Bir Ada Ülkesi Olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde COVID-19 Pandemisi Sırasında Kardiyolojik Girişimsel İşlemler

Amaç: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık alanındaki gelişmeler küçük bir ada ülkesi olmasına karşın uluslararası seviyede yürü‐tülmektedir. COVID‐19 pandemisine kadar Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Dr. Suat GünselGirne Üniversitesi’nde, Kolan Hastanesi’nde girişimsel kardiyolojik işlemler uygulanmaktaydı. COVID‐19 pandemisi nedeniyle Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülmüştür. Bu çalışmada pandemi döneminde, 10 Mart ‐ 2 Mayıs2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen invazif kardiyolojik girişimler ve so‐nuçlarının anlatılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde COVID‐19 pandemisinin en yüksek vaka oranları ile görüldüğü 10 Mart ‐ 2 Mayıs2020 arası dönemde ülkede, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki kardiyolojik girişimler incelenmiştir. Dönem içerisinde hastaneye başvuranve tedavisi gerçekleştirilen 80 hasta olmuştur. Ortalama yaş 63.5 yıl olarak hesaplanmıştır. Kliniğe başvuran hastalarda kadın/erkek ora‐nı 25/55 (%31,5/%68,75) olarak tespit edilmiştir.Bulgular: Altmış bir hastada (%76,25) kararsız angina pektoris, t 4 hastada (%5) ventriküler fibrilasyon veya kardiyak arrest, 3 hastada(%3,75) akut anterior miyokard enfarktüsü, 10 hastada (%12,5) ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü, 3 hastada (%3,75) atriyoventri‐küler tam blok görülmüş ve bu hastalara perkütan kardiyolojik girişim uygulanmıştır. Dört hasta (%5) kardiyak nedenlerle kaybedilmiş‐tir. 79 hastaya koroner anjiyografi yapılmıştır (%98,75). Perkütan koroner anjiyoplasti ve stent girişimi yapılan hasta sayısı 32 (%40), ge‐çici kalp pili gerektiren hasta sayısı 3 (%3,75), kalıcı kalp pili DDDR gerektiren hasta sayısı 1 (%1,25), implante edilebilir kardiyoverter de‐fibrilatör gerektiren hasta sayısı 2’dir (%2,75). Koroner anjiyografi yapılan hastaların 11’inde (%13,75) musküler köprüsaptanmıştır. Acilkoroner arter baypas cerrahisi gerektiren hasta sayısı 2 olmuştur (%2,5) ve bu hastalar kardiyovasküler cerrahi bölümüne yönlendiril‐miştir. Alınan önlemler sayesinde hiçbir hastada COVID‐19 gözlenmemiştir.Sonuç: COVID‐19 pandemisi sırasında tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de ölümlü vakalar saptanmıştır.COVID‐19 dışı sebeplerle hastanelere başvuran kardiyak hastaların teşhis ve tedavisi oldukça önemlidir ve kardiyak sebepli ölümlerin az‐altılması için gereklidir. COVID‐19 enfeksiyona karşı hastane içinde de alınacak önlemler sayesinde başarılı kardiyolojik girişimler has‐talar viral enfeksiyon kapmadan gerçekleştirilebilir.

Cardiologic Interventions in an Island Country, The Turkish Republic of Northern Cyprus, During COVID-19 Pandemics

