberaber kullanılması kuru göz sendromu teşhisini güçlü bir şekilde desteklemekte ve pratik bir kullanım sağlamaktadır.

Evaluation of Tear Film Layer by Ocular Surface Disease Index, Tear Break-up Time and Schirmer Tests in Computer Users with Dry Eye Symptoms

eye symptoms. Material and Method: Forthy-two patients between 20 and 40 years-old using at least 6 hours computer in a day with dry eye symptoms were enrolled in this study. Ocular surface disease index questionnaire was applied and scored before the examination and diagnostic tests. Visual acuity, intraocular pressure measurement, Schirmer test for evaluating basal secretion, break-up time, anterior segment and fundus examinations were done and findings were recorded. Schirmer test results under 5 mm and break-up time test results under 10 sc were defined as significant. Results: The mean age of 42 participants (22 female, 20 male) was 28,5±2,2 years and the mean computer using time of the participants was 7,61±1,68 (6-12) hours/day. According to ocular surface disease index grading scale, 5 of the cases were normal and 5 cases had mild, 8 cases had moderate and 24 cases had severe ocular surface diseases. Mean ocular surface disease index, break-up time and Schirmer test scores were 45,2±25,6 (0-100), 10,7±5,9 sc (1-18 sc), and 12,1±6,65 mm (range 0-35 mm) respectively. While a significant negative correlation between ocular surface disease index scores and break-up time scores were detected (r=-0.41, P=0.024), a significant correlation between ocular surface disease index scores and Schirmer test scores were not detected. Conclusions: Dry eye syndrome diagnose was supported strongly and was supplied practical use by using ocular surface disease index questionnaire and break-up time test together in long-time computer users with dry eye symptoms.

Kaynakça

1. Hessen M, Akpek EK. Dry eye: an inflammatory ocular disease. J Ophthalmic Vis Res 2014;9:240-50.

2. DEWS The epidemiology of dry eye disease: report of the Epidemiology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop. Ocul Surf 2007;5:93-107.

3. Klamm J, Tarnow KG. Computer Vision Syndrome: A Review of Literature. Medsurg Nurs 2015;24:89-93.

4. McGinnigle S, Naroo SA, Eperjesi F. Evaluation of dry eye. Surv Ophthalmol 2012;57:293-316.

5. Johnson ME, Murphy PJ. Measurement of ocular surface irritation on a linear interval scale with the ocular comfort index. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:4451-58.

6. Amparo F, Schaumberg DA, Dana R Comparison of Two Questionnaires for Dry Eye Symptom Assessment: The Ocular Surface Disease Index and the Symptom Assessment in Dry Eye. Ophthalmology 2015;122:1498-503.

7. Irkec MT. Turkish OSDI Study Group. Reliability and validity of Turkish translation of the Ocular Surface Disease Index (OSDI) in dry eye syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci Meeting 2007;48:Abstract 408-B610.

8. Blehm C, Vishnu S, Khattak A, Mitra S, Yee RW. Computer vision syndrome: a review. Surv Ophthalmol 2005;50:253-62.

9. Singh Bhinder G, Singh Bhinder H. Reflex epiphora in patients with dry eye symptoms: role of variable time Schirmer-1 test. Eur J Ophthalmol 2005;15:429-33.

10. Miller KL, Walt JG, Mink DR, et al. Minimal clinically important difference for the ocular surface disease index. Arch Ophthalmol 2010;128:94-101.

11. Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, Hirsch JD, Reis BL. Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Arch Ophthalmol 2000;118:615-21.

12. Ozdemir M, Temizdemir H. Age- and gender-related tear function changes in normal population. Eye 2010;24:79-83.

13. Hirota M, Uozato H, Kawamorita T, Shibata Y, Yamamoto S. Effect of incomplete blinking on tear film stability. Optom Vis Sci 2013;90:650-7.

14. Patel S, Henderson R, Bradley L, Galloway B, Hunter L. Effect of visual display unit use on blink rate and tear stability. Optom Vis Sci 1991;68:888-92.

15. Portello JK, Rosenfield M, Chu CA. Blink rate, incomplete blinks and computer vision syndrome. Optom Vis Sci 2013;90:482-7.

16. Gümüş K, Arda H, Öner AÖ, Karaküçük S, Mirza E. Bilgisayar Kullanımının Kuru Göz Parametreleri Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. T Oftalmoloji Derg 2009;39:244-9.

17. Büyükbaş Z, Gündüz MK, Bozkurt B, Zengin N. Bilgisayar Kul - la nıcılarında Görülen Oküler Yüzey Değişikliklerinin Değer len - dirilmesi. T Oftalmoloji Derg 2012;42;190-6.

18. Simavlı H, Önder Hİ, Bucak YY, Erduruş M, Güler E, Hepşen İF. Bilgisayar kullanıcılarında Görülen Oküler Yüzey Hastalık İn dek - si ile Kuru Göz Testleri ve Demografik Özellikler Ara sın da ki İliş - ki. T Oftalmoloji Derg 2014;44:115-8.

19. Ozcura F, Aydin S, Helvaci MR. Ocular surface disease index for the diagnosis of dry eye syndrome. Ocul Immunol Inflamm 2007;15:389-93.

20. Ünlü C, Güney E, Akçay BS, Akçalı G, Erdoğan G, Bayramlar H. Comparison of ocular-surface disease index questionnaire, tearfilm break-up time, and Schirmer tests for the evaluation of the tearfilm in computer users with and without dry-eye symptomatology. Clin Ophthalmol 2012;6:1303-6.

Kaynak Göster