Objective: Despite of being small island country health system is at the international levels in Turkish Republic of Northern Cyprus. Until COVID‐19 pandemics invasive procedures were performed in Burhan Nalbantoglu MD State Hospital, Near East University, Suat Günsel MD Kyrenia University, and Kolan Hospital. Due to pandemics, Burhan Nalbantoglu MD State Hospital was converted to to pandemics hospital. In this study, we aimed to analyze cardiologic invasive procedures and their results at the Near East University between March 10 and May 2, 2020 and point out the importance of treatment of cardiologic patients during pandemic diseases. Material and Method: The cardiologic invasive procedures were investigated during the highest number of patients of COVID‐19 pan‐ demics between March 10 and May 2, 2020 at the Near East University. There were 80 patients whom were admitted to the hospital during the period. The average age was 63.5 years. The female/male ratio of admitting patient was 25/55 (31.25% / 68.75%) Results: When considering the diagnoses there were 61 76.25%) patients with unstable angina pectoris, 4 patients (5%) with ventricu‐ lar fibrillation and cardiac arrest, 3 patients (3.75%) with acute anterior myocardial infarction, 10 patients (12.5%) with Non ST eleva‐ tion myocardial infarction, 3 patients (3.75%) with complete atrioventricular block and all of these patients underwent percutaneous in‐ terventional cardiac procedures. Four (5%) were lost due due to cardiac reasons 79 patients (%98.75) received coronary angiographies. The number of patient whom underwent percutaneous coronary balloon angioplasty and stent implantation was 32 (40%), temporary pacemaker was 3 (3.75%), permanent DDDR pacemaker was 1 (1.25%), and ICD was 2 (2.75%). Eleven patients (13.75%) were diag‐ nosed with muscular bridge with angiography. There were two patients (2.5%) who required emergency coronary artery bypass surgeryand they were transferred to the cardiovascular surgery unit. Together with the preventive measures, none of the patients were diag‐ nosed with COVID‐19. Conclusion: Deaths were detected in Turkish Republic of Northern Cyprus during COVID‐19 pandemics as in other countries through out the world. Diagnosis and treatment of cardiac patients admitting to the hospitals other with symptoms other than COVID‐19 are very important and mandatory for the attenuation of heart related deaths. It is possible to perform successful cardiologic interventions with preventive measures against COVID‐19 inside the hospital without infecting the patients

Kaynakça

1. Wang D. Hu B. Hu C. et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel CoronavirusInfected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020; 323(11):1081­9.

2. Naming the coronavirus disease (COVID­19) and the virus that causes it [Internet]. [cited 2020 Mar 21]. Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel­coronavirus­2019/ technical­guidance/naming­the­coronavirusdisease­(covid­2019)­and­the­virusthat­causes­it. Accessed Mar 23, 2020.

3. Guan WJ. Ni ZY. Hu Y. et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;328 (18):1708­20.

4. Andersen KG. Rambaut A. Lipkin WI. Holmes EC. Garry RF. The proximal origin of SARS­CoV­2. Nat Med. 2020; 26(4):450­2.

5. Januzzi JR. Troponin and BNP Use in COVID­19. Cardiology Magazine. American College of Cardiology. Available at: https://www.acc.org/latest­in­cardiology/articles/ 2020/03/18/15/25/troponin­and­bnp­use­in­covid19. Accessed Mar 23, 2020.

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verileri http://saglik.gov.ct.tr/COVID­19­genel­durum.

7. Türkiye Cumhuriyeti Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi COVID­19 Otopsi Talimatı. https://www.atud.org.tr/wpcontent/uploads/2020/03/ATK­Morg­%C4%B0htisasDairesi­Covid­19­Otopsi­Talimat%C4%B1.pdf 8. Dong E. Du H. Gardner L. An interactive web­based dashboard to track COVID­19 in real time. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):533­4.

9. Clerkin KJ. Fried JA. Raikhelkar J. et al. COVID­19 and Car ­ di ovascular Disease. Circulation. 2020;141(20):1648­55. 10. Wu JAM. Katz J. Peltier E. 74,000 missing deaths: Trac king the true toll of the coronavirus outbreak. https:// nyti.ms/34QerxA (May 13, 2020; date last accessed).

11. Ugurlucan M. Yildiz Y. Oztas DM. et al. Congenital cardiac interventions during the peak phase of COVI­19 pandemics in the country in a pandemics hospital in Istanbul. Cardiol Young. 2020;30(9):1288­96.

12. Mavioğlu HL. Ünal EU. Aşkın G. Küçüker ŞA. Özatik MA. Perioperative planning for cardiovascular operations in the COVID­19 pandemic. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2020;28(2):236­43.

13. Akay T. Perioperative planning in the COVID­19 pandemic: vascular issues. Turk J Vasc Surg. 2020;28(2):244­6.

14. Şenay Ş. Coronavirus pandemic and cardiovascular issues. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2020;28(2):227­8.

Kaynak Göster

MN Kardiyoloji
  • ISSN: 1300-4778
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

17.5b7.4b